Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grotthuvudspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Walckenaeria incisa
Grotthuvudspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt stor art av dvärgspindlar. Trots detta inte så stor, hanens kroppslängd är 2,2-2,8 mm och honans 2,5-3,5 mm. Den har röda ben, rödbrun framkropp och mörk bakkropp. Hanen har ett för arten typiskt utformat huvud. Den skiljs från närstående arter i släktet Walckenaeria framför allt på parningsorganens utseende. Särskilt honan kan vara svår att skilja från närstående arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för grotthuvudspindel Observationer i Sverige för grotthuvudspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige bara funnen på några tre lokaler i Skåne (Tykarpsgrottan, Hässleholm, och Näsby och Torsebro, Kristianstad) och en i Blekinge (Eriksberg, öster om Karlshamn). Detta är artens kända nordgräns. Den har en vid utbredning i Europa, men är sällan funnen, från relativt få lokaler och ofta bara i ett fåtal exemplar. Vanligast i västra Mellaneuropa, i Storbritannien, Frankrike, Benelux, västra Tyskland och med färre fynd längre österut till Polen, Litauen och Ukraina. Den är i övriga nordiska länder endast funnen i Danmark, ett fynd i en lövskog med äldre träd på Lolland. Arten har minskat i Storbritannien och antagligen i stora delar av sitt utbredningsområde.   
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Två fynd i Sverige, båda från Skåne (2008, 2014). Arten är vid flera tillfällen funnen under liggande stammar i ekskog el hålträd. Om arten är bunden till ekskog med död ved eller hålträd minskar sannolikt kvaliten på arten habitat. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (1000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (20-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
I Sverige är den funnen i en grotta och bland lövförna i marknära håligheter vid och på trädstammen på grova och gamla lövträd, i de flesta fall ek, i glesa lövskogar. Dess habitat och miljökrav är dåligt kända, men om man ser till de svenska fynden verkar den vara gynnad av relativt torrt mikrohabitat men med relativt hög luftfuktighet. De nordiska fynden är på substrat där endast lite eller inget regn når, men nära hav, sjöar eller vattendrag som ger hög luftfuktighet. I Mellaneuropa är den oftast funnen i lövförna i lövskogar. Dessa kan vara torra eller fuktiga, i måttligt näringsrika eller näringsfattiga miljöer. Den är även funnen på eller nära mossar. I Storbritannien är arten funnen på marken i en mängd olika miljöer, bland annat i ek- och tallförna, på hedar och kalkrik gräsmark. Många av fynden är från äldre kontinuitetsskogar. Dess habitkrav och ekologi är dåligt kända. Vuxna individer av båda könen verkar finnas året runt, med en minskning under sommaren.   
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Walckenaeria, Art Walckenaeria incisa (O.Pickard-Cambridge, 1871) - grotthuvudspindel Synonymer Prosopotheca incisa (O.Pickard-Cambridge, 1871), Wideria polita (Simon, 1881)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Två fynd i Sverige, båda från Skåne (2008, 2014). Arten är vid flera tillfällen funnen under liggande stammar i ekskog el hålträd. Om arten är bunden till ekskog med död ved eller hålträd minskar sannolikt kvaliten på arten habitat. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (1000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (20-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En relativt stor art av dvärgspindlar. Trots detta inte så stor, hanens kroppslängd är 2,2-2,8 mm och honans 2,5-3,5 mm. Den har röda ben, rödbrun framkropp och mörk bakkropp. Hanen har ett för arten typiskt utformat huvud. Den skiljs från närstående arter i släktet Walckenaeria framför allt på parningsorganens utseende. Särskilt honan kan vara svår att skilja från närstående arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grotthuvudspindel

Länsvis förekomst och status för grotthuvudspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grotthuvudspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige bara funnen på några tre lokaler i Skåne (Tykarpsgrottan, Hässleholm, och Näsby och Torsebro, Kristianstad) och en i Blekinge (Eriksberg, öster om Karlshamn). Detta är artens kända nordgräns. Den har en vid utbredning i Europa, men är sällan funnen, från relativt få lokaler och ofta bara i ett fåtal exemplar. Vanligast i västra Mellaneuropa, i Storbritannien, Frankrike, Benelux, västra Tyskland och med färre fynd längre österut till Polen, Litauen och Ukraina. Den är i övriga nordiska länder endast funnen i Danmark, ett fynd i en lövskog med äldre träd på Lolland. Arten har minskat i Storbritannien och antagligen i stora delar av sitt utbredningsområde.   
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Walckenaeria  
 • Art
  Walckenaeria incisa(O.Pickard-Cambridge, 1871) - grotthuvudspindel
  Synonymer
  Prosopotheca incisa (O.Pickard-Cambridge, 1871)
  Wideria polita (Simon, 1881)

I Sverige är den funnen i en grotta och bland lövförna i marknära håligheter vid och på trädstammen på grova och gamla lövträd, i de flesta fall ek, i glesa lövskogar. Dess habitat och miljökrav är dåligt kända, men om man ser till de svenska fynden verkar den vara gynnad av relativt torrt mikrohabitat men med relativt hög luftfuktighet. De nordiska fynden är på substrat där endast lite eller inget regn når, men nära hav, sjöar eller vattendrag som ger hög luftfuktighet. I Mellaneuropa är den oftast funnen i lövförna i lövskogar. Dessa kan vara torra eller fuktiga, i måttligt näringsrika eller näringsfattiga miljöer. Den är även funnen på eller nära mossar. I Storbritannien är arten funnen på marken i en mängd olika miljöer, bland annat i ek- och tallförna, på hedar och kalkrik gräsmark. Många av fynden är från äldre kontinuitetsskogar. Dess habitkrav och ekologi är dåligt kända. Vuxna individer av båda könen verkar finnas året runt, med en minskning under sommaren.   

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Den missgynnas om äldre kontinutetsskogar, särskilt med äldre lövträd med håligheter omförs till produktionsskog eller odlingsmark. Den i europeiska sammanhang fortsatta, troliga minskningen av arten är dock oklar.


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens utbredning och ekologi behöver undersökas mer innan andra åtgärder kan föreslås.

Artportalen. ArtDatabanken, SLU. 2017. www.artportalen.se

British Arachnological Society. 2017. Spider and Harvestman Recording Scheme website. Summary for Walckenaeria incissa (Araneae). http://srs.britishspiders.org.uk/. [2017-12-08].

Buchar, J. & Ruzicka, V. 2002. Catalogue of Spiders of the Czech Republic. Peres, Praha. 

Hajdamowicz, I., Stanska, M. & Rutkowski T. 2014. Walckenaeria incisa (O.P.-Cambridge)  ?  a rare European species, new to Poland (Araneae: Linyphiidae). Genus 25: 357-363.

Hippa, H., Koponen, S. & Mannila, R. 1984. Invertebrates of Scandinavian caves I. Araneae, Opiliones, and Pseudoscorpionida (Arachnida). Annales Entomologici Fennici 50: 23-29. 

Hänggi, A., Stöckli, E. & Nentwig, W. 1995. Lebensräume Mitteleuropäischer Spinnen. Habitats of Central European Spiders. Miscellanea Faunistica Helvetiae 4. Centre Suisse de cartographie de la faune. 

Kielhorn, U. 2017. Rote Liste und Gesamtartenliste der Spinnen (Araneae) und Gesamtartenliste der Weberknechte (Opiliones) von Berlin. I: Der  Landesbeauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege, Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz: Rote Listen der gefährdeten Pflanzen, Pilze und Tiere von Berlin. 59 s.

Lissner, J. & Scharff, N. (red.) Danmarks edderkopper. Danish spiders. http://danmarks-edderkopper.dk. [2017-12-08].

Nentwig W, Blick T, Gloor D, Hänggi A, Kropf C. 2017. Spiders of Europe. www.araneae.unibe.ch. Version 12.2017.  

Roberts M.J. 1987. The spiders of Great Britain and Ireland. Volume 2: Linyphiidae and checklist. Harley Books, Colchester. 

Wiehle, H. 1960. Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae). XI. Micryphantidae-Zwergspinnen. Tierwelt Deutschlands 47: 1-620. 

 

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J Jonsson 2017

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Walckenaeria  
 • Art
  Walckenaeria incisa, (O.Pickard-Cambridge, 1871) - grotthuvudspindel
  Synonymer
  Prosopotheca incisa (O.Pickard-Cambridge, 1871)
  Wideria polita (Simon, 1881)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J Jonsson 2017