Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grönsporig skivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Melanophyllum eyrei
Grönsporig skivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grönsporig skivling är en liten, tunnköttig svamp med den unika karaktären blågröna lameller och ett grönaktigt sporpulver. Hatten är torr och smågrynig, först vit men senare läderbrun i mitten. Foten har ungefär samma färg som hatten.
Utbredning
Länsvis förekomst för grönsporig skivling Observationer i Sverige för grönsporig skivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt svamp med 20 kända fynd i Sverige, från Skåne, Öland, Västergötland Närke, Uppland och Medelpad. Från Danmark, Norge och Finland föreligger bara enstaka fynd. Arten är sällsynt även i södra och mellersta Europa, t.ex. finns det bara några få kända lokaler i de mykologiskt ganska väl undersökta länderna Tyskland och Österrike. Arten är rödlistad i Danmark, Norge, Finland, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i förna och mulljord på kalkrik mark, främst i funnen i ädellövskog och hässlen. En iögonfallande men mycket liten art i exklusiva miljöer. Liten population, få mycel på varje lokal och liten förekomstarea. En fortlöpande minskning bedöms pågå, framför allt p.g.a. att hagmark och lövskog av lämplig kvalitet minskar. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (52-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
Svampen växer på förna i lövskog på näringsrik mulljord.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Melanophyllum (stoftskivlingar), Art Melanophyllum eyrei (Massee) Singer - grönsporig skivling Synonymer Schulzeria eyrei Massee, grönsporig fjällskivling

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i förna och mulljord på kalkrik mark, främst i funnen i ädellövskog och hässlen. En iögonfallande men mycket liten art i exklusiva miljöer. Liten population, få mycel på varje lokal och liten förekomstarea. En fortlöpande minskning bedöms pågå, framför allt p.g.a. att hagmark och lövskog av lämplig kvalitet minskar. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (52-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Grönsporig skivling är en liten, tunnköttig svamp med den unika karaktären blågröna lameller och ett grönaktigt sporpulver. Hatten är torr och smågrynig, först vit men senare läderbrun i mitten. Foten har ungefär samma färg som hatten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grönsporig skivling

Länsvis förekomst och status för grönsporig skivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grönsporig skivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt svamp med 20 kända fynd i Sverige, från Skåne, Öland, Västergötland Närke, Uppland och Medelpad. Från Danmark, Norge och Finland föreligger bara enstaka fynd. Arten är sällsynt även i södra och mellersta Europa, t.ex. finns det bara några få kända lokaler i de mykologiskt ganska väl undersökta länderna Tyskland och Österrike. Arten är rödlistad i Danmark, Norge, Finland, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Melanophyllum - stoftskivlingar 
 • Art
  Melanophyllum eyrei(Massee) Singer - grönsporig skivling
  Synonymer
  Schulzeria eyrei Massee
  grönsporig fjällskivling

Svampen växer på förna i lövskog på näringsrik mulljord.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Förändring av miljön på växtplatserna, t.ex. på grund av skogsbruk eller ändrad markanvändning utgör det främsta hotet

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De kända växtplatserna måste kontrolleras. Om svampen återfinns måste växtplatsen skyddas. För att gynna arten på sikt måste större arealer lövskog på näringsrik mulljord bibehållas och skogsbruk på sådana platser bedrivas med stor hänsyn till den biologiska mångfalden.
Utländska namn – NO: Smaragdhuldrehatt, DK: Grønsporet parasolhat, FI: Sinihelttajauhikas.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba, Stockholm. .

Lange, J. & Lange, M. 1982. Svampflora. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Nyman, A. 1967. Mycofloristic findings in Halikko, SW Finland. Karstenia 8: 32–24.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Melanophyllum - stoftskivlingar 
 • Art
  Melanophyllum eyrei, (Massee) Singer - grönsporig skivling
  Synonymer
  Schulzeria eyrei Massee
  grönsporig fjällskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.