Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grå ringlav

Organismgrupp Lavar Evernia illyrica
Grå ringlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grå ringlav är en hängande, rikligt förgrenad, mjuk busklav som kan bli ett par decimeter lång. Ovan- och undersidan av bålen har i stort sett samma gråa färg. Grenarna är något plattade och saknar seg mittsträng som skägglavarna Usnea har. Bålen reagerar K+ gult (atranorin, divaricatsyra). Den är mycket lik den rödlistade arten ringlav Evernia divaricata men denna är mer gul i färgen (ljust gulgrå till gröngrå), är något glesare förgrenad och bålen reagerar K– (usninsyra, divaricatsyra). De har också olika utbredning i Sverige, i området där grå ringlav förekom finns inte ringlav.
Utbredning
Länsvis förekomst för grå ringlav Observationer i Sverige för grå ringlav
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Arten är bara känd från ett fynd i Dalsland (Bäcke socken). Den hittades här 1919 men har sedan dess inte återfunnits trots att den eftersökts. Arten är inte funnen i övriga Norden utan den svenska lokalen var en isolerad utpostlokal från huvudutbredningsområdet från Sydeuropa och Alperna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Endast känd från en lokal i Dalsland där den hittades 1919 och därefter har den inte återfunnits. Växte på gran nära en sjö. I övrigt är arten känd från Sydeuropa och Alperna. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1919.
Ekologi
De enda uppgifterna om växtlokalen som föreligger är att grå ringlav växte på gran nära en sjö. I övriga Europa förekommer den i skogar med hög luftfuktighet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Parmeliaceae, Släkte Evernia (ringlavar), Art Evernia illyrica (Zahlbr.) Zahlbr. - grå ringlav Synonymer Evernia divaricata ssp. illyrica Zahlbr., Letharia illyrica (Zahlbr.) Harm.

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Endast känd från en lokal i Dalsland där den hittades 1919 och därefter har den inte återfunnits. Växte på gran nära en sjö. I övrigt är arten känd från Sydeuropa och Alperna. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1919.
Grå ringlav är en hängande, rikligt förgrenad, mjuk busklav som kan bli ett par decimeter lång. Ovan- och undersidan av bålen har i stort sett samma gråa färg. Grenarna är något plattade och saknar seg mittsträng som skägglavarna Usnea har. Bålen reagerar K+ gult (atranorin, divaricatsyra). Den är mycket lik den rödlistade arten ringlav Evernia divaricata men denna är mer gul i färgen (ljust gulgrå till gröngrå), är något glesare förgrenad och bålen reagerar K– (usninsyra, divaricatsyra). De har också olika utbredning i Sverige, i området där grå ringlav förekom finns inte ringlav.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för grå ringlav

Länsvis förekomst och status för grå ringlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grå ringlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara känd från ett fynd i Dalsland (Bäcke socken). Den hittades här 1919 men har sedan dess inte återfunnits trots att den eftersökts. Arten är inte funnen i övriga Norden utan den svenska lokalen var en isolerad utpostlokal från huvudutbredningsområdet från Sydeuropa och Alperna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Evernia - ringlavar 
 • Art
  Evernia illyrica(Zahlbr.) Zahlbr. - grå ringlav
  Synonymer
  Evernia divaricata ssp. illyrica Zahlbr.
  Letharia illyrica (Zahlbr.) Harm.

De enda uppgifterna om växtlokalen som föreligger är att grå ringlav växte på gran nära en sjö. I övriga Europa förekommer den i skogar med hög luftfuktighet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Omfattande avverkningar har skett i området där arten förekommit. Området är också påverkat av luftföroreningar.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Området där arten hittats bör ytterligare undersökas då det skulle finnas små områden med gammal skog kvar. Om arten återfinns måste lokalen skyddas.

Nilsson (Degelius), G. 1929. Lichenologiska bidrag 2. Bot. Not. 82: 246–262.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1987. Rev. Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Evernia - ringlavar 
 • Art
  Evernia illyrica, (Zahlbr.) Zahlbr. - grå ringlav
  Synonymer
  Evernia divaricata ssp. illyrica Zahlbr.
  Letharia illyrica (Zahlbr.) Harm.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1987. Rev. Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.