Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grön flodtrollslända

Organismgrupp Sländor, Trollsländor Ophiogomphus cecilia
Grön flodtrollslända Sländor, Trollsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hos den fullbildade sländan är kroppsfärgen klart grön eller gröngul med svarta teckningar. Bakkroppens längd är 35–39 mm, vingarnas 29–35 mm. Ögonen sammanstöter inte på huvudets ovansida. Larven är bred och platt med korta, knubbiga, något inåtkrökta antenner. Partiet mellan ögonens framkant och antennens fäste är svagt krökt - inte kraftigt utbuktat som hos larven av den närbesläktade Onychogomphus forcipatus.
Utbredning
Länsvis förekomst för grön flodtrollslända Observationer i Sverige för grön flodtrollslända
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i Mellan- och Sydeuropa och vidare österut långt in i Ryssland. I Norden finns den sparsamt i Danmark, vanligare i Baltikum och i Finland. I Sverige är den endast känd från Norrbotten; Råne, Torne och Kalix älvs lopp samt i några av deras biflöden. Arten är inte särskilt vanlig i området kring Råne älv och populationerna är små.

För information om inventeringsmetodik och inventeringsbehov, se fliken Sammanställning ovan (rubriken Övrigt).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN°)
 • 2000 Starkt hotad (EN°)
Lever i större älvar. Sparsamt förekommande i Torne- Kalix- och Råne älv. Skulle hotas av vattenkraftsutbyggnad. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (4-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20018 (15036-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (400-1000) km². 15036 km2 utifrån Obsdata 20140331. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Arten är bunden till rinnande vatten där larven utvecklas under minst två års tid nere på bottnen, även på djupt vatten. De vuxna individerna flyger under slutet av juni och början av augusti. Det är oftast hanarna man ser, patrullerande längs flodstränderna. Arten tycks välja vattendrag som är rena och klara och som flyter genom skogsmark. En viss eutrofiering förekommer dock i finska vattendrag där den fortfarande är allmän.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Buskmark
Buskmark
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· Asellus aquaticus
· Asellus aquaticus
· leddjur
· leddjur
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Odonata (trollsländor), Familj Gomphidae (flodtrollsländor), Släkte Ophiogomphus, Art Ophiogomphus cecilia Fourcroy, 1785 - grön flodtrollslända Synonymer Ophiogomphus serpentinus (Charpentier, 1825

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN°)
 • 2000 Starkt hotad (EN°)

Dokumentation Lever i större älvar. Sparsamt förekommande i Torne- Kalix- och Råne älv. Skulle hotas av vattenkraftsutbyggnad. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (4-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20018 (15036-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (400-1000) km². 15036 km2 utifrån Obsdata 20140331. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Konventioner Habitatdirektivets bilaga 2, Habitatdirektivets bilaga 4, Bernkonventionens bilaga II
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 4, 5. Bestämmelsen gäller hela landet
Hos den fullbildade sländan är kroppsfärgen klart grön eller gröngul med svarta teckningar. Bakkroppens längd är 35–39 mm, vingarnas 29–35 mm. Ögonen sammanstöter inte på huvudets ovansida. Larven är bred och platt med korta, knubbiga, något inåtkrökta antenner. Partiet mellan ögonens framkant och antennens fäste är svagt krökt - inte kraftigt utbuktat som hos larven av den närbesläktade Onychogomphus forcipatus.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grön flodtrollslända

Länsvis förekomst och status för grön flodtrollslända baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grön flodtrollslända

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i Mellan- och Sydeuropa och vidare österut långt in i Ryssland. I Norden finns den sparsamt i Danmark, vanligare i Baltikum och i Finland. I Sverige är den endast känd från Norrbotten; Råne, Torne och Kalix älvs lopp samt i några av deras biflöden. Arten är inte särskilt vanlig i området kring Råne älv och populationerna är små.

För information om inventeringsmetodik och inventeringsbehov, se fliken Sammanställning ovan (rubriken Övrigt).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Odonata - trollsländor 
 • Underordning
  Anisoptera - egentliga trollsländor 
 • Familj
  Gomphidae - flodtrollsländor 
 • Släkte
  Ophiogomphus  
 • Art
  Ophiogomphus ceciliaFourcroy, 1785 - grön flodtrollslända
  Synonymer
  Ophiogomphus serpentinus (Charpentier, 1825

Arten är bunden till rinnande vatten där larven utvecklas under minst två års tid nere på bottnen, även på djupt vatten. De vuxna individerna flyger under slutet av juni och början av augusti. Det är oftast hanarna man ser, patrullerande längs flodstränderna. Arten tycks välja vattendrag som är rena och klara och som flyter genom skogsmark. En viss eutrofiering förekommer dock i finska vattendrag där den fortfarande är allmän.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Barrskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Eventuella störningar av de två vattensystem där kända förekomster finns.

Påverkan
 • Vattengrumling (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Eftersom bägge de svenska populationerna finns inom Råne och Torne älvs vattensystem måste dessa skyddas mot förändringar om vi vill ha arten kvar i landet. Förutom att man undviker storskaliga förändringar som regleringar, omfattande förorening etc. måste de områden som hyser populationerna också skyddas mot övrig, mer lokal påverkan från t.ex. bebyggelse, vägar, jord- och skogsbruk. Dessutom måste arten inventeras så att vi får en bättre bild av den verkliga utbredning i norra Sverige.
Detta är en så kallad Faunaväktarart som ArtDatabanken valt ut för att det behövs mer information om dess utbredning och förekomst i Sverige. Läs mer här: http://www.artdatabanken.se/naturvaard/faunavaekteri/

Inventeringsmetod
Grön flodtrollslända kan inventeras genom sök av vuxna sländor och larvskinn. Efter­som älvarna där den finns är stora, strida och djupa är inventering av larver svår och riskabel. Vuxna sländor söks medelst skådning (vid behov med kikare) på öppna platser längs med eller i närheten av vattendraget, till exempel i gläntor och gles skog, samt på vägar och parkeringsfickor. Larvskinnen söks på vegetation i strandkanten. Oftast finner man dem på starrstrån upp till 30 cm höjd och i direkt anslutning till vattenlinjen men de kan påträffas upp till 5 meter från vattnet.
De vuxna sländorna är mycket lätta att känna igen och relativt enkla att komma nära för säker identifikation. Det krävs dock varmt och soligt väder för att de ska vara aktiva. Sök av larvskinn är däremot oberoende av väder. Inventering av larvskinn har också fördelen att fynd visar på vilka delar av ett vattendrag som utnyttjas som uppväxtmiljö för larverna. Fyndplatser för vuxna sländor behöver inte nödvändigtvis utgöra repro­duktionsmiljöer.
Vuxna sländor inventeras under flygtiden från slutet av juli till och med augusti. Bäst är förmodligen augusti, dvs. under den senare delen av flygtiden. Nyförvandlade sländor uppehåller sig näm­ligen ganska långt bort från reproduktionsvattnet och kan då vara svåra att observera. Larvskinn kan inventeras från kläckningen under andra halvan av juli och några veckor framåt.

Inventeringsbehov
Det finns sannolikt ett antal oupptäckta lokaler för grön flodtrollslända i Sverige. Sär­skilt värdefullt är eftersök av arten i vissa områden där fynd idag saknas. I till exempel Torneälven finns två långa sträckor (Pajala-Svanstein och Övertorneå-Kukkola) utan fynd av arten. Det är rimligt att tro att arten finns även här och det vore värdefullt att få det bekräftat.
Det vore också intressant att få bättre kunskap om hur långt norrut och västerut ar­ten finns (genom eftersök uppströms baserat på dagens kända förekomster). Den hittills nordligaste lokalen är belägen några mil uppströms Muonioälven.
Arten kan också finnas i vattendrag där den idag inte är känd. Framförallt i Piteälven som är en av våra få oreglerade älvar och med närhet till Råneälven där arten förekom­mer. Även vattendrag mellan älvarna utgör potentiella miljöer för arten, liksom Luleäl­vens biflöden.

Ander, K. 1944. Catalogus Insectorum Sueciae, IV, Odonata. Opuscula Entomologica 9: 157–163.

Ander, K. 1953. Catalogus Insectorum Sueciae; Odonata additamenta. Opuscula Entomologica 18: 87–88. Dijkstra, K-D. & Lewington, R. 2006. Field Guide to Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Dorset.

Nilsson, A. 1986. Översiktlig inventering av bottenlevande evertebrater i Råne Älv, juni-juli 1986.

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rapportserie 12.

Pedersen, H. & Holmen, M. 1992. Fredede insekter i Danmark. Del 4: Guldsmede. Entomologiske meddelelser 62: 33–58.

Sahlén, G. 1996. Sveriges Trollsländor (Odonata). 2:a uppl. Fältbiologernas förlag, Sollentuna.

Sandhall, Å. 1987. Trollsländor i Europa. Interpublishing, Stockholm.

Suhling, F. & Müller, O. 1996. Die Flujungfern Europas. Die Neue Brehm-Bücherei bd 628,Westarp Wissenschaften, Magdeburg.

Valtonen, P. 1980. Die verbreitung der finnischen Libellen (Odonata). Notulae Entomologicae 60: 199–215.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Sahlén 1999. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Odonata - trollsländor 
 • Underordning
  Anisoptera - egentliga trollsländor 
 • Familj
  Gomphidae - flodtrollsländor 
 • Släkte
  Ophiogomphus  
 • Art
  Ophiogomphus cecilia, Fourcroy, 1785 - grön flodtrollslända
  Synonymer
  Ophiogomphus serpentinus (Charpentier, 1825
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Sahlén 1999. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.