Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grått ekbladsmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Acrobasis sodalella
Grått ekbladsmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för grått ekbladsmott Observationer i Sverige för grått ekbladsmott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grått ekbladmott förekommer i de torraste delarna av östra Götaland, dvs endast i de sydöstra landskapen Småland, Öland, Gotland och Östergötland, mestadels ganska lokalt och sällsynt. Den är känd från alla våra nordiska grannländer och är något så när spridd söderöver i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Grått ekbladmott förekommer endast i de torraste delarna av östra Götaland. Arten uppträder oregelbundet i olika typer av varma busk- och öppna skogsmarker med ek. Habitaten växer igen till mer produktionsinriktad skogsmark och däremot andra drabbas av regler för röjning av buskmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (24-125). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (27000-35000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (96-500) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(iv)).
Ekologi
Arten uppträder oregelbundet i olika typer av varma busk- och öppna skogsmarker med ek. Larven lever i bladkäglor på ekbuskar, Quercus spp. Den övervintrar och förpuppar sig i maj. Fjärilen flyger huvudsakligen i juli på ekkrattlokaler.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Buskmark
Buskmark
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ekar
· ekar
· skogsek
· skogsek
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Pyralidae (solmott), Släkte Acrobasis, Art Acrobasis sodalella (Zeller, 1848) - grått ekbladsmott Synonymer grått ekbladmott

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Grått ekbladmott förekommer endast i de torraste delarna av östra Götaland. Arten uppträder oregelbundet i olika typer av varma busk- och öppna skogsmarker med ek. Habitaten växer igen till mer produktionsinriktad skogsmark och däremot andra drabbas av regler för röjning av buskmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (24-125). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (27000-35000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (96-500) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grått ekbladsmott

Länsvis förekomst och status för grått ekbladsmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grått ekbladsmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grått ekbladmott förekommer i de torraste delarna av östra Götaland, dvs endast i de sydöstra landskapen Småland, Öland, Gotland och Östergötland, mestadels ganska lokalt och sällsynt. Den är känd från alla våra nordiska grannländer och är något så när spridd söderöver i Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Pyralidae - solmott 
 • Underfamilj
  Phycitinae  
 • Släkte
  Acrobasis  
 • Art
  Acrobasis sodalella(Zeller, 1848) - grått ekbladsmott
  Synonymer
  grått ekbladmott

Arten uppträder oregelbundet i olika typer av varma busk- och öppna skogsmarker med ek. Larven lever i bladkäglor på ekbuskar, Quercus spp. Den övervintrar och förpuppar sig i maj. Fjärilen flyger huvudsakligen i juli på ekkrattlokaler.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Buskmark, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Arten uppträder oregelbundet i olika typer av varma busk- och öppna skogsmarker med ek. Larven lever i bladkäglor på ekbuskar, Quercus spp. Den övervintrar och förpuppar sig i maj. Fjärilen flyger huvudsakligen i juli på ekkrattlokaler.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bevara ekkrattområden, i synnerhet i bergsbranter.

Deurs, W. van. 1942. Pyralider. Danmarks Fauna Bd. 48.

Hannemann, H.-J. 1964. Die Wickler (s.l.) (Cochylidae und Carposinidae), Die Zünslerartigen (Pyralidoidea). Die Tierwelt Deutschlands, 50. Teil.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv Bind 3.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Pyralidae - solmott 
 • Underfamilj
  Phycitinae  
 • Släkte
  Acrobasis  
 • Art
  Acrobasis sodalella, (Zeller, 1848) - grått ekbladsmott
  Synonymer
  grått ekbladmott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.