Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grynig dagglav

Organismgrupp Lavar Physconia grisea
Grynig dagglav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grynig dagglav är en bladlav med en upp till 5 cm stor bål. Loberna är 0,6–2 mm breda, grå till gråbruna men oftast täckt av en tjock, vit pruina. På kanterna av loberna, och ibland centrum av bålen, utvecklas grova soredier eller grynlika isidier. Bålen är fäst till underlaget av rhiziner som är enkla eller grenar sig vid basen, men saknar fina, utstickande hår. Märgen är vit och reagerar K-. Apothecier är ovanliga. Gulkantad dagglav Physconia enteroxantha påminner mycket om grynig dagglav, men denna art har en gulaktig, K+ röd märg och rhiziner med utstickande hår.
Utbredning
Länsvis förekomst för grynig dagglav Observationer i Sverige för grynig dagglav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en sydlig utbredning och är känd från Skåne till Uppland. Totalt finns åtminstone 75 kända lokaler i landet och av dessa är knappt hälften gjorda i Skåne. Det finns indikationer på att arten nu ökar i Skåne, sannolikt beroende på lägre halter av luftföroreningar, och den börjar hittas även i mer triviala miljöer. Å andra sidan växer den i stor utsträckning på alm och hotas av almsjukan. Aktuell status utanför Skåne är oklar men den förefaller ha minskat under 1900-talets senare årtionden och är sannolikt försvunnen från flera nordliga landskap. Utanför Sverige finns arten i Norge (tre lokaler, rödlistad), Danmark och vidare söderut i Europa. Dessutom finns den i Nordamerika, Nepal, Australien och på Nya Zeeland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Växer på stoftimpregnerade ädellövträd i öppna lägen. Arten minskade under 1900-talet, sannolikt beroende på luftföroreningar. Arten har ökat sedan 2000 trots att en del av populationen tidigare växte på alm vilken nu drabbats av almsjukan varför arten ändras från VU till NT. Ökningen beror möjligen på klimatförändringar. Det finns ett 80-tal aktuella lokaler. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (500-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 240 (80-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1320 (240-2400) km². Populationen är ökande. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-25) % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc).
Ekologi
Arten förekommer huvudsakligen på bark av olika lövträd, främst alm, ask och lönn, men även på andra lövträd med stoftimpregnerad bark. De viktigaste miljöerna är alléer, parker, kyrkogårdar och träd i anslutning till gårdar. Laven är klart gynnad av näring och växer oftast tillsammans med andra näringsgynnade arter i öppna lägen. Ett fåtal fynd av arten på kalkklippor och kalkimpregnerade klippor finns också.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· naverlönn
· naverlönn
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
· skogslönn
· skogslönn
· ädellövträd
· ädellövträd
Levande träd
Levande träd
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Physciaceae, Släkte Physconia (dagglavar), Art Physconia grisea (Lam.) Poelt - grynig dagglav Synonymer Physcia grisea (Lam.) Zahlbr., Parmelia farrea Ach.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Växer på stoftimpregnerade ädellövträd i öppna lägen. Arten minskade under 1900-talet, sannolikt beroende på luftföroreningar. Arten har ökat sedan 2000 trots att en del av populationen tidigare växte på alm vilken nu drabbats av almsjukan varför arten ändras från VU till NT. Ökningen beror möjligen på klimatförändringar. Det finns ett 80-tal aktuella lokaler. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (500-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 240 (80-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1320 (240-2400) km². Populationen är ökande. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-25) % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc).
Grynig dagglav är en bladlav med en upp till 5 cm stor bål. Loberna är 0,6–2 mm breda, grå till gråbruna men oftast täckt av en tjock, vit pruina. På kanterna av loberna, och ibland centrum av bålen, utvecklas grova soredier eller grynlika isidier. Bålen är fäst till underlaget av rhiziner som är enkla eller grenar sig vid basen, men saknar fina, utstickande hår. Märgen är vit och reagerar K-. Apothecier är ovanliga. Gulkantad dagglav Physconia enteroxantha påminner mycket om grynig dagglav, men denna art har en gulaktig, K+ röd märg och rhiziner med utstickande hår.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grynig dagglav

Länsvis förekomst och status för grynig dagglav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grynig dagglav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en sydlig utbredning och är känd från Skåne till Uppland. Totalt finns åtminstone 75 kända lokaler i landet och av dessa är knappt hälften gjorda i Skåne. Det finns indikationer på att arten nu ökar i Skåne, sannolikt beroende på lägre halter av luftföroreningar, och den börjar hittas även i mer triviala miljöer. Å andra sidan växer den i stor utsträckning på alm och hotas av almsjukan. Aktuell status utanför Skåne är oklar men den förefaller ha minskat under 1900-talets senare årtionden och är sannolikt försvunnen från flera nordliga landskap. Utanför Sverige finns arten i Norge (tre lokaler, rödlistad), Danmark och vidare söderut i Europa. Dessutom finns den i Nordamerika, Nepal, Australien och på Nya Zeeland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Physconia - dagglavar 
 • Art
  Physconia grisea(Lam.) Poelt - grynig dagglav
  Synonymer
  Physcia grisea (Lam.) Zahlbr.
  Parmelia farrea Ach.

Arten förekommer huvudsakligen på bark av olika lövträd, främst alm, ask och lönn, men även på andra lövträd med stoftimpregnerad bark. De viktigaste miljöerna är alléer, parker, kyrkogårdar och träd i anslutning till gårdar. Laven är klart gynnad av näring och växer oftast tillsammans med andra näringsgynnade arter i öppna lägen. Ett fåtal fynd av arten på kalkklippor och kalkimpregnerade klippor finns också.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· naverlönn - Acer campestre (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Viktig)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Lämpliga träd i ovan nämnda miljöer har minskat drastiskt på många håll, inte bara p.g.a. almsjuka, utan även med anledning av rätning av vägar, asfaltering av grusvägar etc. Det kan dock inte förklara försvinnandet på alla lokaler och luftföroreningar kan vara en faktor, speciellt på nordgränsen av artens utbredning där den sannolikt är mer känslig än längre söderut.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Arten bör ytterligare inventeras för att fastställa aktuell status. I de miljöer där arten huvudsakligen uppträder finns ofta andra rödlistade lavar varför det är viktigt att värna om alléer, kyrkogårdsträd och parker så att de förnyas successivt och det alltid finns gamla träd kvar. Man bör även lämna vissa vägar oasfalterade för bibehållen dammimpregnering.
Utländska namn – NO: Grådogglav.

Moberg, R. 1977. The lichen genus Physcia and allied genera in Fennoscandia. Symb. Bot. Ups. 22 (1).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Physconia - dagglavar 
 • Art
  Physconia grisea, (Lam.) Poelt - grynig dagglav
  Synonymer
  Physcia grisea (Lam.) Zahlbr.
  Parmelia farrea Ach.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.