Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grovtaggigt björnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus steracanthos
Grovtaggigt björnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ystadbjörnbär är ett högbågigt, grenigt björnbär, inte olikt en annan robust art som också finns i trakten, nämligen luddbjörnbär. Stammen är hårig med raka–svagt böjda, ganska talrika, 7–10 mm långa, platta taggar med sylformad spets. Bladen är 5-taliga, något veckade, undertill mjukhåriga–gråfiltade. Uddsmåbladet är kortskaftat, bredast ovan mitten och försett med en kort, avsatt spets. De bakre sidosmåbladen är kort, men tydligt skaftade. Blomställningen är täthårig, taggig och bär glandelhår. Kronbladen är blekrosa, brett ovala.
Utbredning
Länsvis förekomst för grovtaggigt björnbär Observationer i Sverige för grovtaggigt björnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I vårt land är endast ett bestånd av Ystadbjörnbär känt, närmare bestämt i östra kanten av Ystad sandskog, där arten upptäcktes 1961. Andra sidan Östersjön förekommer Ystadbjörnbär i de nordtyska delstaterna Holstein och Mecklenburg, där arten på sina håll är ganska vanlig (Weber 1995). I Sverige har Ystadbjörnbär tidigare förväxlats med en dansk art (Oredsson 1966).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Ett äkta björnbär som finns på en lokal i Skåne. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (15-30). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
På sin enda svenska lokal växer Ystadbjörnbär på en delvis utgrävd, trädbevuxen vall tillsammans med hallon och sötbjörnbär. I Tyskland förekommer arten gärna tillsammans med raspbjörnbär i skogsbryn eller buskmark på kalkfattig, ganska näringsrik mark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus steracanthos P. J. Müll. ex Boulay - grovtaggigt björnbär Synonymer Ystadsbjörnbär

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Ett äkta björnbär som finns på en lokal i Skåne. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (15-30). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ystadbjörnbär är ett högbågigt, grenigt björnbär, inte olikt en annan robust art som också finns i trakten, nämligen luddbjörnbär. Stammen är hårig med raka–svagt böjda, ganska talrika, 7–10 mm långa, platta taggar med sylformad spets. Bladen är 5-taliga, något veckade, undertill mjukhåriga–gråfiltade. Uddsmåbladet är kortskaftat, bredast ovan mitten och försett med en kort, avsatt spets. De bakre sidosmåbladen är kort, men tydligt skaftade. Blomställningen är täthårig, taggig och bär glandelhår. Kronbladen är blekrosa, brett ovala.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grovtaggigt björnbär

Länsvis förekomst och status för grovtaggigt björnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grovtaggigt björnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I vårt land är endast ett bestånd av Ystadbjörnbär känt, närmare bestämt i östra kanten av Ystad sandskog, där arten upptäcktes 1961. Andra sidan Östersjön förekommer Ystadbjörnbär i de nordtyska delstaterna Holstein och Mecklenburg, där arten på sina håll är ganska vanlig (Weber 1995). I Sverige har Ystadbjörnbär tidigare förväxlats med en dansk art (Oredsson 1966).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus steracanthosP. J. Müll. ex Boulay - grovtaggigt björnbär
  Synonymer
  Ystadsbjörnbär

På sin enda svenska lokal växer Ystadbjörnbär på en delvis utgrävd, trädbevuxen vall tillsammans med hallon och sötbjörnbär. I Tyskland förekommer arten gärna tillsammans med raspbjörnbär i skogsbryn eller buskmark på kalkfattig, ganska näringsrik mark.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Återstoden av det bestånd av Ystadbjörnbär som fanns på lokalen i början av sextiotalet är i mycket dåligt skick. Det vill till resoluta, omedelbara åtgärder för att rädda det. Lokalens exakta läge bör hållas hemligt.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Träd och buskar måste tas bort och marken luckras upp, utan att Ystadbjörnbäret skadas. Ystad kommun äger marken. Ett naturreservat i den skogbevuxna norra delen av Ystad Sandskog är på föreslag. Det bör även innefatta Ystadbjörnbärets växtplats. Kommunekologen är underrättad.

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). — The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Oredsson, A. 1966. Rubus Langei funnen i Sverige. Bot. Notiser 119 (2): 371–372.

Weber, H. E. 1995. Rubus. I: Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band IV, Teil 2A (3. Aufl.). Berlin.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Alf Oredsson 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Rubus - äkta björnbär 
 • Art
  Rubus steracanthos, P. J. Müll. ex Boulay - grovtaggigt björnbär
  Synonymer
  Ystadsbjörnbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Alf Oredsson 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2006.