Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grålila fingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Ramaria fumigata
Grålila fingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten korallfingersvamp, 5-10 cm hög och 3-7 cm bred. Som ung är hela fruktkroppen mer eller mindre ljust lila, grenspetsarna ofta ljusare. Svampen ändrar snart färg till gråviolett där grenarna successivt antar en allt mer olivgrågul-gråbrun färgton. Foten och nedre delen av huvudgrenarna förblir länge violetta. Köttet är vitt. Hyferna har söljor och sporerna är smalt mandelformiga och vårtiga. Arten har ofta felaktigt sammanblandats med lilafotad fingersvamp R. fennica och ofta anförs den som en varietet av denna. Arten är dock väl skild från den senare både morfologiskt och ekologiskt.
Utbredning
Länsvis förekomst för grålila fingersvamp Observationer i Sverige för grålila fingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydligt nemoral ädellövskogsart som inom bokskogsregionen förekommer sällsynt i Skåne, Blekinge, södra Småland, Halland och Bohuslän. Den är i Norge känd i sydliga kuststråk. Arten förekommer även i Danmark samt ett flertal länder i Syd- och Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med bok, avenbok och ek i äldre ädellövskog med kontinuitet. I Sverige främst i kalkrik ängsbokskog, i Norge även i mera hedartad ekskog. Den kända populationen är mycket liten och missgynnas potentiellt av pga. avverkningar, eutrofiering och inväxning av gran. Dock svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Lilafotad fingersvamp var tidigare indelad i två varieteter: Ramaria fennica var. fennica som växer i barrskog och R. fennica var. fumigata som växer i bokskog. Molekylära och morfologiska studier har nu visat att det rör sig om två separata arter som ska heta R. fennica repektive R. fumigata. Dessa behandlas separat i rödlistan 2015. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (300-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (20-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med bok, avenbok och ek och förekommer främst i äldre ädellövskog med kontinuitetsskogskaraktär. I Skåne och Danmark är den bara känd från örtrik kalkbokskog och ängsbokskog, medan den i Norge främst påträffas i relativt torra och fattiga ekskogar av lågörtstyp eller blandskogar med bok och ek. Många lokaler ligger i klimatiskt varma lägen i sluttningar eller mot havs- och sjöstränder.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gomphales, Familj Ramariaceae, Släkte Ramaria (korallfingersvampar), Art Ramaria fumigata (Peck) Corner - grålila fingersvamp Synonymer Clavaria fumigata Peck, Ramaria fennica var. fumigata (Peck) Schild, Ramaria versatilis Quél.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok, avenbok och ek i äldre ädellövskog med kontinuitet. I Sverige främst i kalkrik ängsbokskog, i Norge även i mera hedartad ekskog. Den kända populationen är mycket liten och missgynnas potentiellt av pga. avverkningar, eutrofiering och inväxning av gran. Dock svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Lilafotad fingersvamp var tidigare indelad i två varieteter: Ramaria fennica var. fennica som växer i barrskog och R. fennica var. fumigata som växer i bokskog. Molekylära och morfologiska studier har nu visat att det rör sig om två separata arter som ska heta R. fennica repektive R. fumigata. Dessa behandlas separat i rödlistan 2015. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (300-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (20-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En relativt liten korallfingersvamp, 5-10 cm hög och 3-7 cm bred. Som ung är hela fruktkroppen mer eller mindre ljust lila, grenspetsarna ofta ljusare. Svampen ändrar snart färg till gråviolett där grenarna successivt antar en allt mer olivgrågul-gråbrun färgton. Foten och nedre delen av huvudgrenarna förblir länge violetta. Köttet är vitt. Hyferna har söljor och sporerna är smalt mandelformiga och vårtiga. Arten har ofta felaktigt sammanblandats med lilafotad fingersvamp R. fennica och ofta anförs den som en varietet av denna. Arten är dock väl skild från den senare både morfologiskt och ekologiskt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grålila fingersvamp

Länsvis förekomst och status för grålila fingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grålila fingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydligt nemoral ädellövskogsart som inom bokskogsregionen förekommer sällsynt i Skåne, Blekinge, södra Småland, Halland och Bohuslän. Den är i Norge känd i sydliga kuststråk. Arten förekommer även i Danmark samt ett flertal länder i Syd- och Mellaneuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria fumigata(Peck) Corner - grålila fingersvamp
  Synonymer
  Clavaria fumigata Peck
  Ramaria fennica var. fumigata (Peck) Schild
  Ramaria versatilis Quél.

Arten bildar mykorrhiza med bok, avenbok och ek och förekommer främst i äldre ädellövskog med kontinuitetsskogskaraktär. I Skåne och Danmark är den bara känd från örtrik kalkbokskog och ängsbokskog, medan den i Norge främst påträffas i relativt torra och fattiga ekskogar av lågörtstyp eller blandskogar med bok och ek. Många lokaler ligger i klimatiskt varma lägen i sluttningar eller mot havs- och sjöstränder.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Hotas främst av skogsavverkning. Arten tycks försvinna efter slutavverkning och det är inte känt om arten kan återkomma i anlagd skog. Arten hotas troligen också av eutrofiering till följd av kvävenedfall, liksom inväxning av gran i ädellövskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Områdesskydd. Om gran eller sykomorlönn spontant inkommit på växtplatsen bör dessa tas bort.
Som svenskt namn föreslås här grålila fingersvamp. Ramaria fumigata är tillsammans med R. fennica inte närmare besläktade med övriga stora gula Ramaria-arter, utan är genetiskt och evolutionärt mer närstående violgubbe Gomphus clavatus. Artens växtplatser är ofta mycket rika på andra rödlistade mykorrhizasvampar, t.ex. taggsvampar, musseroner, spindlingar och andra korallfingersvampar.

Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Bendiksen, K., Kytövuori, I. & Toivonen, M. 2012. Ektomykorrizadannende korallsopper (Ramaria p.p.) i eikeskog och annan edellauvskog i Norge. Agarica 32: 5-19. (BILD)

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Fungi of Switzerland. 2. Non-gilled fungi. Lucerne. (BILD)

Christan, J. 2008. Die Gattung Ramaria in Deutschland. IHW-Verlag, Eching. (BILD, som R. fennica v.fumigata).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria fumigata, (Peck) Corner - grålila fingersvamp
  Synonymer
  Clavaria fumigata Peck
  Ramaria fennica var. fumigata (Peck) Schild
  Ramaria versatilis Quél.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012