Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  snedpunktsgräsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Elachista cinereopunctella
Snedpunktsgräsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 7–9 mm. En medelstor, grå gräsminerarmal med framvingarnas vitaktiga motfläckar mycket snett ställda; den främre ligger i praktiken i spetsen och den mittemot i bakkantshörnet. Det vita, stympade tvärbandet ligger i mitten och når inte bakkanten. Hos honan är fältet innanför tvärbandet tydligt ljusare än den yttre halvans grundfärg. Arten kan förväxlas med vissa andra arter inom släktet, men framvingens teckningar samt fyndplatsen visar oftast klart vilken art som är aktuell. Arten är avbildad av Traugott-Olsen & Nielsen (1977).
Utbredning
Länsvis förekomst för snedpunktsgräsmal Observationer i Sverige för snedpunktsgräsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är utbredd i Centraleuropa ner till Italien och Frankrike, vidare i England och från Baltikum ner till Grekland. Förekomsten i Finland är osäker. Det föreligger ett säkert fynd 1997 från Norge (Yttre Telemark). I Sverige är den bara funnen på Öland och Gotland. Den meddelades som ny från Sverige 1935 genom fynd 1933 av Per Benander på södra Gotland. Därefter var det tyst om arten till 1980, då den upptäcktes på Öland i Algutsrum vid Törnbotten samt samma år vid Möckelmossen, mitt ute på Stora alvaret. Redan 1970 hade dock det första fyndet från Möckelmossen gjorts. Även i Sandby, nordväst om Ekelunda på Öland, liksom i Djurstad i Föra socken har arten insamlats. Sedan har den åter anträffats på Gotland vid ytterligare några tillfällen. Den förefaller ha en fast stam på öarna, men med ojämn abundans från år till år. Lokalen vid Möckelmossen har senare undersökts, men inga exemplar är kända efter de första fynden. Inte heller lokalen vid Törnbotten har frambringat några nya exemplar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten är känd från torrmarks- och alvarlokaler med en del buskmosaik på Öland och Gotland. Troligen lever arten på slankstarr (Carex flacca). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6400 (6400-7000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2b(iii)c(iv)).
Ekologi
Gråpunkterad gräsminerarmal hör hemma i kalkrik terräng och påträffas i gles tallskog, på alvarmark, på övergiven betesmark, i gläntor och i skogsbryn. Larven minerar i bladen på slankstarr Carex flacca under sommar och tidig höst, övervintrar i minan och förpuppar sig på våren. Den fullbildade fjärilen flyger från början av juni och månaden ut. Från bl.a. England uppges larven leva på andra starrarter och på en del gräsarter. Detta har inte kunnat verifieras i Sverige.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· slankstarr
· slankstarr
· älväxingar
· älväxingar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Elachistidae (gräsmalar), Släkte Elachista, Art Elachista cinereopunctella (Haworth, 1828) - snedpunktsgräsmal Synonymer Biselachista cinereopunctella (Haworth, 1828), gråpunkterad gräsminerarmal

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är känd från torrmarks- och alvarlokaler med en del buskmosaik på Öland och Gotland. Troligen lever arten på slankstarr (Carex flacca). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6400 (6400-7000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2b(iii)c(iv)).
Vingbredd 7–9 mm. En medelstor, grå gräsminerarmal med framvingarnas vitaktiga motfläckar mycket snett ställda; den främre ligger i praktiken i spetsen och den mittemot i bakkantshörnet. Det vita, stympade tvärbandet ligger i mitten och når inte bakkanten. Hos honan är fältet innanför tvärbandet tydligt ljusare än den yttre halvans grundfärg. Arten kan förväxlas med vissa andra arter inom släktet, men framvingens teckningar samt fyndplatsen visar oftast klart vilken art som är aktuell. Arten är avbildad av Traugott-Olsen & Nielsen (1977).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för snedpunktsgräsmal

Länsvis förekomst och status för snedpunktsgräsmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för snedpunktsgräsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är utbredd i Centraleuropa ner till Italien och Frankrike, vidare i England och från Baltikum ner till Grekland. Förekomsten i Finland är osäker. Det föreligger ett säkert fynd 1997 från Norge (Yttre Telemark). I Sverige är den bara funnen på Öland och Gotland. Den meddelades som ny från Sverige 1935 genom fynd 1933 av Per Benander på södra Gotland. Därefter var det tyst om arten till 1980, då den upptäcktes på Öland i Algutsrum vid Törnbotten samt samma år vid Möckelmossen, mitt ute på Stora alvaret. Redan 1970 hade dock det första fyndet från Möckelmossen gjorts. Även i Sandby, nordväst om Ekelunda på Öland, liksom i Djurstad i Föra socken har arten insamlats. Sedan har den åter anträffats på Gotland vid ytterligare några tillfällen. Den förefaller ha en fast stam på öarna, men med ojämn abundans från år till år. Lokalen vid Möckelmossen har senare undersökts, men inga exemplar är kända efter de första fynden. Inte heller lokalen vid Törnbotten har frambringat några nya exemplar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Elachistidae - gräsmalar 
 • Underfamilj
  Elachistinae  
 • Släkte
  Elachista  
 • Art
  Elachista cinereopunctella(Haworth, 1828) - snedpunktsgräsmal
  Synonymer
  Biselachista cinereopunctella (Haworth, 1828)
  gråpunkterad gräsminerarmal

Gråpunkterad gräsminerarmal hör hemma i kalkrik terräng och påträffas i gles tallskog, på alvarmark, på övergiven betesmark, i gläntor och i skogsbryn. Larven minerar i bladen på slankstarr Carex flacca under sommar och tidig höst, övervintrar i minan och förpuppar sig på våren. Den fullbildade fjärilen flyger från början av juni och månaden ut. Från bl.a. England uppges larven leva på andra starrarter och på en del gräsarter. Detta har inte kunnat verifieras i Sverige.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· slankstarr - Carex flacca (Har betydelse)
· älväxingar - Sesleria (Viktig)
Igenväxning eller exploatering av kända lokaler.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Ett närmare studium av artens uppträdande i Sverige bör göras. Därvid är det lämpligt att utse en eller ett par referenslokaler, en på vardera Öland och Gotland.

Aarvik, L. et al. 2000. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Zoologisk Museum, Oslo.

Emmet, A.M, et al. 1996 in The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 3. Colchester, England.

Traugott-Olsen, E. & Nielsen, E. Schmidt, 1977. The Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna ent. scand., Vol. 6. Klampenborg.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Elachistidae - gräsmalar 
 • Underfamilj
  Elachistinae  
 • Släkte
  Elachista  
 • Art
  Elachista cinereopunctella, (Haworth, 1828) - snedpunktsgräsmal
  Synonymer
  Biselachista cinereopunctella (Haworth, 1828)
  gråpunkterad gräsminerarmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.