Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gråhårig tornbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Mordella brachyura
Gråhårig tornbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6-6,5 mm lång skalbagge med långsträckt spolformig, starkt välvd och baktill tillspetsad kropp. Benen är långa och slanka. Bakbenen är mycket kraftigt byggda. Med hjälp av dessa kan djuret ta plötsliga hopp om det störs. Arten är svart med en tydlig grå behåring på ovansidan av kroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för gråhårig tornbagge Observationer i Sverige för gråhårig tornbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Blekinge, Småland, Östergötland, Södermanland och Västmanland. Den är även känd från Norge och Finland, men inte från Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa österut till Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker möjligen i likhet med flera andra tornbaggar i torr vitrötad lövträdsved. De fullbildade skalbaggarna påträffas på torra, öppna marker. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (40-400). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (160-1600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker möjligen i likhet med flera andra tornbaggar i torr vitrötad lövträdsved. De fullbildade skalbaggarna påträffas på torra, öppna marker.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· bok
· bok
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Mordellidae (tornbaggar), Släkte Mordella, Art Mordella brachyura Mulsant, 1856 - gråhårig tornbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker möjligen i likhet med flera andra tornbaggar i torr vitrötad lövträdsved. De fullbildade skalbaggarna påträffas på torra, öppna marker. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (40-400). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (160-1600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 6-6,5 mm lång skalbagge med långsträckt spolformig, starkt välvd och baktill tillspetsad kropp. Benen är långa och slanka. Bakbenen är mycket kraftigt byggda. Med hjälp av dessa kan djuret ta plötsliga hopp om det störs. Arten är svart med en tydlig grå behåring på ovansidan av kroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gråhårig tornbagge

Länsvis förekomst och status för gråhårig tornbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gråhårig tornbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Blekinge, Småland, Östergötland, Södermanland och Västmanland. Den är även känd från Norge och Finland, men inte från Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa österut till Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Mordellidae - tornbaggar 
 • Underfamilj
  Mordellinae  
 • Tribus
  Mordellini  
 • Släkte
  Mordella  
 • Art
  Mordella brachyuraMulsant, 1856 - gråhårig tornbagge

Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker möjligen i likhet med flera andra tornbaggar i torr vitrötad lövträdsved. De fullbildade skalbaggarna påträffas på torra, öppna marker.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Igenväxning av torra, varma lokaler.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara värmegynnade hagmarker från såväl igenväxning som nedhuggning av äldre träd.

Koch, C. H. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 2: 308. Krefeld.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Mordellidae - tornbaggar 
 • Underfamilj
  Mordellinae  
 • Tribus
  Mordellini  
 • Släkte
  Mordella  
 • Art
  Mordella brachyura, Mulsant, 1856 - gråhårig tornbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.