Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gråfingerört

Organismgrupp Kärlväxter Potentilla incana
Gråfingerört Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gråfingerört är en lågvuxen, 5–15 cm hög, gulblommig växt. Basalbladen är 5–7-fingrade och grågröna av stjärnhår. På undersidan är bladen så tätt täckta av stjärnhår att själva bladskivan ej går att se ens med lupp. Småbladen är smala med tänder även nedanför mitten. Stipler smala. Blomman har fem ljusgula, 4–7 mm långa kronblad. Gråfingerört är närstående småfingerört P. tabernaemontani, och hybriden mellan dessa arter, grå småfingerört P. x subarenaria, är oklart avgränsad gentemot gråfingerört. Dessutom har grå småfingerört en stor variation samt en självständig utbredning långt utanför det område där gråfingerört förekommer. Grå småfingerörts stjärnhår har 3–10 armar och sitter relativt glest, så att man kan se bladytan med lupp och normalt finns även enkla raka hår. Hos gråfingerörten sitter stjärnhåren tätt. De har 15–40 armar och enkla raka hår saknas. I en del floror används oliklånga armar på stjärnhåren som skiljekaraktär men denna hårtyp finns hos både grå småfingerört och gråfingerört. På den sistnämnda kan dock hög förstoring krävas för att kunna se denna.
Utbredning
Länsvis förekomst för gråfingerört Observationer i Sverige för gråfingerört
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gråfingerört är endast känd från cirka 25 lokaler på Gotland. Den är även uppgiven från Blekinge, Öland, Småland och Östergötland men det rör sig om olika former av grå småfingerört. I övriga Norden finns arten i Danmark men saknas i Norge och Finland. I övrigt har gråfingerört en sammanhängande utbredning från östligaste Belgien i väst till Ural i öst, och från nordligaste Grekland i syd till Sverige och Estland i norr. Dessutom finns sydvästliga utposter i Pyrenéerna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten förekommer främst på Gotland men har nyligen hittats på Öland, och arten är dåligt känd och eftersökt. Gråfingerört växer på torra sandiga marker, ofta i sydvända, exponerade lägen, den förekommer även på mer plana habitat som torrängar och gräshedar. Dessa marker är till mycket stor del hävdade genom bete. Gråfingerört är i mycket hög grad beroende av att dess lokaler hålls öppna genom bete. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1400 (1200-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (28-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Gråfingerört växer på torra sandiga marker, ofta i sydvända, exponerade lägen, den förekommer även på mer plana habitat som torrängar och gräshedar. Dessa marker är till mycket stor del hävdade genom bete. Den kan även förekomma i glesa tallskogar på sand.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Potentilla (fingerörter), Art Potentilla incana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. - gråfingerört Synonymer Potentilla acaulis ssp. arenaria, Potentilla arenaria Borkh., Potentilla minor ssp. incana, Potentilla acaulis

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten förekommer främst på Gotland men har nyligen hittats på Öland, och arten är dåligt känd och eftersökt. Gråfingerört växer på torra sandiga marker, ofta i sydvända, exponerade lägen, den förekommer även på mer plana habitat som torrängar och gräshedar. Dessa marker är till mycket stor del hävdade genom bete. Gråfingerört är i mycket hög grad beroende av att dess lokaler hålls öppna genom bete. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1400 (1200-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (28-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Gråfingerört är en lågvuxen, 5–15 cm hög, gulblommig växt. Basalbladen är 5–7-fingrade och grågröna av stjärnhår. På undersidan är bladen så tätt täckta av stjärnhår att själva bladskivan ej går att se ens med lupp. Småbladen är smala med tänder även nedanför mitten. Stipler smala. Blomman har fem ljusgula, 4–7 mm långa kronblad. Gråfingerört är närstående småfingerört P. tabernaemontani, och hybriden mellan dessa arter, grå småfingerört P. x subarenaria, är oklart avgränsad gentemot gråfingerört. Dessutom har grå småfingerört en stor variation samt en självständig utbredning långt utanför det område där gråfingerört förekommer. Grå småfingerörts stjärnhår har 3–10 armar och sitter relativt glest, så att man kan se bladytan med lupp och normalt finns även enkla raka hår. Hos gråfingerörten sitter stjärnhåren tätt. De har 15–40 armar och enkla raka hår saknas. I en del floror används oliklånga armar på stjärnhåren som skiljekaraktär men denna hårtyp finns hos både grå småfingerört och gråfingerört. På den sistnämnda kan dock hög förstoring krävas för att kunna se denna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gråfingerört

Länsvis förekomst och status för gråfingerört baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gråfingerört

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gråfingerört är endast känd från cirka 25 lokaler på Gotland. Den är även uppgiven från Blekinge, Öland, Småland och Östergötland men det rör sig om olika former av grå småfingerört. I övriga Norden finns arten i Danmark men saknas i Norge och Finland. I övrigt har gråfingerört en sammanhängande utbredning från östligaste Belgien i väst till Ural i öst, och från nordligaste Grekland i syd till Sverige och Estland i norr. Dessutom finns sydvästliga utposter i Pyrenéerna.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Potentilla - fingerörter 
 • Art
  Potentilla incanaG. Gaertn., B. Mey. & Scherb. - gråfingerört
  Synonymer
  Potentilla acaulis ssp. arenaria
  Potentilla arenaria Borkh.
  Potentilla minor ssp. incana
  Potentilla acaulis

Gråfingerört växer på torra sandiga marker, ofta i sydvända, exponerade lägen, den förekommer även på mer plana habitat som torrängar och gräshedar. Dessa marker är till mycket stor del hävdade genom bete. Den kan även förekomma i glesa tallskogar på sand.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Gråfingerörten är i mycket hög grad beroende av att dess lokaler hålls öppna genom bete. Detta gäller normalt även förekomsterna i tallskog. Det atmosfäriska kvävenedfallet kan innebära problem eftersom miljöerna snabbare växer igen vid upphörd eller minskad hävd.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Artens aktuella status och hotbild måste klarläggas. Gråfingerörts avgränsning gentemot grå småfingört måste studeras ytterligare. En fortsatt eller återupptagen hävd på artens lokaler är av största vikt.
Utländska namn – DK: Grå Potentil, GB: Grey Cinquefoil.

Asker, S. 1986. Variation in some apomictic Nordic Potentilla species. Symb. Bot. Ups. 27(2): 199–205.

Holmgren, B. 1942. Blekinges flora. Karlshamn.

Johansson, K. 1896. Hufvuddragen af Gotlands växttopografi och växtgeografi. Kungl. Sv. Vetensk. Akad. Handl. 29(1).

Pedersen, A. 1965. Rosaceernes udbredelse i Danmark I. Underfamilierne Spiraeoideae, Dryadoideae og Rosoideae ekslusive Rubus fruticosus coll., Rubus caesius coll og Rubus corylifoius coll. Bot. Tidsskr. 61: 145–270.

Sterner, R. 1922 The continental element in the flora of southern Sweden. Geografiska Annaler 4: 221–444.

Sterner, R. 1933. Vegetation och flora i Kalmarsunds skärgård. Acta Horti Gothob. 8: 189–280.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2001. Rev. Mora Aronsson 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Potentilla - fingerörter 
 • Art
  Potentilla incana, G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. - gråfingerört
  Synonymer
  Potentilla acaulis ssp. arenaria
  Potentilla arenaria Borkh.
  Potentilla minor ssp. incana
  Potentilla acaulis
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2001. Rev. Mora Aronsson 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.