Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grågul alvarrotvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Dichrorampha senectana
Grågul alvarrotvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingspann är 13-15 mm. Framvingen är olivgrå och tätt täckt av brungula vingfjäll och vanligen med tre korta svarta streck utanför diskpunktens läge. Costalhakar svagt tecknade med svarta, ljusgula och blyfärgade vingfjäll. Hanen har costalfåll. Vingfransar ljusgula och i utkanten olivgråfärgade. Bakvingen är brungrå med vingfransar som framvingen men inte lika kontrastrika. Grågul alvarrotvecklare är närmast lik obskyr renfanerotvecklare, Dicrhorhampa obscuratana, och kan i vissa fall endast säkert skiljas genom genitalundersökning. Även gulfjällig renfanerotvecklare, Dichrorampha sedatana, är en möjlig förväxlingsart, men hos denna art saknar hanen costalfåll. För ytterligare information och artkaraktärer hänvisas till Svensson, 2006, och Razowski, 2003.
Utbredning
Länsvis förekomst för grågul alvarrotvecklare Observationer i Sverige för grågul alvarrotvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekommer i landet endast på Öland och Gotland. I Norden i övrigt förekommer arten endast i Finland på Åland. Artens förekomster i Europa sträcker sig via Ryssland och Baltikum söderut i Mellaneuropa inklusive England till Sydeuropa men med stora luckor i utbredningen. Arten tycks ha sina bästa förekomster i mellersta och norra delarna av Europa men alltid lokalt uppträdande.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Grågul alvarrotvecklare förekommer på Öland och Gotlands. Fjärilen påträffas på alvar och alvarliknande torrmarker. Larven förmodas leva i roten på prästkrage men detta är ej tillfredställande visat. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (3-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12000 (2000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (12-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Fjärilen förekommer på öppna alvarliknande marker, ofta med märgelsten och vittringsgrus som bildar ett tunt jordskikt. Fjärilen är aktiv under kvällen från mitten av juni till mitten av juli. Den förekommer mycket lokalt. Artens utvecklingsbiologi är inte känd men renfana, Tanacetum vulgare, förmodas vara värdväxt för larven som antas leva i roten och också övervintra i denna.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· egentliga växter
· egentliga växter
· prästkrage
· prästkrage
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Dichrorampha, Art Dichrorampha senectana Guenée, 1845 - grågul alvarrotvecklare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Grågul alvarrotvecklare förekommer på Öland och Gotlands. Fjärilen påträffas på alvar och alvarliknande torrmarker. Larven förmodas leva i roten på prästkrage men detta är ej tillfredställande visat. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (3-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12000 (2000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (12-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Vingspann är 13-15 mm. Framvingen är olivgrå och tätt täckt av brungula vingfjäll och vanligen med tre korta svarta streck utanför diskpunktens läge. Costalhakar svagt tecknade med svarta, ljusgula och blyfärgade vingfjäll. Hanen har costalfåll. Vingfransar ljusgula och i utkanten olivgråfärgade. Bakvingen är brungrå med vingfransar som framvingen men inte lika kontrastrika. Grågul alvarrotvecklare är närmast lik obskyr renfanerotvecklare, Dicrhorhampa obscuratana, och kan i vissa fall endast säkert skiljas genom genitalundersökning. Även gulfjällig renfanerotvecklare, Dichrorampha sedatana, är en möjlig förväxlingsart, men hos denna art saknar hanen costalfåll. För ytterligare information och artkaraktärer hänvisas till Svensson, 2006, och Razowski, 2003.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grågul alvarrotvecklare

Länsvis förekomst och status för grågul alvarrotvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grågul alvarrotvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekommer i landet endast på Öland och Gotland. I Norden i övrigt förekommer arten endast i Finland på Åland. Artens förekomster i Europa sträcker sig via Ryssland och Baltikum söderut i Mellaneuropa inklusive England till Sydeuropa men med stora luckor i utbredningen. Arten tycks ha sina bästa förekomster i mellersta och norra delarna av Europa men alltid lokalt uppträdande.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Dichrorampha  
 • Art
  Dichrorampha senectanaGuenée, 1845 - grågul alvarrotvecklare

Fjärilen förekommer på öppna alvarliknande marker, ofta med märgelsten och vittringsgrus som bildar ett tunt jordskikt. Fjärilen är aktiv under kvällen från mitten av juni till mitten av juli. Den förekommer mycket lokalt. Artens utvecklingsbiologi är inte känd men renfana, Tanacetum vulgare, förmodas vara värdväxt för larven som antas leva i roten och också övervintra i denna.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· egentliga växter - Plantae (Viktig)
· prästkrage - Leucanthemum vulgare (Viktig)
Igenväxning av alvarmarkerna då naturbete uteblir. Exploatering av markerna för bebyggelse.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Skogsplantering, igenväxning och exploatering på lokaler där arten förekommer bör undvikas. Måttlig betning, gärna med fållor som flyttar runt djuren i naturbetesmarken, gynnar däremot sannolikt fjärilen. Röjning för att öppna upp efter igenväxning av markerna bör ingå som en av åtgärderna.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna, rekv. nr. 39.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. Apollo

Books, Stenstrup.

Kullberg, J., Albrecht,A., Kaila, L. & Varis.V. 2001. Checklist of Finnish lepidoptera- Suomen perhosten luettelo. Sahlbergia, 6: 45-190.

Mossberg, B. & Stenberg, L. 2003. Den nya nordiska floran. W & W, Stockholm.

Razowski, J. 2003. Tortricidae of Europe. Volume 2. Olethreutinae. Frantisek Slamka.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Reproline, Stockholm.

Svensson, I., Elmquist, H. Gustafsson, B. Hellberg, H., Imby, L. & Palmqvist, G. 1994. Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Naturhistoriska Riksmuseet & Entomologiska Föreningen. Stockholm

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae. Entomologiska Sällskapet i Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Dichrorampha  
 • Art
  Dichrorampha senectana, Guenée, 1845 - grågul alvarrotvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2012.