Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grov rävsvansmossa

Organismgrupp Mossor Thamnobryum subserratum
Grov rävsvansmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grov rävsvansmossa är en pleurokarp bladmossa. Arten bildar lösa mörkgröna mattor på sten i skuggiga och fuktiga miljöer. Mossan består av en krypande primärstam med upprätta sekundärskott. Dessa skott är trädlikt förgrenade, 3-7 cm höga, och bildar svagt plattade plymer bestående av 2-4 cm långa, utstående grenar. Stambladen är ovala. Grenbladen är något mindre och ovala, svagt kupade, uddspetsade och med grova, såglika tänder i bladspetsen. Cellerna i bladmitten är 10-20 × 5-7 µm. Arten är samkönad. Kapslar har påträffats i Sverige. Kapselskaften är 10-15 mm långa.
Denna den största av våra rävssvansmossor är lätt att känna igen i fält. Arten liknar rävsvansmossa Thamnobryum alopecurum men är samkönad, har grövre grenar samt stamblad som är relativt stora och ovala (inte triangulära som hos rävsvansmossa). Den har i mikroskopet dessutom ett något annorlunda cellmönster där de avlånga cellerna närmast nerven är orienterade snett utåt (inte parallellt med nerven).
Utbredning
Länsvis förekomst för grov rävsvansmossa Observationer i Sverige för grov rävsvansmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grov rävsvansmossa är uppgiven från tre platser i Eksjö-Vimmerby-trakten i Småland och en i Västergötland (Borås-trakten). På en av de småländska platserna återupptäcktes arten år 2013. Arten är framför allt en sydostasiatisk mossa och är inte känd från övriga Norden, men är påträffad i Lettland och Österike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Arten uppmärksammades som ny för landet 2013 och liknar en art som var ensam representant för släktet i Sverige tidigare, men T. subserratum är stor och relativt diagnostisk även utan lupp. Hittills är bara fyra fynd kända, varav en är aktuell. Den är hittad på stenar strax ovanför vattenlinjen i en skuggad skogsbäck. Allt tyder på att arten är mycket sällsynt i landet. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (0-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (4-320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
På en av sina fåtaliga nu kända växtplatser i Sverige växer arten på några beskuggade stenblock helt nära en skogsbäck. Bergarten är troligtvis någon typ av grönsten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Neckeraceae, Släkte Thamnobryum (rävsvansmossor), Art Thamnobryum subserratum (Hook.) Nog. & Z.Iwats. - grov rävsvansmossa Synonymer trubbig rävsvansmossa, Neckera subserrata Hook., Porotrichum alopecurum var. smolandicum Tolf, Thamnium alopecurum var. smolandicum (Tolf) Podp., Thamnobryum subserratum (Harv.) Nog. & Z.Iwats., Thamnobryum subserratum (Hook. ex Harv.) Nog. & Z.Iwats., Thamnobryum alopecurum var. smolandicum (Hook.) Nog. & Iwats., Neckera subserrata Hook. ex Harv.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Arten uppmärksammades som ny för landet 2013 och liknar en art som var ensam representant för släktet i Sverige tidigare, men T. subserratum är stor och relativt diagnostisk även utan lupp. Hittills är bara fyra fynd kända, varav en är aktuell. Den är hittad på stenar strax ovanför vattenlinjen i en skuggad skogsbäck. Allt tyder på att arten är mycket sällsynt i landet. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (0-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (4-320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Grov rävsvansmossa är en pleurokarp bladmossa. Arten bildar lösa mörkgröna mattor på sten i skuggiga och fuktiga miljöer. Mossan består av en krypande primärstam med upprätta sekundärskott. Dessa skott är trädlikt förgrenade, 3-7 cm höga, och bildar svagt plattade plymer bestående av 2-4 cm långa, utstående grenar. Stambladen är ovala. Grenbladen är något mindre och ovala, svagt kupade, uddspetsade och med grova, såglika tänder i bladspetsen. Cellerna i bladmitten är 10-20 × 5-7 µm. Arten är samkönad. Kapslar har påträffats i Sverige. Kapselskaften är 10-15 mm långa.
Denna den största av våra rävssvansmossor är lätt att känna igen i fält. Arten liknar rävsvansmossa Thamnobryum alopecurum men är samkönad, har grövre grenar samt stamblad som är relativt stora och ovala (inte triangulära som hos rävsvansmossa). Den har i mikroskopet dessutom ett något annorlunda cellmönster där de avlånga cellerna närmast nerven är orienterade snett utåt (inte parallellt med nerven).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grov rävsvansmossa

Länsvis förekomst och status för grov rävsvansmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grov rävsvansmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grov rävsvansmossa är uppgiven från tre platser i Eksjö-Vimmerby-trakten i Småland och en i Västergötland (Borås-trakten). På en av de småländska platserna återupptäcktes arten år 2013. Arten är framför allt en sydostasiatisk mossa och är inte känd från övriga Norden, men är påträffad i Lettland och Österike.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Neckeraceae  
 • Släkte
  Thamnobryum - rävsvansmossor 
 • Art
  Thamnobryum subserratum(Hook.) Nog. & Z.Iwats. - grov rävsvansmossa
  Synonymer
  trubbig rävsvansmossa
  Neckera subserrata Hook.
  Porotrichum alopecurum var. smolandicum Tolf
  Thamnium alopecurum var. smolandicum (Tolf) Podp.
  Thamnobryum subserratum (Harv.) Nog. & Z.Iwats.
  Thamnobryum subserratum (Hook. ex Harv.) Nog. & Z.Iwats.
  Thamnobryum alopecurum var. smolandicum (Hook.) Nog. & Iwats.
  Neckera subserrata Hook. ex Harv.

På en av sina fåtaliga nu kända växtplatser i Sverige växer arten på några beskuggade stenblock helt nära en skogsbäck. Bergarten är troligtvis någon typ av grönsten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
De enda påtagliga hoten är direkt förstörelse av växtplatserna i samband med bebyggelse eller omdragning av vägar. De båda lokalerna ligger i anslutning till bebyggelse och är därför särskilt utsatta.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Bestånden bör uppmärksammas så att de inte växtplatsen förstörs av misstag.
Arten påträffades av Robert Tolf redan i slutet av 1800-talet på några platser i Småland och återupptäcktes först på 2000-talet när en forskare undersökte mossherbariet i Helsingfors.

Frahm, J.-P. 2009. Zur Unterscheidung von Thamnobryum subserratum (Hook. ex Harv.) Nog. & Z. Iwats. und Thamnobryum neckeroides (Hook.) E. Lawton. Archive for Bryology. Volume 39. 7 pp.

Hallingbäck, T., Björkman, U. & Björkman, L. 2013. Thamnobryum subserratum återfunnen! Myrinia 23(2): 53--58.

Hallingbäck, T. 2014. Thamnobryum subserratum grov rävsvansmossa s. 323. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Ignatova, E.A. & M.S. Ignatov. 2011. The genus Thamnobryum (Neckeraceae, Bryophyta) in Russia. Arctoa (2011) 20: 137-151

Mastracci, M. 2003. Thamnobryum neckeroides (Bryopsida: Neckeraceae): lectotypification, synonymies, diagnostic characters, habitat and distribution. – J. Bryol. 25(2): 115-120

Redfearn, P. L. J., B. C. Tan & S. He. 1996. A newly updated and annotated checklist of Chinese mosses. J. Hattori Bot. Lab. 79: 163–357.

Tolf, R. 1891: Öfversigt af Smålands mossflora. Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Band 16, Afd. III, N:o 9.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2014. Rev. Tomas Hallingbäck 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Neckeraceae  
 • Släkte
  Thamnobryum - rävsvansmossor 
 • Art
  Thamnobryum subserratum, (Hook.) Nog. & Z.Iwats. - grov rävsvansmossa
  Synonymer
  trubbig rävsvansmossa
  Neckera subserrata Hook.
  Porotrichum alopecurum var. smolandicum Tolf
  Thamnium alopecurum var. smolandicum (Tolf) Podp.
  Thamnobryum subserratum (Harv.) Nog. & Z.Iwats.
  Thamnobryum subserratum (Hook. ex Harv.) Nog. & Z.Iwats.
  Thamnobryum alopecurum var. smolandicum (Hook.) Nog. & Iwats.
  Neckera subserrata Hook. ex Harv.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2014. Rev. Tomas Hallingbäck 2015.