Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grönbladsbjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus muenteri
Grönbladsbjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grönbladsbjörnbär bildar medelstora snår. Årsskotten är håriga och med kraftiga, raka taggar med röd bas. Bladen är relativt små och gröna på båda sidor, småbladen är påfallande rundade. Taggarna i blomställningen är krökta och även de med en påfallande röd bas. Foderbladen är grågröna med enstaka taggar, kronbladen är vita och ståndarna är längre än stiftsamlingen.
Utbredning
Länsvis förekomst för grönbladsbjörnbär Observationer i Sverige för grönbladsbjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grönbladsbjörnbär förekommer i Sverige i östra Småland i trakten kring Oskarshamn samt på en lokal i Bergum i Västergötland. Arten är även uppgiven från två lokaler i Skåne, dels Mölle (osäker) och dels Kivik. Arten fanns förr på nordöstra Själland i Danmark. Utbredningen i övrigt omfattar Storbritannien och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett äkta björnbär som är ganska vanligt runt Oskarshamn, men de flesta bestånden är små. För övrigt finns en lokal i Västergötland. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (900-1200). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (50-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3400 (3000-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (80-150) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Grönbladsbjörnbär växer i betesmarker, i bryn och utmed vägkanter. Arten är bunden till områden med torrt klimat och mindre urlakad mark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus muenteri T. Marsson - grönbladsbjörnbär Synonymer Rubus thyrsoideus var. virescens Scheutz, Rubus scheutzii Lindeb., Oskarshamnsbjörnbär

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett äkta björnbär som är ganska vanligt runt Oskarshamn, men de flesta bestånden är små. För övrigt finns en lokal i Västergötland. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (900-1200). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (50-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3400 (3000-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (80-150) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Grönbladsbjörnbär bildar medelstora snår. Årsskotten är håriga och med kraftiga, raka taggar med röd bas. Bladen är relativt små och gröna på båda sidor, småbladen är påfallande rundade. Taggarna i blomställningen är krökta och även de med en påfallande röd bas. Foderbladen är grågröna med enstaka taggar, kronbladen är vita och ståndarna är längre än stiftsamlingen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grönbladsbjörnbär

Länsvis förekomst och status för grönbladsbjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grönbladsbjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grönbladsbjörnbär förekommer i Sverige i östra Småland i trakten kring Oskarshamn samt på en lokal i Bergum i Västergötland. Arten är även uppgiven från två lokaler i Skåne, dels Mölle (osäker) och dels Kivik. Arten fanns förr på nordöstra Själland i Danmark. Utbredningen i övrigt omfattar Storbritannien och Tyskland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus muenteriT. Marsson - grönbladsbjörnbär
  Synonymer
  Rubus thyrsoideus var. virescens Scheutz
  Rubus scheutzii Lindeb.
  Oskarshamnsbjörnbär

Grönbladsbjörnbär växer i betesmarker, i bryn och utmed vägkanter. Arten är bunden till områden med torrt klimat och mindre urlakad mark.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Människoskapad miljö på land, Öppna gräsmarker, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Grönbladsbjörnbär hotas på sikt av igenväxning, liksom av exploatering på de inom Oskarshamns stad belägna lokalerna.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Några rika förekomster av grönbladsbjörnbär bör skyddas.

Aronsson, L.-E. 1993. Intressanta fynd 1992. Calluna 10 (1): 26–28.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Kanér, R. 1941. Rubusstudier i nordvästra Skåne. Bot. Not. 94: 367–374.

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). — The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Ljungstrand, E. 1995. Ingen rädder för björnbären ... Vrivrånge 4: 15–22.

Oredsson, A. 1969. Drawings of Scandinavian Plants 29–32. Rubus L. Subgen. Rubus. Bot. Not. 122: 449–456.

Oredsson, A. 1973. Frequency Mapping of Blackberry Species (Rubus L. Subgen. Rubus) in Sweden. I. Method and Preliminary Results. Bot. Not. 126: 37–68.

Pedersen, A. & Schou, J. C. 1989. Nordiske Brombær (Rubus sect. Rubus, sect. Corylifolii og sect. Caesii). AAU Reports 21.

Sahlin, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västergötland. Årsrapport 2004. Calluna 22 (2):1–49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Karlsson & Göran Thor 1992. Rev. Erik Ljungstrand 1997. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus muenteri, T. Marsson - grönbladsbjörnbär
  Synonymer
  Rubus thyrsoideus var. virescens Scheutz
  Rubus scheutzii Lindeb.
  Oskarshamnsbjörnbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Karlsson & Göran Thor 1992. Rev. Erik Ljungstrand 1997. ©ArtDatabanken, SLU 2007.