Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  granbarkbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Lasconotus jelskii
Granbarkbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd ca 3 mm. Kropp smal och parallellsidig, ben och antenner korta. Färgen är rostbrun, ovansidan kort behårad, täckvingarna med kraftiga längsribbor. De sista antennsegmenten är tydligt utvidgade och bildar en klubba..
Utbredning
Länsvis förekomst för granbarkbagge Observationer i Sverige för granbarkbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Dels på Gotland, dels i norra Sverige från Jämtland till Norrbotten samt Åsele, Lycksele och Lule lappmarker (Pettersson, 1990, Pettersson & Lundberg 1993). Arten har också tillfälligt införts med virke från Ryssland. Närmast i Norge (Sör-Tröndelag), Finland och Litauen. Världsutbredningen sträcker sig från Skandinavien och Polen österut till Kirgizistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever främst i gångarna av bastborren Polygraphus subopacus i klena torrgranar, men även i gångarna av andra barkborrar. Känd från Gotland, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten samt Åsele, Lycksele och Lule lappmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i gångar av vedlevande insekter, främst i gångarna av bastborren Polygraphus subopacus i klena torrgranar, men även i gångarna av barkborrarna P. poligraphus, Ips typographus, Carphoborus rossicus och Xylechinus pilosus. Arten påträffas huvudsakligen i eller i anslutning till senvuxna granbestånd av naturskogskaraktär. Den har antagits vara ett rovdjur, men lever troligen huvudsakligen liksom släktingen L. subcostulatus som svamp- och detritusätare i de övergivna insektsgångarna (Hackwell, 1974). De fullbildade skalbaggarna rör sig mycket trögt och är därigenom svåra att upptäcka. Larvutvecklingen anges i vissa källor som ettårig (Saalas 1937, Palm 1946), men är troligen minst tvåårig, eftersom larver av olika storlekar ofta påträffas tillsammans (Lundberg 1956). Arten övervintrar som fullbildad skalbagge.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· sporsäcksvampar
· sporsäcksvampar
· svampar
· svampar
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Zopheridae (barkbaggar), Släkte Lasconotus, Art Lasconotus jelskii (Wankowicz, 1867) - granbarkbagge Synonymer Lado jelskyi (Wankowicz, 1867)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever främst i gångarna av bastborren Polygraphus subopacus i klena torrgranar, men även i gångarna av andra barkborrar. Känd från Gotland, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten samt Åsele, Lycksele och Lule lappmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Längd ca 3 mm. Kropp smal och parallellsidig, ben och antenner korta. Färgen är rostbrun, ovansidan kort behårad, täckvingarna med kraftiga längsribbor. De sista antennsegmenten är tydligt utvidgade och bildar en klubba..

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för granbarkbagge

Länsvis förekomst och status för granbarkbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för granbarkbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Dels på Gotland, dels i norra Sverige från Jämtland till Norrbotten samt Åsele, Lycksele och Lule lappmarker (Pettersson, 1990, Pettersson & Lundberg 1993). Arten har också tillfälligt införts med virke från Ryssland. Närmast i Norge (Sör-Tröndelag), Finland och Litauen. Världsutbredningen sträcker sig från Skandinavien och Polen österut till Kirgizistan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Synchitini  
 • Släkte
  Lasconotus  
 • Art
  Lasconotus jelskii(Wankowicz, 1867) - granbarkbagge
  Synonymer
  Lado jelskyi (Wankowicz, 1867)

Larvutvecklingen sker i gångar av vedlevande insekter, främst i gångarna av bastborren Polygraphus subopacus i klena torrgranar, men även i gångarna av barkborrarna P. poligraphus, Ips typographus, Carphoborus rossicus och Xylechinus pilosus. Arten påträffas huvudsakligen i eller i anslutning till senvuxna granbestånd av naturskogskaraktär. Den har antagits vara ett rovdjur, men lever troligen huvudsakligen liksom släktingen L. subcostulatus som svamp- och detritusätare i de övergivna insektsgångarna (Hackwell, 1974). De fullbildade skalbaggarna rör sig mycket trögt och är därigenom svåra att upptäcka. Larvutvecklingen anges i vissa källor som ettårig (Saalas 1937, Palm 1946), men är troligen minst tvåårig, eftersom larver av olika storlekar ofta påträffas tillsammans (Lundberg 1956). Arten övervintrar som fullbildad skalbagge.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· sporsäcksvampar - Ascomycota (Har betydelse)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Artens koppling till äldre, barkborreangripna träd i naturskogsbestånd gör att den starkt missgynnas av skogsbruk.


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Områden med känd eller potentiell förekomst av arten bör skyddas.

Crowson, R. A. 1981. The biology of Coleoptera. Acad. Press, London. s. 563 Dajoz, R. 1977. Coleoptera et anommatidae Paléarctiques. Faune de lEurope et du bassin Méditerranée 8. Paris. (s. 71).

Frisendahl, A. 1916. Några coleoptera från Jämtland. Ent. Tidskr. 37: 30–32.

Hackwell, G. A. 1974. Lasconotus subcostulatus (Col. Colydiidae) with special reference to feeding behaviour.

Ann. Ent. Soc. Amer. 66: 62–65 Huggert, L. 1967 Några sällsyntare Coleoptera. Ent. Tidskr. 88: 170–173. (s. 171).

Lundberg, S. 1956. Iakttagelser över skalbaggar från Norrbotten. Ent. Tidskr. 77: 181–186 (s. 183). Lundberg, S. 1956. 1957. Bidrag till kännedom om svenska Coleoptera 2. Ent. Tidskr. 78: 276–281 (s. 281).

Palm, T. 1946. Coleopterfaunan i en jämtländsk lavgranskog I. Träd- och trädsvamp-faunan. Ent. Tidskr. 67: 109–139. (s. 127).

Pettersson, R. 1981. Entomologisk undersökning av urskogen på Vändåtberget. Biologisk grundutbildning Umeå. Rapportserie 1981:5.

Pettersson, R. 1984. I Norrland av storskogsbruket missgynnade och hotade trädskalbaggar. Natur i Norr 3(1): 33–45.

Pettersson, R. 1990. Skalbaggsfaunan inom den skogliga försöksparken Kulbäcksliden. Natur i Norr 9: 1–22 (s.

18) Pettersson, R. & Lundberg, S. 1993. Skalbaggsfaunan inom Björnlandets nationalpark. Natur i Norr 12: 26–36 (s. 33) Saalas, U. 1923. Die Fichtenkäfer Finnlands II: 77. Helsinki.

Saalas, U. 1937. Einiges über Lado Jelskii Wank. (Col. Colydiidae) nebst Beschreibung der Puppe. Ann. Ent. Fenn. 3: 153–156.

Wirén, E. 1945. Bidrag till kännedomen om coleopterfaunan i norra delen av det nordsvenska barrskogsområdet - från insamlingar i Pålkem I. Ent. Tidskr. 66: 23–43, (s. 38).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Pettersson 1995. Rev. Håkan Ljungberg 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Zopheridae - barkbaggar 
 • Underfamilj
  Colydiinae  
 • Tribus
  Synchitini  
 • Släkte
  Lasconotus  
 • Art
  Lasconotus jelskii, (Wankowicz, 1867) - granbarkbagge
  Synonymer
  Lado jelskyi (Wankowicz, 1867)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Pettersson 1995. Rev. Håkan Ljungberg 2018.