Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grovfjällig malörtssäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora succursella
Grovfjällig malörtssäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvinge brungul med vita längsgående linjer. Svarta vingfjäll finns insprängda likt prickar i främst de vita linjerna men också utanför dessa och innanför den vita costallinjen bildar de svarta fjällen en avgränsande linje. Bakvinge är ljusgrå. Vingfransar är på framvingen mot vingspetsen vita i den yttre delen och grå mot basen. I övrigt är vingfransarna grå. Antenn gråvit med brunaktiga ringar men även exemplar med vita antenner utan ringmönster är kända från Nämdö i Södermanland. Huvud och mellankropp är gråvita. Fjärilen finns avbildad i Biesenbaum et al. (1999). För att säkert identifiera arten hänvisas till litteratur nedan. Vingspann 13,5-14 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för grovfjällig malörtssäckmal Observationer i Sverige för grovfjällig malörtssäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grovfjällig fältmalörtsäckmal förekommer, i Sverige, lokalt i den sydöstra delen av Skåne, Blekinge och är något mer spridd på Öland och Gotland. Dessutom finns den mycket lokalt efter kusten i Södermanland och Uppland. I Norden i övrigt är den inte känd från Norge och i Finland förekommer den endast på Åland. I Danmark finns den i de östra delarna av landet på Själland, Lolland, Falster, Mön och Fyn. Den europeiska utbredningen omfattar Ryssland, Baltikum och söderut i Polen, Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Belgien, Schweiz, Österrike och slutligen i Frankrike. Generellt kan sägs att utbredningen är östlig i Europa och med stora luckor i förekomsterna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Grovfjällig fältmalörtsäckmal är känd från några få spridda lokaler i Skåne, Blekinge och Öland, men förekommer möjligen något mera frekvent på Gotland. Arten är även känd från två lokaler i södra Stockholms skärgård. Fjärilen förekommer på mycket solvarma och torra biotoper där larven lever monofagt på fältmalört. Hoten är i första hand igenväxning och exploatering. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (25-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (11948-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (100-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Grovfjällig fältörtsäckmal påträffas flygande i slutet av juni och i juli på öppna kalkhällar och alvarmarker med vittringsgrus, sandmarker och liknande solvarma och torra miljöer. Värdväxt för arten är fältmalört Artemisia campestris. Larven, som gör en rörsäck, minerar på bladen av värdväxten och efter övervintring fullbordar den sin utveckling i slutet av maj. Larvsäcken finns avbildad i Benander (1939).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältmalört
· fältmalört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora succursella Herrich-Schäffer, 1855 - grovfjällig malörtssäckmal Synonymer grovfjällig fältmalörtsäckmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Grovfjällig fältmalörtsäckmal är känd från några få spridda lokaler i Skåne, Blekinge och Öland, men förekommer möjligen något mera frekvent på Gotland. Arten är även känd från två lokaler i södra Stockholms skärgård. Fjärilen förekommer på mycket solvarma och torra biotoper där larven lever monofagt på fältmalört. Hoten är i första hand igenväxning och exploatering. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (25-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (11948-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (100-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Framvinge brungul med vita längsgående linjer. Svarta vingfjäll finns insprängda likt prickar i främst de vita linjerna men också utanför dessa och innanför den vita costallinjen bildar de svarta fjällen en avgränsande linje. Bakvinge är ljusgrå. Vingfransar är på framvingen mot vingspetsen vita i den yttre delen och grå mot basen. I övrigt är vingfransarna grå. Antenn gråvit med brunaktiga ringar men även exemplar med vita antenner utan ringmönster är kända från Nämdö i Södermanland. Huvud och mellankropp är gråvita. Fjärilen finns avbildad i Biesenbaum et al. (1999). För att säkert identifiera arten hänvisas till litteratur nedan. Vingspann 13,5-14 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grovfjällig malörtssäckmal

Länsvis förekomst och status för grovfjällig malörtssäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grovfjällig malörtssäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grovfjällig fältmalörtsäckmal förekommer, i Sverige, lokalt i den sydöstra delen av Skåne, Blekinge och är något mer spridd på Öland och Gotland. Dessutom finns den mycket lokalt efter kusten i Södermanland och Uppland. I Norden i övrigt är den inte känd från Norge och i Finland förekommer den endast på Åland. I Danmark finns den i de östra delarna av landet på Själland, Lolland, Falster, Mön och Fyn. Den europeiska utbredningen omfattar Ryssland, Baltikum och söderut i Polen, Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Belgien, Schweiz, Österrike och slutligen i Frankrike. Generellt kan sägs att utbredningen är östlig i Europa och med stora luckor i förekomsterna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora succursellaHerrich-Schäffer, 1855 - grovfjällig malörtssäckmal
  Synonymer
  grovfjällig fältmalörtsäckmal

Grovfjällig fältörtsäckmal påträffas flygande i slutet av juni och i juli på öppna kalkhällar och alvarmarker med vittringsgrus, sandmarker och liknande solvarma och torra miljöer. Värdväxt för arten är fältmalört Artemisia campestris. Larven, som gör en rörsäck, minerar på bladen av värdväxten och efter övervintring fullbordar den sin utveckling i slutet av maj. Larvsäcken finns avbildad i Benander (1939).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Viktig)
Lämpliga habitat minskar genom ändrad markanvändning som upphörande av naturbete och igenväxning som följd. Fältmalört är känslig för försurnings- och näringskänslig och konkurreras ut av andra växter. Exploatering av torrmarkerna till fritidsbebyggelse eller andra fritidsaktiviteter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Naturvårdsanpassat nötboskapsbete och vid fårbete fållning där man flyttar fåren mellan fållorna och på så sätt undviker att samma yta betas för hårt. Om igenväxning gått för långt behövs röjningsinsatser som bör upprepas efter vissa tidsintervall och helst kompletteras med bete. Borttagande av grässvål på de mest igenvuxna markerna så att kalk kommer fram eftersom fältmalörten är kalkgynnad.

Benander, P. 1939. Die Coleophoriden Schwedens. - Opuscula Entomologica. 1-2: 30-110.

Biesenbaum, W. & Van der Wolf, H.,W. 1999. Familie Coleophoridae Hübner ,(1825). Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. Band 7.

Emmet, A. M., Langmaid, J. R., Bland, K. P., Corley, M. F. V., Razowski, J. Coleophoridae in

Emmet, A. (ed.). 1996. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 3

Patzak, H.1974. Contributions to the insect fauna of the GDR: Lepidoptera- Coleophoridae.- Beiträge zur Entomologie Heft5/8. Band 24:153-278.

Razowski, J. 1990. Motyle (Lepidoptera) Polski 16- Coleophoridae. Monografie Fauny Polski. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora succursella, Herrich-Schäffer, 1855 - grovfjällig malörtssäckmal
  Synonymer
  grovfjällig fältmalörtsäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2011.