Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  granbarkmögelbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Enicmus planipennis
Granbarkmögelbagge Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,5-1,7 mm lång skalbagge med oval, tillplattad kroppsform. Kropp svart eller brunsvart, antenner och ben rödbruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för granbarkmögelbagge Observationer i Sverige för granbarkmögelbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Halland till Lule lappmark. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till de östra delarna av Europa, från Tyskland till västra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten lever under svampig bark på gran, oftast grova lågor och stubbar eller vid basen av levande, grovbarkiga träd, helst i slutna bestånd. Utbredd från Halland till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (200-1800). Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (800-7200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under svampig bark på gran, oftast grova lågor och stubbar eller vid basen av levande, grovbarkiga träd, helst i slutna bestånd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· björkar
· björkar
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Eumycetozoa
· Eumycetozoa
· grantätskinn
· grantätskinn
· klibbticka
· klibbticka
· violticka
· violticka
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Latridiidae (mögelbaggar), Släkte Enicmus, Art Enicmus planipennis Strand, 1940 - granbarkmögelbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten lever under svampig bark på gran, oftast grova lågor och stubbar eller vid basen av levande, grovbarkiga träd, helst i slutna bestånd. Utbredd från Halland till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (200-1800). Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (800-7200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En 1,5-1,7 mm lång skalbagge med oval, tillplattad kroppsform. Kropp svart eller brunsvart, antenner och ben rödbruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för granbarkmögelbagge

Länsvis förekomst och status för granbarkmögelbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för granbarkmögelbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Halland till Lule lappmark. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till de östra delarna av Europa, från Tyskland till västra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Latridiidae - mögelbaggar 
 • Underfamilj
  Latridiinae  
 • Tribus
  Latridiini  
 • Släkte
  Enicmus  
 • Art
  Enicmus planipennisStrand, 1940 - granbarkmögelbagge

Larvutvecklingen sker under svampig bark på gran, oftast grova lågor och stubbar eller vid basen av levande, grovbarkiga träd, helst i slutna bestånd.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· grantätskinn - Peniophora pithya (Viktig)
· klibbticka - Fomitopsis pinicola (Har betydelse)
· violticka - Trichaptum abietinum (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Latridiidae - mögelbaggar 
 • Underfamilj
  Latridiinae  
 • Tribus
  Latridiini  
 • Släkte
  Enicmus  
 • Art
  Enicmus planipennis, Strand, 1940 - granbarkmögelbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015