Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grenigt kungsljus

Organismgrupp Kärlväxter Verbascum lychnitis
Grenigt kungsljus Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grenigt kungsljus är en tvåårig, högväxt (0,5–1,5 m ) ört med grenig blomställning. Bladen är naggade i kanten, gröna ovan med glesa stjärnhår och under grå av tätare hår. Blommorna är gula eller nästan vita, 12–20 mm i diameter och har glandelprickiga kronblad. Arten skiljs från mörkt kungsljus på att basalbladen har killik (ej hjärtlik) bas och på att håren på ståndarsträngarna är vita eller gulaktiga (ej violetta). Praktkungsljus, som också är grenig, skiljer sig genom att bladen är gråulliga även på ovansidan.
Utbredning
Länsvis förekomst för grenigt kungsljus Observationer i Sverige för grenigt kungsljus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grenigt kungsljus är känt från Sverige sedan mitten av 1700-talet, hittills från cirka 70 lokaler. Den är funnen i samtliga landskap i Götaland och Svealand utom Dalsland, Värmland och Västmanland. Norr därom är den funnen i Hälsingland och Norrbotten. I dag har den stabila förekomster i Skåne, Blekinge, på Öland, Gotland, i Småland, Bohuslän, Västergötland, Sörmland och Uppland, totalt cirka ca 30 stycken. På många lokaler har arten endast varit tillfällig medan den på några har funnits kvar i många decennier. Endast på ett par av de aktuella lokalerna är den känd sedan mer än 10 år. Merparten av fynden är från slutet på 1800-talet. I övriga Norden är den känd från ett 15-tal fynd vardera i Danmark, södra Finland och södra Norge. Den är bofast på några få platser i respektive land. Ursprungsområdet är Mellan- och Sydeuropa där den är vanligast västerut.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Spridda förekomster i flertalet landskap upp till Uppland. Grenigt kungsljus växer främst på lätt störd mark som vägkanter, åkerkanter, skogsbryn och betesmarker. Igenväxning på grund av minskad störning och exploatering av växtplatserna är troligen de största hoten mot arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 35 (25-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (150-300) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iv,v)).
Ekologi
Grenigt kungsljus växer främst på lätt störd mark som vägkanter, åkerkanter, skogsbryn och betesmarker. Många av de tillfälliga fynden är från bangårdar, hamnområden och ruderatmarker. Arten förefaller kräva en viss störning för etablering av nya plantor och har svårt att hävda sig om vegetationen blir för sluten. Den är från början införd främst som förorening i gräs- och klöverfrö. I något fall kan den även ha spritt sig från trädgårdar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Lamiales (plisterordningen), Familj Scrophulariaceae (flenörtsväxter), Släkte Verbascum (kungsljus), Art Verbascum lychnitis L. - grenigt kungsljus Synonymer Grenkungsljus

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Spridda förekomster i flertalet landskap upp till Uppland. Grenigt kungsljus växer främst på lätt störd mark som vägkanter, åkerkanter, skogsbryn och betesmarker. Igenväxning på grund av minskad störning och exploatering av växtplatserna är troligen de största hoten mot arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 35 (25-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (150-300) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iv,v)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Grenigt kungsljus är en tvåårig, högväxt (0,5–1,5 m ) ört med grenig blomställning. Bladen är naggade i kanten, gröna ovan med glesa stjärnhår och under grå av tätare hår. Blommorna är gula eller nästan vita, 12–20 mm i diameter och har glandelprickiga kronblad. Arten skiljs från mörkt kungsljus på att basalbladen har killik (ej hjärtlik) bas och på att håren på ståndarsträngarna är vita eller gulaktiga (ej violetta). Praktkungsljus, som också är grenig, skiljer sig genom att bladen är gråulliga även på ovansidan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grenigt kungsljus

Länsvis förekomst och status för grenigt kungsljus baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grenigt kungsljus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grenigt kungsljus är känt från Sverige sedan mitten av 1700-talet, hittills från cirka 70 lokaler. Den är funnen i samtliga landskap i Götaland och Svealand utom Dalsland, Värmland och Västmanland. Norr därom är den funnen i Hälsingland och Norrbotten. I dag har den stabila förekomster i Skåne, Blekinge, på Öland, Gotland, i Småland, Bohuslän, Västergötland, Sörmland och Uppland, totalt cirka ca 30 stycken. På många lokaler har arten endast varit tillfällig medan den på några har funnits kvar i många decennier. Endast på ett par av de aktuella lokalerna är den känd sedan mer än 10 år. Merparten av fynden är från slutet på 1800-talet. I övriga Norden är den känd från ett 15-tal fynd vardera i Danmark, södra Finland och södra Norge. Den är bofast på några få platser i respektive land. Ursprungsområdet är Mellan- och Sydeuropa där den är vanligast västerut.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Scrophulariaceae - flenörtsväxter 
 • Släkte
  Verbascum - kungsljus 
 • Art
  Verbascum lychnitisL. - grenigt kungsljus
  Synonymer
  Grenkungsljus

Grenigt kungsljus växer främst på lätt störd mark som vägkanter, åkerkanter, skogsbryn och betesmarker. Många av de tillfälliga fynden är från bangårdar, hamnområden och ruderatmarker. Arten förefaller kräva en viss störning för etablering av nya plantor och har svårt att hävda sig om vegetationen blir för sluten. Den är från början införd främst som förorening i gräs- och klöverfrö. I något fall kan den även ha spritt sig från trädgårdar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Största hoten mot grenigt kungsljus är igenväxning på grund av minskad störning och exploatering av växtplatserna. Flertalet av förekomsterna (i vägkanter, vid bostadsområden mm) löper stor risk för att exploateras. På samma sätt blir flera lokaler hotade om den störning i form av bete, vägkantsskrapning etc minskar eller upphör.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
På de stabila lokalerna med grenigt kungsljus bör en lokalspecifik skötsel utformas så att arten gynnas. Vägverk, markägare etc bör informeras om lämpliga åtgärder för att gynna arten och den bör övervakas av floraväktare.
Grenigt kungsljus är fridlyst. Utländska namn – NO: Mjølkongslys, DK: Bleg Kongelys, FI: Käentulikukka, GB: White Mullein.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1).

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötland flora. Lund.

Bringer, K.-G. 1993. Grenigt kungsljus Verbascum lychnitis funnen på Öland sommaren 1993 och något om dess släktingar. Krutbrännaren 2: 41–43.

Ekman, S. & Karlsson, T. 1989. Grenigt kungsljus och praktkungsljus - två ofta förväxlade arter. Svensk Bot. Tidskr. 83: 73–81.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Johansson, B. G. & Larsson, B.† 1997. Odlade växter i Gotlands natur II. Rindi 17: 47–139.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Pedersen, A. 1963. Scrophulariaceernes og Orobanchaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 59: 1–140.

Petersson, J. 1996. Nyheter i Gotlands flora 1995. Rindi 16: 14–33.

Petersson, J. 1997. Nyheter i Gotlands flora 1996. Rindi 17: 3–14.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Suominen, J. 1979. The grain immigrant flora of Finland. Acta Botanica Fennica 111.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson & Lena Jonsell 1996. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Scrophulariaceae - flenörtsväxter 
 • Släkte
  Verbascum - kungsljus 
 • Art
  Verbascum lychnitis, L. - grenigt kungsljus
  Synonymer
  Grenkungsljus
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson & Lena Jonsell 1996. ©ArtDatabanken, SLU 2006.