Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grå taggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Phellodon confluens
Grå taggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grå taggsvamp är en marklevande taggsvamp som förekommer under sommaren fram till hösten. Hattarna är vanligen upp till 6 cm breda, dock ofta sammanvuxna, som unga ludna sedan med nedtryckt, skrovlig mitt, i stort sett utan zoner. Hattens färg är vitaktig mot kanterna, i mitten mörkare i gräddlika eller brunaktiga nyanser. Fruktkroppen har en kort, upp till ett par cm lång, fot med hårig bas, vit men sedan mer gråbeige eller brunaktig. Köttet är mer eller mindre zonerat, gråaktigt rosa till svartbrunt. Hattens undersida bär 1–2 mm långa taggar som först är vita, senare grå. Liksom andra Phellodon-arter har arten små, taggiga, hyalina sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för grå taggsvamp Observationer i Sverige för grå taggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grå taggsvamp är en art med tydligt västlig eller sydvästlig utbredning med enstaka fynd i mälarregionen. Inga fynduppgifter finns från östra Småland men den är nyligen funnen i Skåne. Sammanlagt är bara ett tjugotal lokaler kända. Arten är mycket sällsynt i Danmark, sällsynt i södra Norge och saknas i Finland. Den är vitt spridd i Europa, men överallt sällsynt. Arten är rödlistad i Danmark (akut hotad), Norge och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med bok, ek och asp, i lövskog, vanligen bok- och ekskog. Enstaka fynd har gjorts även i barrskog. Förefaller mera spridd än tidigare känt. Bedöms ha minskat och forgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av äldre skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (600-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (30-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Grå taggsvamp växer på marken i ädellövskog, företrädesvis bok eller ekskog, men även sällsynt i barrskog. Den bildar troligen mykorrhiza med bok och ek. En av de skånska lokalerna ligger på basrik mark (diabas) men arten förefaller att finnas även i näringsfattigare lövskogsbestånd. Mer detaljerade uppgifter om markegenskaper och skogsbestånd på övriga svenska lokaler saknas för närvarande.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Phellodon (lädertaggsvampar), Art Phellodon confluens (Pers.) Pouzar - grå taggsvamp Synonymer Hydnum confluens Pers., Hydnum amicum Quél., Phellodon amicus (Quél.) Banker

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok, ek och asp, i lövskog, vanligen bok- och ekskog. Enstaka fynd har gjorts även i barrskog. Förefaller mera spridd än tidigare känt. Bedöms ha minskat och forgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av äldre skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (600-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (30-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Grå taggsvamp är en marklevande taggsvamp som förekommer under sommaren fram till hösten. Hattarna är vanligen upp till 6 cm breda, dock ofta sammanvuxna, som unga ludna sedan med nedtryckt, skrovlig mitt, i stort sett utan zoner. Hattens färg är vitaktig mot kanterna, i mitten mörkare i gräddlika eller brunaktiga nyanser. Fruktkroppen har en kort, upp till ett par cm lång, fot med hårig bas, vit men sedan mer gråbeige eller brunaktig. Köttet är mer eller mindre zonerat, gråaktigt rosa till svartbrunt. Hattens undersida bär 1–2 mm långa taggar som först är vita, senare grå. Liksom andra Phellodon-arter har arten små, taggiga, hyalina sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grå taggsvamp

Länsvis förekomst och status för grå taggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grå taggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grå taggsvamp är en art med tydligt västlig eller sydvästlig utbredning med enstaka fynd i mälarregionen. Inga fynduppgifter finns från östra Småland men den är nyligen funnen i Skåne. Sammanlagt är bara ett tjugotal lokaler kända. Arten är mycket sällsynt i Danmark, sällsynt i södra Norge och saknas i Finland. Den är vitt spridd i Europa, men överallt sällsynt. Arten är rödlistad i Danmark (akut hotad), Norge och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Phellodon - lädertaggsvampar 
 • Art
  Phellodon confluens(Pers.) Pouzar - grå taggsvamp
  Synonymer
  Hydnum confluens Pers.
  Hydnum amicum Quél.
  Phellodon amicus (Quél.) Banker

Grå taggsvamp växer på marken i ädellövskog, företrädesvis bok eller ekskog, men även sällsynt i barrskog. Den bildar troligen mykorrhiza med bok och ek. En av de skånska lokalerna ligger på basrik mark (diabas) men arten förefaller att finnas även i näringsfattigare lövskogsbestånd. Mer detaljerade uppgifter om markegenskaper och skogsbestånd på övriga svenska lokaler saknas för närvarande.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Sannolikt är arten känslig för ett brott i trädkontinuitet och för ersättning av lövbestånd med barrträd. Med tanke på det begränsade antalet lokaler kan också andra, mer slumpmässiga händelser, påverka artens fortlevnad.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Aktuella lokaler behöver bevakas, så att inte någon av de få kända svenska växtplatserna förstörs. Bättre uppgifter om artens förekomst och dess ekologi bör insamlas.
Utländska namn – NO: Lodnesølvpigg, DK: Pjaltet læderpigsvamp, FI: Tammiorakas.

Gulden, G. & Hanssen, E.W. 1992. Distribution and ecology of stipitate hydnaceous fungi in Norway with special reference to the question of decline. Sommerfeltia 13.

Maas-Geesteranus, R.A. 1975. Die terrestrischen Stachelpilze Europas. Amsterdam-London.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindqvist 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Phellodon - lädertaggsvampar 
 • Art
  Phellodon confluens, (Pers.) Pouzar - grå taggsvamp
  Synonymer
  Hydnum confluens Pers.
  Hydnum amicum Quél.
  Phellodon amicus (Quél.) Banker
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindqvist 1997.