Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gropig skägglav

Organismgrupp Lavar Usnea barbata
Gropig skägglav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för gropig skägglav Observationer i Sverige för gropig skägglav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten är känd från Blekinge till Västerbotten men det finns bara ett 50-tal aktuella fynd. Växer på träd i många olika miljöer, både kulturmark som alléer och i gammal skog. Är sannolikt känslig för luftföroreningar liksom slutavverkning av gammal skog men orsaken till tillbakagången är delvis oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (200-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (46-900). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (184-3600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (20-40) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-20) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 (20-40) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bc+4bc).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· en
· en
· gran
· gran
· klibbal
· klibbal
· rönn
· rönn
· skogsek
· skogsek
· skogslönn
· skogslönn
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Parmeliaceae, Släkte Usnea (skägglavar), Art Usnea barbata (L.) Weber ex F.H.Wigg. - gropig skägglav Synonymer Usnea scabrata Nyl., gropskägglav, sträv skägglav, Usnea foveolata Vain., Usnea silvatica Motyka, Usnea monstruosa Vain., Lichen barbatus L., Usnea foveata Vain., Usnea esthonica Räsänen, Usnea graciosa Motyka, Usnea scrobiculata Motyka, Usnea rugulosa Vain., Usnea prostrata Vain. ex Räsänen, Usnea pendulina Motyka, Usnea leucosticta Vain.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten är känd från Blekinge till Västerbotten men det finns bara ett 50-tal aktuella fynd. Växer på träd i många olika miljöer, både kulturmark som alléer och i gammal skog. Är sannolikt känslig för luftföroreningar liksom slutavverkning av gammal skog men orsaken till tillbakagången är delvis oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (200-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 450 (46-900). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1800 (184-3600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (20-40) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-20) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 (20-40) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bc+4bc).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gropig skägglav

Länsvis förekomst och status för gropig skägglav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gropig skägglav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Usnea - skägglavar 
 • Art
  Usnea barbata(L.) Weber ex F.H.Wigg. - gropig skägglav
  Synonymer
  Usnea scabrata Nyl.
  gropskägglav
  sträv skägglav
  Usnea foveolata Vain.
  Usnea silvatica Motyka
  Usnea monstruosa Vain.
  Lichen barbatus L.
  Usnea foveata Vain.
  Usnea esthonica Räsänen
  Usnea graciosa Motyka
  Usnea scrobiculata Motyka
  Usnea rugulosa Vain.
  Usnea prostrata Vain. ex Räsänen
  Usnea pendulina Motyka
  Usnea leucosticta Vain.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· en - Juniperus communis (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Usnea - skägglavar 
 • Art
  Usnea barbata, (L.) Weber ex F.H.Wigg. - gropig skägglav
  Synonymer
  Usnea scabrata Nyl.
  gropskägglav
  sträv skägglav
  Usnea foveolata Vain.
  Usnea silvatica Motyka
  Usnea monstruosa Vain.
  Lichen barbatus L.
  Usnea foveata Vain.
  Usnea esthonica Räsänen
  Usnea graciosa Motyka
  Usnea scrobiculata Motyka
  Usnea rugulosa Vain.
  Usnea prostrata Vain. ex Räsänen
  Usnea pendulina Motyka
  Usnea leucosticta Vain.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.