Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grantrådskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Phlebiella subflavidogrisea
Grantrådskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grantrådskinn är en tunn, utbredd skinnsvamp med grå till gråbruna fruktkroppar, ibland med en rosa ton. Fruktkroppen är slät men med hjälp av lupp kan man se att den bitvis ser ut att vara uppbyggd av radierande trådar eller perforerad. En droppe kalilut färgar fruktkroppen mörkt rödbrun. I släktet Phlebiella växer basidierna ut från sidan av hyfer (s.k. pleurobasidier). Sporerna är små, elliptiska och oregelbundet taggiga på ena sidan. Arten kan makroskopiskt förväxlas med den mycket vanliga arten trådskinn (Phlebiella sulphurea) men skiljs lätt på sporernas storlek.
Utbredning
Länsvis förekomst för grantrådskinn Observationer i Sverige för grantrådskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
De svenska insamlingarna av grantrådskinn är alla gjorda i Götaland. Sex fyndplatser ligger i Halland, Västergötland och Dalsland medan det sjunde fyndet är från Gotland. Från Norge rapporteras 13 fynd, de flesta från sydöstra delen av landet men också ett från Sör-Tröndelag. I Finland är arten bara påträffad ett par gånger, dels från Pisavaara i norra delen av landet, dels från trakterna av Helsingfors. Den har också påträffats i Danmark och betecknas där som sällsynt. Arten förefaller att vara spridd men sällsynt i hela Europa och har rapporterats från Tyskland, Frankrike, Österrike och Spanien. Uppgifter från andra delar av världen saknas. I Norge bedöms arten som hänsynskrävande och i Tyskland som starkt hotad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i grövre, murken ved av barrträd i äldre barrskog. En oansenlig art som samlas av få mykologer och med högt mörkertal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. minskande tillgång till död ved av lämplig kvalite i brukad skog. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (70-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (7-500). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Grantrådskinn lever på multnande stammar av gran eller tall och påträffas främst i halvskuggig barrblandskog eller i talldominerad skog, dock ej i torra, solöppna tallskogar. Den uppges också från Frankrike kunna växa på planterad bambu och vedartade slideväxter (Polygonum). Fruktkroppar utvecklas på döda, liggande stammar i dimensioner från 10 cm diameter och uppåt och alltid på stammar där barken fallit av. Arten tycks vara knuten till brunröta men det är oklart om rötan orsakas av grantrådskinn eller om den utnyttjar redan sönderdelad ved i spåren efter någon primärrötare.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricomycetes, families incertae sedis, Familj Agaricomycetes, genera incertae sedis, Släkte Phlebiella, Art Phlebiella subflavidogrisea (Litsch.) Oberw. - grantrådskinn Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i grövre, murken ved av barrträd i äldre barrskog. En oansenlig art som samlas av få mykologer och med högt mörkertal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. minskande tillgång till död ved av lämplig kvalite i brukad skog. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (70-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (7-500). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Grantrådskinn är en tunn, utbredd skinnsvamp med grå till gråbruna fruktkroppar, ibland med en rosa ton. Fruktkroppen är slät men med hjälp av lupp kan man se att den bitvis ser ut att vara uppbyggd av radierande trådar eller perforerad. En droppe kalilut färgar fruktkroppen mörkt rödbrun. I släktet Phlebiella växer basidierna ut från sidan av hyfer (s.k. pleurobasidier). Sporerna är små, elliptiska och oregelbundet taggiga på ena sidan. Arten kan makroskopiskt förväxlas med den mycket vanliga arten trådskinn (Phlebiella sulphurea) men skiljs lätt på sporernas storlek.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grantrådskinn

Länsvis förekomst och status för grantrådskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grantrådskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.De svenska insamlingarna av grantrådskinn är alla gjorda i Götaland. Sex fyndplatser ligger i Halland, Västergötland och Dalsland medan det sjunde fyndet är från Gotland. Från Norge rapporteras 13 fynd, de flesta från sydöstra delen av landet men också ett från Sör-Tröndelag. I Finland är arten bara påträffad ett par gånger, dels från Pisavaara i norra delen av landet, dels från trakterna av Helsingfors. Den har också påträffats i Danmark och betecknas där som sällsynt. Arten förefaller att vara spridd men sällsynt i hela Europa och har rapporterats från Tyskland, Frankrike, Österrike och Spanien. Uppgifter från andra delar av världen saknas. I Norge bedöms arten som hänsynskrävande och i Tyskland som starkt hotad.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Phlebiella  
 • Art
  Phlebiella subflavidogrisea(Litsch.) Oberw. - grantrådskinn

Grantrådskinn lever på multnande stammar av gran eller tall och påträffas främst i halvskuggig barrblandskog eller i talldominerad skog, dock ej i torra, solöppna tallskogar. Den uppges också från Frankrike kunna växa på planterad bambu och vedartade slideväxter (Polygonum). Fruktkroppar utvecklas på döda, liggande stammar i dimensioner från 10 cm diameter och uppåt och alltid på stammar där barken fallit av. Arten tycks vara knuten till brunröta men det är oklart om rötan orsakas av grantrådskinn eller om den utnyttjar redan sönderdelad ved i spåren efter någon primärrötare.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten är sällsynt och tycks ställa stora krav på sin livsmiljö. De flesta växtplatserna ligger i skyddade områden. De kända lokalerna är dock få och i södra Sverige finns inte många områden där arten skulle kunna trivas. Nuvarande population förefaller därför splittrad vilket på lång sikt kan hota överlevnaden.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör övervakas genom återkommande inventeringar.
Utländska namn – FI:Havuliimaharsukka.

Hjortstam, K., Larsson, K-H. & Ryvarden, L. 1988. The Corticiaceae of North Europe, vol. 8. Fungiflora, Oslo.

Kotiranta, H. & Larsson, K-H. 1989. New or little collected corticolous fungi from Finland (Aphyllophorales, Basidiomycetes). Windahlia 18: 1–14.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Phlebiella  
 • Art
  Phlebiella subflavidogrisea, (Litsch.) Oberw. - grantrådskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2005.