Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gul gaddbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Mordellistena neuwaldeggiana
Gul gaddbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3-4 mm lång, gulbrun skalbagge med långsträckt spolformig, starkt välvd och baktill tillspetsad kropp. Benen är långa och slanka. Bakbenen är mycket kraftigt byggda. Med hjälp av dessa kan djuret ta plötsliga hopp om det störs.
Utbredning
Länsvis förekomst för gul gaddbagge Observationer i Sverige för gul gaddbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Uppland och Västmanland. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och sträcker sig från Mellaneuropa österut till Ukraina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Utvecklas i vitrötad ved av bl.a. asp och lind. Känd från Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-180). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-720) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i död, ganska lös svampangripen lövträdsved. Arten är en gång kläckt från en vitrötad tunn aspstam som låg på marken. De flesta exemplaren är dock påträffade i anslutning till gamla ekbestånd, vilket gör att man kan misstänka att den även lever i vitrötade ekgrenar. I utlandet är arten även funnen i döda lindgrenar. Den fullbildade skalbaggen som främst är påträffad i början av juli besöker blommor av t.ex. älgört eller flockblomstriga växter som spenört.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Buskmark
Buskmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Mordellidae (tornbaggar), Släkte Mordellistena, Art Mordellistena neuwaldeggiana (Panzer, 1796) - gul gaddbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Utvecklas i vitrötad ved av bl.a. asp och lind. Känd från Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-180). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-720) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 3-4 mm lång, gulbrun skalbagge med långsträckt spolformig, starkt välvd och baktill tillspetsad kropp. Benen är långa och slanka. Bakbenen är mycket kraftigt byggda. Med hjälp av dessa kan djuret ta plötsliga hopp om det störs.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gul gaddbagge

Länsvis förekomst och status för gul gaddbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gul gaddbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Uppland och Västmanland. Världsutbredningen är begränsad till Europa, och sträcker sig från Mellaneuropa österut till Ukraina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Mordellidae - tornbaggar 
 • Underfamilj
  Mordellinae  
 • Tribus
  Mordellistenini  
 • Släkte
  Mordellistena  
 • Art
  Mordellistena neuwaldeggiana(Panzer, 1796) - gul gaddbagge

Larvutvecklingen sker i död, ganska lös svampangripen lövträdsved. Arten är en gång kläckt från en vitrötad tunn aspstam som låg på marken. De flesta exemplaren är dock påträffade i anslutning till gamla ekbestånd, vilket gör att man kan misstänka att den även lever i vitrötade ekgrenar. I utlandet är arten även funnen i döda lindgrenar. Den fullbildade skalbaggen som främst är påträffad i början av juli besöker blommor av t.ex. älgört eller flockblomstriga växter som spenört.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Trädbärande gräsmark, Buskmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
De flesta svenska fynden är gjorda i bestånd med höga naturvärden. Mycket talar för att den ställer mycket höga krav på sin miljö och kräver en hög frekvens av lämplig död lövträdsved. De alltmer minskande arealerna med lämpliga skogsbestånd är det tydligaste hotet för arten. Förmodligen ställer den även krav på höga sommartemperaturer eftersom de flesta lokalerna ligger i påtagligt varma områden i landet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Eftersom denna art liksom sina nära släktingar tycks utvecklas i klena stammar och grenar av lövträd kan den omfattande flisningen av avverkningsavfall av lövträd som sker i vissa delar av Sydsverige vara ett hot mot arten. Vid naturvårdsröjningar i trädbevuxna hagmarker o. dyl. är det viktigt att man sparar grenhögar. Man bör även avhålla sig att stamkvista gamla lövträd.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 312.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Bd. 2: 316.

Lindroth. C.-H. 1933. Olikftotade skalbaggar. Svensk Insektfauna 27: 101.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Mordellidae - tornbaggar 
 • Underfamilj
  Mordellinae  
 • Tribus
  Mordellistenini  
 • Släkte
  Mordellistena  
 • Art
  Mordellistena neuwaldeggiana, (Panzer, 1796) - gul gaddbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.