Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  granpensellav

Organismgrupp Lavar Gyalideopsis piceicola
Granpensellav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Granpensellav har en tunn grå till grön till grönvit, ofta något glänsande, hinnlik bål. På bålen förekommer ofta hyfoforer. Hyfoforer är uppstående, böjda och flikade isidieliknande bildningar vilka ser ut som små fransiga ”flaggor” på bålen och är av bålens färg eller mörkare. Dessa är typiska och kännetecknande för arten. Apothecier, som ibland förekommer, är rödbruna till svarta till färgen med platt till konkav skiva och tydlig kant, i fuktigt tillstånd genomskinliga, 0,1-0,3 mm i diameter. Sporerna är murlika, 12-19 x 4,5-7 µm med (4-) 8 sporer/sporsäck. På bålar med apothecier är hyfoforerna ofta färre. Pensellav Jamesiella anastomosans är lik men skiljer sig genom att den har vitaktiga hyfoforer, större sporer, växa på lövträd och en sydlig utbredning i landet.
Utbredning
Länsvis förekomst för granpensellav Observationer i Sverige för granpensellav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Granpensellav är funnen i Värmland, Dalarna, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland och Åsele Lappmark (Nordin m.fl. 2011). I Norden förekommer den även i Norge (bedömd som Livskraftig LC) medan den inte är funnen i Danmark eller Finland. I Europa är den även funnen i Österrike, Tyskland, Turkiet och Ryssland. Världsutbredningen omfattar även USA, Kanada och Japan (GBIF 2016).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Arten förekommer i brynmiljöer med hög och jämn luftfuktighet i boreal kontinuitetsskog. Arten växer på tunna grangrenar men även på björkgrenar och ved, ofta nära bäckar. Avverkning av boreal kontinuitetsskog med hög och jämn luftfuktighet utgör ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (250-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (25-400). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Granpensellav växer huvudsakligen på grankvistar eller tunna grangrenar i äldre granskog. Det finns även ett fynd på en björkkvist i en bäckravin finns från västra Jämtland (Artportalen 2016). Granpensellaven förekommer främst i boreal kontinuitetsskog i fuktiga lägen, t.ex. i bäckraviner eller i områden med suboceaniskt klimat. I Jämtland förekommer den ofta tillsammans med kavernularia Hypogymnia hultenii (rödlistad som Nära hotad NT). I östra Norrland förekommer granpensellav även på kvistar av granar som står under aspar (påverkade av näringsrikt krondropp). På dessa lokaler är lokalklimatet inte alltid lika påtagligt fuktigt.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropales, Familj Graphidaceae, Släkte Gyalideopsis (pensellavar), Art Gyalideopsis piceicola (Nyl.) Vězda & Poelt - granpensellav Synonymer Lecidea piceicola Nyl.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Arten förekommer i brynmiljöer med hög och jämn luftfuktighet i boreal kontinuitetsskog. Arten växer på tunna grangrenar men även på björkgrenar och ved, ofta nära bäckar. Avverkning av boreal kontinuitetsskog med hög och jämn luftfuktighet utgör ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (250-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (25-400). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Granpensellav har en tunn grå till grön till grönvit, ofta något glänsande, hinnlik bål. På bålen förekommer ofta hyfoforer. Hyfoforer är uppstående, böjda och flikade isidieliknande bildningar vilka ser ut som små fransiga ”flaggor” på bålen och är av bålens färg eller mörkare. Dessa är typiska och kännetecknande för arten. Apothecier, som ibland förekommer, är rödbruna till svarta till färgen med platt till konkav skiva och tydlig kant, i fuktigt tillstånd genomskinliga, 0,1-0,3 mm i diameter. Sporerna är murlika, 12-19 x 4,5-7 µm med (4-) 8 sporer/sporsäck. På bålar med apothecier är hyfoforerna ofta färre. Pensellav Jamesiella anastomosans är lik men skiljer sig genom att den har vitaktiga hyfoforer, större sporer, växa på lövträd och en sydlig utbredning i landet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för granpensellav

Länsvis förekomst och status för granpensellav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för granpensellav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Granpensellav är funnen i Värmland, Dalarna, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland och Åsele Lappmark (Nordin m.fl. 2011). I Norden förekommer den även i Norge (bedömd som Livskraftig LC) medan den inte är funnen i Danmark eller Finland. I Europa är den även funnen i Österrike, Tyskland, Turkiet och Ryssland. Världsutbredningen omfattar även USA, Kanada och Japan (GBIF 2016).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Graphidaceae  
 • Släkte
  Gyalideopsis - pensellavar 
 • Art
  Gyalideopsis piceicola(Nyl.) Vězda & Poelt - granpensellav
  Synonymer
  Lecidea piceicola Nyl.

Granpensellav växer huvudsakligen på grankvistar eller tunna grangrenar i äldre granskog. Det finns även ett fynd på en björkkvist i en bäckravin finns från västra Jämtland (Artportalen 2016). Granpensellaven förekommer främst i boreal kontinuitetsskog i fuktiga lägen, t.ex. i bäckraviner eller i områden med suboceaniskt klimat. I Jämtland förekommer den ofta tillsammans med kavernularia Hypogymnia hultenii (rödlistad som Nära hotad NT). I östra Norrland förekommer granpensellav även på kvistar av granar som står under aspar (påverkade av näringsrikt krondropp). På dessa lokaler är lokalklimatet inte alltid lika påtagligt fuktigt.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Avverkning av grandominerad kontinuitetsskog med hög och jämn luftfuktighet utgör största hotet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Undvik avverkning i bäckraviner och skydda kontinuitetsgranskogar med hög och jämn luftfuktighet från kalavverkning. Spara aspar vid avverkning, gärna i hänsynsytor i form av asp- och grandungar.
Utländska namn - NO: granpensellav

Foucard, T. 2001. Skorplavar och svampar som växer på dem. Interpublishing, Stockholm.

Hermansson, J., Bratt, L. & Oldhammar, B. 2008. Hotade och sällsynta växter i Dalarna, del 2 - lavar och mossor. Dalarnas Botaniska Sällskap.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Jonsson

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Graphidaceae  
 • Släkte
  Gyalideopsis - pensellavar 
 • Art
  Gyalideopsis piceicola, (Nyl.) Vězda & Poelt - granpensellav
  Synonymer
  Lecidea piceicola Nyl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Jonsson