Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grusnervmossa

Organismgrupp Mossor Campylopus subulatus
Grusnervmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 3 cm höga, gröna till blekgröna, löst sammanhållna tuvor. Bladen är raka eller svagt böjda, långa och smala, upprätta till utspärrade, med en mycket bred nerv som fyller ut större delen av bladet. Arten sprider sig vanligen vegetativt med hjälp av lätt avfallande skottspetsar. Kapslar är aldrig funna i Sverige, men i andra länder har de påträffats sällsynt. Till skillnad från Nordens övriga arter sitter kapseln på ett rakt skaft.
Grusnervmossa saknar band av stereider i nerven, vilket skiljer den från de andra svenska arterna i släktet utom fjällnervmossa C. schimperi. Den senare bildar tätare tuvor och har helt slät nerv.
Utbredning
Länsvis förekomst för grusnervmossa Observationer i Sverige för grusnervmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige mycket sällsynt, känd endast från en handfull lokaler på Västkusten och på Gotland. Den saknas i Danmark, men är ganska vanlig på Vestlandet i Norge, på Färöarna och är funnen här och var på Island. Världsutbredningen omfattar även stora delar av Väst- och Centraleuropa, Turkiet, stora delar av södra och östra Asien samt Kalifornien i Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Växer på sandig humusblandad jord i öppna miljöer. Arten är känd från ett fåtal lokaler i Sverige från sydvästligaste Sverige samt på Gotland. Den har eftersökts på flera av de äldre utan resultat. Några nya lokaler på Västkusten har hittats vilket antyder att arten "hoppar runt" och kanske inte minskar. Mossan tycks vara gynnad av störning t ex tramp. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (50-3600). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (12-720) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Grusnervmossa växer på lätta jordar eller ibland på silikatklippor. Den hittas på hedmarker, stigkanter och stränder, helst i öppen terräng, där den tycks gynnas av en viss störning av växttäcket. Arten växer ofta tillsammans med storsporsmossa Archidium alternifolium, brännmossa Ceratodon purpureus och hårbjörnmossa Polytrichum piliferum.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Leucobryaceae, Släkte Campylopus (nervmossor), Art Campylopus subulatus Schimp. ex Milde - grusnervmossa Synonymer Campylopus subulatus Schimp.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Växer på sandig humusblandad jord i öppna miljöer. Arten är känd från ett fåtal lokaler i Sverige från sydvästligaste Sverige samt på Gotland. Den har eftersökts på flera av de äldre utan resultat. Några nya lokaler på Västkusten har hittats vilket antyder att arten "hoppar runt" och kanske inte minskar. Mossan tycks vara gynnad av störning t ex tramp. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (50-3600). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (12-720) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar upp till 3 cm höga, gröna till blekgröna, löst sammanhållna tuvor. Bladen är raka eller svagt böjda, långa och smala, upprätta till utspärrade, med en mycket bred nerv som fyller ut större delen av bladet. Arten sprider sig vanligen vegetativt med hjälp av lätt avfallande skottspetsar. Kapslar är aldrig funna i Sverige, men i andra länder har de påträffats sällsynt. Till skillnad från Nordens övriga arter sitter kapseln på ett rakt skaft.
Grusnervmossa saknar band av stereider i nerven, vilket skiljer den från de andra svenska arterna i släktet utom fjällnervmossa C. schimperi. Den senare bildar tätare tuvor och har helt slät nerv.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grusnervmossa

Länsvis förekomst och status för grusnervmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grusnervmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige mycket sällsynt, känd endast från en handfull lokaler på Västkusten och på Gotland. Den saknas i Danmark, men är ganska vanlig på Vestlandet i Norge, på Färöarna och är funnen här och var på Island. Världsutbredningen omfattar även stora delar av Väst- och Centraleuropa, Turkiet, stora delar av södra och östra Asien samt Kalifornien i Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Leucobryaceae  
 • Släkte
  Campylopus - nervmossor 
 • Art
  Campylopus subulatusSchimp. ex Milde - grusnervmossa
  Synonymer
  Campylopus subulatus Schimp.

Grusnervmossa växer på lätta jordar eller ibland på silikatklippor. Den hittas på hedmarker, stigkanter och stränder, helst i öppen terräng, där den tycks gynnas av en viss störning av växttäcket. Arten växer ofta tillsammans med storsporsmossa Archidium alternifolium, brännmossa Ceratodon purpureus och hårbjörnmossa Polytrichum piliferum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Sjöar

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Det största hotet mot arten utgörs troligen av igenväxning av lokalerna, men nedfall av luftburna föroreningar torde också kunna spela en roll.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Artens kända lokaler måste ges någon form av skydd. Lokaler som inte nyligen besökts bör återbesökas snarast.
Utländska namn - NO: Vegsåtemose, IS: Melaburst, GB: Awl-leaved Swan-neck Moss.

Etymologi: subulatus = sylformad; subula (lat.) = syl; suffixet -atus (lat.).
Uttal: [Kampýlopus subulátus]

KEY FACTS Awl-leaved Swan-neck Moss. Shoots up to 3 cm long, forming lax, green to pale green tufts. Leaves with enlarged, hyaline alar cells. Nerve very stout, stereids absent. Capsules unknown in Sweden. Vegetative propagation by caducous shoot tips. - Grows on sandy soil, sometimes on siliceous rocks. Found on heaths, tracks and shores, predominately in open habitats with some disturbance. Very rare in Sweden but fairly common in western Norway and southern Iceland.

Hallingbäck, T. 2006. Campylopus subulatus grusnervmossa s. 384. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Nyholm, E. 1987. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 1. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Uppdaterad av Tomas Hallingbäck 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Leucobryaceae  
 • Släkte
  Campylopus - nervmossor 
 • Art
  Campylopus subulatus, Schimp. ex Milde - grusnervmossa
  Synonymer
  Campylopus subulatus Schimp.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1994. Uppdaterad av Tomas Hallingbäck 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.