Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grågrön gräsängsskinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Trigonotylus pulchellus
Grågrön gräsängsskinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grågrön gräsängsskinnbagge är en långsmal skinnbagge. Hela skinnbaggen är grön, utom antennerna, yttersta delen av skenbenen, och tarserna, som alla är orange. Den gröna färgen bryts av något mörkare linjer på huvudet, halsskölden och skutellen. Antennerna är något längre än kroppen. Kroppslängd 4,2–5,7 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för grågrön gräsängsskinnbagge Observationer i Sverige för grågrön gräsängsskinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen i Skåne på totalt nio lokaler varav tre idag är förstörda. Arten har gått starkt tillbaka sedan 1930-talet, och senaste fynden är från 1945, 1967, 2010. Arten är funnen i hela Europa utom norra Skandinavien och Brittiska öarna. Den är vidare funnen österut bort mot Kaspiska havet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten är funnen i hela Europa utom norra Skandinavien och Brittiska öarna. I Sverige är den funnen i Skåne på 9 lokaler varav tre är förstörda. Arten har gått starkt tillbaka sedan 1930-talet, sentida fynd på 6 lokaler sedan 1980. Lever på torra, sandiga, soliga marker på gräs främst Corynephorus canescens. Borsttåtelhedar har minskat kraftigt genom igenplantering och exploatering för sommarstugebebyggelse samt förändras pga N-nedfallsinducerad igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2200 (2000-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)).
Ekologi
Grågrön gräsängsskinnbagge lever på torra, sandiga, och soliga marker. Arten livnär sig på att suga ut fröna av gräs främst borsttåtel, Corynephorus canescens, men även på sandlosta, Bromus sterilis. I Tyskland är arten framförallt funnen på dyner och liknande biotoper. Arten övervintrar i äggstadiet. I Tyskland har arten två generationer, vuxna djur kan ses i juni-juli och senare i augusti-september.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· borsttåtel
· borsttåtel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte Trigonotylus, Art Trigonotylus pulchellus (Hahn, 1834) - grågrön gräsängsskinnbagge Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten är funnen i hela Europa utom norra Skandinavien och Brittiska öarna. I Sverige är den funnen i Skåne på 9 lokaler varav tre är förstörda. Arten har gått starkt tillbaka sedan 1930-talet, sentida fynd på 6 lokaler sedan 1980. Lever på torra, sandiga, soliga marker på gräs främst Corynephorus canescens. Borsttåtelhedar har minskat kraftigt genom igenplantering och exploatering för sommarstugebebyggelse samt förändras pga N-nedfallsinducerad igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2200 (2000-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)).
Grågrön gräsängsskinnbagge är en långsmal skinnbagge. Hela skinnbaggen är grön, utom antennerna, yttersta delen av skenbenen, och tarserna, som alla är orange. Den gröna färgen bryts av något mörkare linjer på huvudet, halsskölden och skutellen. Antennerna är något längre än kroppen. Kroppslängd 4,2–5,7 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grågrön gräsängsskinnbagge

Länsvis förekomst och status för grågrön gräsängsskinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grågrön gräsängsskinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen i Skåne på totalt nio lokaler varav tre idag är förstörda. Arten har gått starkt tillbaka sedan 1930-talet, och senaste fynden är från 1945, 1967, 2010. Arten är funnen i hela Europa utom norra Skandinavien och Brittiska öarna. Den är vidare funnen österut bort mot Kaspiska havet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Mirinae  
 • Släkte
  Trigonotylus  
 • Art
  Trigonotylus pulchellus(Hahn, 1834) - grågrön gräsängsskinnbagge

Grågrön gräsängsskinnbagge lever på torra, sandiga, och soliga marker. Arten livnär sig på att suga ut fröna av gräs främst borsttåtel, Corynephorus canescens, men även på sandlosta, Bromus sterilis. I Tyskland är arten framförallt funnen på dyner och liknande biotoper. Arten övervintrar i äggstadiet. I Tyskland har arten två generationer, vuxna djur kan ses i juni-juli och senare i augusti-september.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· borsttåtel - Corynephorus canescens (Viktig)
Borsttåtelhedar har minskat kraftigt genom igenplantering och exploatering för sommarstugebebyggelse dessutom fortsätter de att degenerera pga igenväxning inducerad av kvävenedfall. Arten har dessutom en fragmenterad utbredning.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Hävd i form av slåtter eller bete som bevarar tidiga successionstadier på öppen, och sandig mark.

Coulianos, C. C. & Ossiannilsson, F. 1976. Catalogus Insectorum Sueciae. 7. Hemiptera-Heteroptera.

Entomologisk Tidskrift 97:135-173 Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1-294.

Wagner, E. & Weber, H.H., 1964. Héteroptères Miridae. Faune de France 67:1-592.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Mirinae  
 • Släkte
  Trigonotylus  
 • Art
  Trigonotylus pulchellus, (Hahn, 1834) - grågrön gräsängsskinnbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.