Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grådådra

Organismgrupp Kärlväxter Alyssum alyssoides
Grådådra Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grådådra är en ett- eller tvåårig, korsblommig växt, som blir 1–3 dm hög. Stjälken är ofta rikt grenig vid basen. Hela växten är tätt stjärnhårig, vilket gör att den ser grå ut. Bladen är hela och långsmala, stundom smalt omvänt äggrunda. De sitter tätt på stammen. Blomställningen är tät med små, blekgula blommor, vilkas kronblad är obetydligt längre än foderbladen. Efter blomningen blir fruktställningen mera utdragen. Frukten är en rund, plattad skida, uppdelad i två 2-fröiga rum samt försedd med en smal kantlist. Fodret sitter kvar vid basen av frukten då den mognar. - Gråhårigheten och skidformen karakteriserar arten och gör att den knappast kan förväxlas med någon annan i Sverige förekommande korsblommig växt.
Utbredning
Länsvis förekomst för grådådra Observationer i Sverige för grådådra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grådådran är en gräsfröinkomling (1820-talet) som haft sin utbredning i hela södra Sverige upp till Värmland - Gästrikland samt på tillfälliga förekomster längre norrut. I flertalet landskap har den minskat kraftigt de senaste 40 åren, men i Skåne, på Öland och Gotland är den ännu ganska vanlig. Den förefaller allmänt sett att klara sig bättre i kalkrika landskap. Nu har minskningen avtagit, men det är fortfarande en nedåtgående tendens. Helt försvunnen är den från Dalsland, Värmland, Närke och Västmanland. Grådådra förekommer i hela Syd- och Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer i södra delarna av landet upp till Värmland och Gästrikland samt på Öland och Gotland. Grådådran är konkurrenssvag, den förekommer bland gles vegetation på sand, såsom sandtag, banvallar, vägkanter, järnvägsområden och åkrar. På Öland och Gotland är den naturaliserad i torr, sandig, kalkrik mark såsom sandstäpp. Konkurrens från omgivande vegetation på grund av igenväxning och kvävegödning minskar grådådrans möjlighet att överleva. Ett utdöende ersätts sällan av nyetablering, eftersom tillgången på frömaterial är ringa och långspridningen av frön inte särskilt effektiv. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (250-375). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1496 (1200-1700) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Grådådran är konkurrenssvag och växer gärna på sandiga, framför allt kalkrika marker. Det betyder att den förekommer bland gles vegetation på sand, såsom sandtag, banvallar, vägkanter, järnvägsområden och åkrar. På Öland och Gotland är den naturaliserad i torr, sandig, kalkrik mark såsom sandstäpp, trädor, vägrenar, banvallar och grustag. I allmänhet gror grådådrans frön på hösten, vilket gör att den blommar tidigt, ofta redan i maj och sätter frö under sommarens lopp.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Brassicales (kålordningen), Familj Brassicaceae (korsblommiga), Släkte Alyssum (stenörter), Art Alyssum alyssoides (L.) L. - grådådra Synonymer Clypeola alyssoides L., Alyssum calycinum L., Clypeola campestris L., Alyssum campestre (L.) L.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i södra delarna av landet upp till Värmland och Gästrikland samt på Öland och Gotland. Grådådran är konkurrenssvag, den förekommer bland gles vegetation på sand, såsom sandtag, banvallar, vägkanter, järnvägsområden och åkrar. På Öland och Gotland är den naturaliserad i torr, sandig, kalkrik mark såsom sandstäpp. Konkurrens från omgivande vegetation på grund av igenväxning och kvävegödning minskar grådådrans möjlighet att överleva. Ett utdöende ersätts sällan av nyetablering, eftersom tillgången på frömaterial är ringa och långspridningen av frön inte särskilt effektiv. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (250-375). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1496 (1200-1700) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Konventioner Typisk art i 6120 Sandstäpp (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Grådådra är en ett- eller tvåårig, korsblommig växt, som blir 1–3 dm hög. Stjälken är ofta rikt grenig vid basen. Hela växten är tätt stjärnhårig, vilket gör att den ser grå ut. Bladen är hela och långsmala, stundom smalt omvänt äggrunda. De sitter tätt på stammen. Blomställningen är tät med små, blekgula blommor, vilkas kronblad är obetydligt längre än foderbladen. Efter blomningen blir fruktställningen mera utdragen. Frukten är en rund, plattad skida, uppdelad i två 2-fröiga rum samt försedd med en smal kantlist. Fodret sitter kvar vid basen av frukten då den mognar. - Gråhårigheten och skidformen karakteriserar arten och gör att den knappast kan förväxlas med någon annan i Sverige förekommande korsblommig växt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grådådra

Länsvis förekomst och status för grådådra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grådådra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grådådran är en gräsfröinkomling (1820-talet) som haft sin utbredning i hela södra Sverige upp till Värmland - Gästrikland samt på tillfälliga förekomster längre norrut. I flertalet landskap har den minskat kraftigt de senaste 40 åren, men i Skåne, på Öland och Gotland är den ännu ganska vanlig. Den förefaller allmänt sett att klara sig bättre i kalkrika landskap. Nu har minskningen avtagit, men det är fortfarande en nedåtgående tendens. Helt försvunnen är den från Dalsland, Värmland, Närke och Västmanland. Grådådra förekommer i hela Syd- och Mellaneuropa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Alyssum - stenörter 
 • Art
  Alyssum alyssoides(L.) L. - grådådra
  Synonymer
  Clypeola alyssoides L.
  Alyssum calycinum L.
  Clypeola campestris L.
  Alyssum campestre (L.) L.

Grådådran är konkurrenssvag och växer gärna på sandiga, framför allt kalkrika marker. Det betyder att den förekommer bland gles vegetation på sand, såsom sandtag, banvallar, vägkanter, järnvägsområden och åkrar. På Öland och Gotland är den naturaliserad i torr, sandig, kalkrik mark såsom sandstäpp, trädor, vägrenar, banvallar och grustag. I allmänhet gror grådådrans frön på hösten, vilket gör att den blommar tidigt, ofta redan i maj och sätter frö under sommarens lopp.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Konkurrens från omgivande vegetation på grund av igenväxning och kvävegödning minskar grådådrans möjlighet att överleva. Ett utdöende ersätts sällan av nyetablering, eftersom tillgången på frömaterial är ringa och långspridningen av frön inte särskilt effektiv. Nyinförsel av frön sker antagligen i mycket liten utsträckning, eftersom frörensningen förbättrats.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Grådådran kan hålla sig kvar på en lokal ganska länge, genom att den självsår sig. En förutsättning är dock att den har tillgång till öppen mark utan konkurrerande växter. Markstörning mitt i sommaren, då fröna har mognat, skulle kunna gynna frögroningen och utvecklingen av unga plantor på eftersommaren och hösten och därmed vara en åtgärd i bevarandesyfte. Arten bör övervakas av floraväktarna.
Utländska namn - DK: Grådodder, FI: hietakilpiruoho, NO: grådodre, GB: Small Alison.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Ekman, J., Frostberg, K. & Svenson, A. 2005. Floraväkteriet i Sörmland och Uppland fram t.o.m. 2004. Daphne 16: 3-111.

Ekstam, U., Jacobson, R., Mattsson, M. & Porsne, T. 1984. Ölands och Gotlands växtvärld. Helsingborg.

Fröberg, L. 2006. Blekinges flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Georgson, K. m. fl. 1997. Hallands flora. Lund.

Jessen, K. & Lind, J. 1922–1923. Det Danske Markukrudts Historie. Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturv. og mathem. Afd. 8 Række. VIII. Köbenhavn.

Lagerberg, T. 1957. Vilda växter i Norden II, 3:e uppl.

Olsson, K.-A. 2006. Nya hotade kärlväxter i Skåne. Bot. Not. 139 (3): 22-33.

Pedersen. A. 1958. Cruciférernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 54: 191–304.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Sterner R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Å. Lundqvist. Stockholm. Tyler, T. 1999. Några sentida skånska invandrares historia II. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1999 (2): 18–30.

Witte, H. 1909. Alyssum calycinum L., en i Sverige genom utländskt vallfrö spridd art. Svensk Bot. Tidskr. 3: 337–381.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Alyssum - stenörter 
 • Art
  Alyssum alyssoides, (L.) L. - grådådra
  Synonymer
  Clypeola alyssoides L.
  Alyssum calycinum L.
  Clypeola campestris L.
  Alyssum campestre (L.) L.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.