Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gråbinkevecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Cochylidia heydeniana
Gråbinkevecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvudet är ljust beige och mellankroppen något mörkare, vanligen med starkare grå ton. Framvingen har en ljust beige grundfärg med en del inströdda brungrå fjäll, särskilt vid framkanten, och på vingen finns ett svagt mönster av gråaktiga, diffusa fläckar. Mitt på vingen löper ett brunt, snett tvärband, i bakre hälften svagt utåtböjt och ofta mörkkantat, i mitten mer eller mindre svagt markerat och vid framkanten åter relativt distinkt och där vinklat så att tvärbandet mynnar ut under rät vinkel. Innanför ytterkanten finns en rad diffusa, mörka fläckar som löper parallellt med framvingens ytterkant. Vid fransarnas bas kan en serie mörka punkter ses. Bakvingen är brunaktig. Vingspann 9-13 mm. Gråbinkevecklaren kan lätt förväxlas med flera andra blomvecklare, t.ex. mindre fältmalörtrotvecklare, Cochylidia moguntiana, som är gråare och har rakare tvärband, samt mörkbrämad gullrisblomvecklare, C. implicitana, som har en mer utslätad teckning i framvingen och en obruten, svartaktig linje vid fransarnas bas samt något bredare framvinge. Fjärilar som ses på binkor bör nästan alltid vara gråbinkevecklare.
Utbredning
Länsvis förekomst för gråbinkevecklare Observationer i Sverige för gråbinkevecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten noterades första gången som svensk 1946, men den har säkert varit en medlem i den svenska faunan sedan mycket länge. Den befinner sig i Sverige på sin nordgräns och är funnen lokalt bara i Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän samt på Öland, Gotland och Gotska Sandön. Den har noterats från praktiskt taget alla provinser i Danmark. I Norge är den funnen i det inre av "norska huvudet", från Oslo-området och norrut till Möre och Romsdal. I Finland är den känd från ett tiotal provinser i den sydligaste delen. I övrigt är den känd från de flesta länder i Europa österut till Uralbergen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Gråbinkevecklare är känd från sju landskap i den sydligaste delen av landet. Arten förekommer på solvarma sandiga biotoper där larven lever i blomkorgen på gråbinka (Erigeron acer). Igenväxning och exploatering är faktorer som hotar arten. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (12-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (48-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Gråbinkevecklaren påträffas på sandiga marker, gärna trädes- eller ödeåkrar, där det finns bestånd av larvens värdväxt gråbinka, Erigeron acre. Fjärilen kan också ses i grustag och längs vägkanter. Den uppträder i två generationer, maj-juni och juli-augusti. Larven till sommargenerationen lever inuti blomholken i juli där den också förpuppas. Andra generationens larver övervintrar i stjälken och förpuppas i april.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gråbinka
· gråbinka
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Cochylidia, Art Cochylidia heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851) - gråbinkevecklare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Gråbinkevecklare är känd från sju landskap i den sydligaste delen av landet. Arten förekommer på solvarma sandiga biotoper där larven lever i blomkorgen på gråbinka (Erigeron acer). Igenväxning och exploatering är faktorer som hotar arten. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (12-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (48-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Huvudet är ljust beige och mellankroppen något mörkare, vanligen med starkare grå ton. Framvingen har en ljust beige grundfärg med en del inströdda brungrå fjäll, särskilt vid framkanten, och på vingen finns ett svagt mönster av gråaktiga, diffusa fläckar. Mitt på vingen löper ett brunt, snett tvärband, i bakre hälften svagt utåtböjt och ofta mörkkantat, i mitten mer eller mindre svagt markerat och vid framkanten åter relativt distinkt och där vinklat så att tvärbandet mynnar ut under rät vinkel. Innanför ytterkanten finns en rad diffusa, mörka fläckar som löper parallellt med framvingens ytterkant. Vid fransarnas bas kan en serie mörka punkter ses. Bakvingen är brunaktig. Vingspann 9-13 mm. Gråbinkevecklaren kan lätt förväxlas med flera andra blomvecklare, t.ex. mindre fältmalörtrotvecklare, Cochylidia moguntiana, som är gråare och har rakare tvärband, samt mörkbrämad gullrisblomvecklare, C. implicitana, som har en mer utslätad teckning i framvingen och en obruten, svartaktig linje vid fransarnas bas samt något bredare framvinge. Fjärilar som ses på binkor bör nästan alltid vara gråbinkevecklare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gråbinkevecklare

Länsvis förekomst och status för gråbinkevecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gråbinkevecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten noterades första gången som svensk 1946, men den har säkert varit en medlem i den svenska faunan sedan mycket länge. Den befinner sig i Sverige på sin nordgräns och är funnen lokalt bara i Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän samt på Öland, Gotland och Gotska Sandön. Den har noterats från praktiskt taget alla provinser i Danmark. I Norge är den funnen i det inre av "norska huvudet", från Oslo-området och norrut till Möre och Romsdal. I Finland är den känd från ett tiotal provinser i den sydligaste delen. I övrigt är den känd från de flesta länder i Europa österut till Uralbergen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Cochylidia  
 • Art
  Cochylidia heydeniana(Herrich-Schäffer, 1851) - gråbinkevecklare

Gråbinkevecklaren påträffas på sandiga marker, gärna trädes- eller ödeåkrar, där det finns bestånd av larvens värdväxt gråbinka, Erigeron acre. Fjärilen kan också ses i grustag och längs vägkanter. Den uppträder i två generationer, maj-juni och juli-augusti. Larven till sommargenerationen lever inuti blomholken i juli där den också förpuppas. Andra generationens larver övervintrar i stjälken och förpuppas i april.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gråbinka - Erigeron acris (Viktig)
Igenväxning, extremt betestryck, skogsplantering, exploatering av sandmarker samt kvävenedfall inverkar menligt på arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Störningar av marktäcket är gynnsamt för fjärilen, eftersom dess värdväxt gråbinkan är konkurrenssvag och normalt bara finns på en viss plats under några år innan annan växtlighet slår ut den. Stora bestånd med gråbinka bör sparas och helst bör marken intill - om möjligt - harvas eller i varje fall störas så att gruset eller sanden blottas.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. Entomologiska Sällskapet i Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Reviderad Bengt Å. Bengtsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Cochylidia  
 • Art
  Cochylidia heydeniana, (Herrich-Schäffer, 1851) - gråbinkevecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Reviderad Bengt Å. Bengtsson 2012.