Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gråbrun ängsfingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Clavulinopsis umbrinella
Gråbrun ängsfingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, gråbrun, förgrenad fingersvamp, 2–3 (–5) cm hög. Från en central fot utgår grenar med dikotomt förgrenade spetsar ("fingrar"). Arten påminner mycket om vanlig ängsfingersvamp (Clavulinopsis corniculata) till form och storlek, men har helt annan färg. Gråbrun ängsfingersvamp är beige–ljusbrun–gråbrun och saknar helt gula nyanser. Arten liknar en miniatyr av trubbfingersvamp (Clavulinopsis cinereoides), som är en större art med otydlig fot och riklig förgrening ända från basen.
Utbredning
Länsvis förekomst för gråbrun ängsfingersvamp Observationer i Sverige för gråbrun ängsfingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gråbrun ängsfingersvamp är sällsynt. Enstaka fynd har gjorts utanför Göteborg i Västergötland, i Halltorps Hage på Öland och i Uppsala. De båda senare lokalerna är från 1980-talet och är sannolikt intakta. Status för lokalen vid Göteborg är okänd. 10 kända aktuella lokaler i landet (2005). Troligen är arten förbisedd och den kan förväntas från flera sydsvenska län i ädellövskog och parker. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200. Svårt att bedöma ev. minskning. I Europa är den bl.a. noterad från Storbritannien och Frankrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Levnadssätt okänt. Förekommer på kalkhaltig, ofta naken mulljord, speciellt i fuktiga lägen i ädellövskog. Få fynd och liten population, högt mörkertal och därmed svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (160-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (8-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (32-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer i ädellövskog på kalkhaltig mulljord. Ofta på ytor med naken jord och uttunnat fältskikt, speciellt inom delområden på en lokal som har ett fuktigt läge och där marken inte utsätts för hård sommartorka. Vanligen förekommer den tillsammans med olika s.k. ängssvampar som t.ex. vaxskivlingar, rödskivlingar, jordtungor och andra små fingersvampar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Clavariaceae (fingersvampar), Släkte Clavulinopsis (hagfingersvampar), Art Clavulinopsis umbrinella (Sacc.) Corner - gråbrun ängsfingersvamp Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Levnadssätt okänt. Förekommer på kalkhaltig, ofta naken mulljord, speciellt i fuktiga lägen i ädellövskog. Få fynd och liten population, högt mörkertal och därmed svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (160-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (8-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (32-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En liten, gråbrun, förgrenad fingersvamp, 2–3 (–5) cm hög. Från en central fot utgår grenar med dikotomt förgrenade spetsar ("fingrar"). Arten påminner mycket om vanlig ängsfingersvamp (Clavulinopsis corniculata) till form och storlek, men har helt annan färg. Gråbrun ängsfingersvamp är beige–ljusbrun–gråbrun och saknar helt gula nyanser. Arten liknar en miniatyr av trubbfingersvamp (Clavulinopsis cinereoides), som är en större art med otydlig fot och riklig förgrening ända från basen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gråbrun ängsfingersvamp

Länsvis förekomst och status för gråbrun ängsfingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gråbrun ängsfingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gråbrun ängsfingersvamp är sällsynt. Enstaka fynd har gjorts utanför Göteborg i Västergötland, i Halltorps Hage på Öland och i Uppsala. De båda senare lokalerna är från 1980-talet och är sannolikt intakta. Status för lokalen vid Göteborg är okänd. 10 kända aktuella lokaler i landet (2005). Troligen är arten förbisedd och den kan förväntas från flera sydsvenska län i ädellövskog och parker. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200. Svårt att bedöma ev. minskning. I Europa är den bl.a. noterad från Storbritannien och Frankrike.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Clavulinopsis - hagfingersvampar 
 • Art
  Clavulinopsis umbrinella(Sacc.) Corner - gråbrun ängsfingersvamp

Arten växer i ädellövskog på kalkhaltig mulljord. Ofta på ytor med naken jord och uttunnat fältskikt, speciellt inom delområden på en lokal som har ett fuktigt läge och där marken inte utsätts för hård sommartorka. Vanligen förekommer den tillsammans med olika s.k. ängssvampar som t.ex. vaxskivlingar, rödskivlingar, jordtungor och andra små fingersvampar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det främsta hotet är exploatering av lövskogsområden samt skogsskötselåtgärder, t.ex. röjning, gallring och slutavverkning. På sikt kan kvävenedfall och försurning innebära ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
En lokal är skyddad som reservat (Halltorps hage). Lokalen vid Uppsala har huggits upp för att leda en gångväg som går rakt över växtplatsen där också violfingersvamp (Ramariopsis pulchella) förekommer. Denna vägsträckning måste ändras. Hittas arten på fler platser i landet måste dessa områden säkerställas och lämnas för fri utveckling. Liknande miljöer måste hanteras med stor försiktighet och skogsbruk bara bedrivas om det kan ske så att kontinuiteten i trädskiktet säkerställs, att buskskiktet behålls och att trädslagsfördelningen förblir densamma.

Corner, E.J.H. 1950. A monograph of Clavaria and allied genera. Annals of Botany Memoirs 1.

Corner, E.J.H. 1970. Supplement to "A monograph of Clavaria and allied genera". Nova Hedwigia Beiheft 33.

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Clavulinopsis - hagfingersvampar 
 • Art
  Clavulinopsis umbrinella, (Sacc.) Corner - gråbrun ängsfingersvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1997.