Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gul mjukporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Anomoloma albolutescens
Gul mjukporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vidväxt ticka med mjuka, ettåriga fruktkroppar, som lätt går att lösgöra från underlaget. Färgen hos den unga svampen är vit eller smutsvit, senare gul. Efter torkning blir den karaktäristiskt saffransgul till orangegul. Från fruktkroppens kant utgår mycelsträngar.
Utbredning
Länsvis förekomst för gul mjukporing Observationer i Sverige för gul mjukporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast funnen fyra gånger i Sverige (2012). Det första fyndet gjordes 1910 vid Lakaträsk i Norrbotten av L. Romell, som också gav arten dess vetenskapliga namn. Under 1995 hittades arten på en ny lokal i Uppland, 1999 i Hälsingland och 2009 gjordes ett fynd i Dalarna. Det är en lätt igenkännlig och noga eftersökt art. Därför är det osannolikt att den finns på mer än ett fåtal ytterligare platser. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 10. Arten är nyligen påträffad även i Norge och där bedömd som akut hotad. Även från Finland finns ett par fynd. I Nordamerika är arten vanligare, särskilt i Klippiga Bergen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare på starkt murkna lågor av bl.a. tall och asp i produktiv barrskog. Förefaller mindre krävande av kontinuitetsskog men uppträder inte i trivial skog. 2 aktuella kända lokaler i landet, en i Uppland (på tallåga) och en i Jämtland (murken asplåga). Det är en lätt igenkännlig, uppmärksammad och noga eftersökt art. Därför är det osannolikt att den finns på mer än ett fåtal ytterligare platser. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (8-40). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (5). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 20 km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Gul mjukporing är en vednedbrytare som växer på helt genommurkna lågor eller stubbar barrträd och ger brunröta. Det uppländska fyndet gjordes på en klen tallåga i en ordinär barrskog. Även den norska lokalen utgjordes av en kulturskog där dessutom gallring genomförts. Den är i Finland funnen på asp. Den uppträder som regel med fruktkroppar bara på någon enstaka plats per lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Amylocorticiales, Familj Amylocorticiales, genera incertae sedis, Släkte Anomoloma, Art Anomoloma albolutescens (Romell) Niemelä & K.H.Larss. - gul mjukporing Synonymer Anomoloma albolutescens (Romell) Niemelä & K.H. Larsson, Anomoporia albolutescens (Romell) Pouzar, Polyporus albolutescens Romell, Anomoporia myceliosa f. albolutescens (Romell) Bondartseva, Fibuloporia albolutescens (Romell) Domański, Poria albolutescens (Romell) Egeland

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare på starkt murkna lågor av bl.a. tall och asp i produktiv barrskog. Förefaller mindre krävande av kontinuitetsskog men uppträder inte i trivial skog. 2 aktuella kända lokaler i landet, en i Uppland (på tallåga) och en i Jämtland (murken asplåga). Det är en lätt igenkännlig, uppmärksammad och noga eftersökt art. Därför är det osannolikt att den finns på mer än ett fåtal ytterligare platser. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (8-40). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (5). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 20 km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
En vidväxt ticka med mjuka, ettåriga fruktkroppar, som lätt går att lösgöra från underlaget. Färgen hos den unga svampen är vit eller smutsvit, senare gul. Efter torkning blir den karaktäristiskt saffransgul till orangegul. Från fruktkroppens kant utgår mycelsträngar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gul mjukporing

Länsvis förekomst och status för gul mjukporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gul mjukporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast funnen fyra gånger i Sverige (2012). Det första fyndet gjordes 1910 vid Lakaträsk i Norrbotten av L. Romell, som också gav arten dess vetenskapliga namn. Under 1995 hittades arten på en ny lokal i Uppland, 1999 i Hälsingland och 2009 gjordes ett fynd i Dalarna. Det är en lätt igenkännlig och noga eftersökt art. Därför är det osannolikt att den finns på mer än ett fåtal ytterligare platser. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 10. Arten är nyligen påträffad även i Norge och där bedömd som akut hotad. Även från Finland finns ett par fynd. I Nordamerika är arten vanligare, särskilt i Klippiga Bergen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Amylocorticiales  
 • Familj
  Amylocorticiales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Anomoloma  
 • Art
  Anomoloma albolutescens(Romell) Niemelä & K.H.Larss. - gul mjukporing
  Synonymer
  Anomoloma albolutescens (Romell) Niemelä & K.H. Larsson
  Anomoporia albolutescens (Romell) Pouzar
  Polyporus albolutescens Romell
  Anomoporia myceliosa f. albolutescens (Romell) Bondartseva
  Fibuloporia albolutescens (Romell) Domański
  Poria albolutescens (Romell) Egeland

Gul mjukporing är en vednedbrytare som växer på helt genommurkna lågor eller stubbar barrträd och ger brunröta. Det uppländska fyndet gjordes på en klen tallåga i en ordinär barrskog. Även den norska lokalen utgjordes av en kulturskog där dessutom gallring genomförts. Den är i Finland funnen på asp. Den uppträder som regel med fruktkroppar bara på någon enstaka plats per lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas främst av att de enda kända aktuella lokalerna lätt kan förstöras av oförutsedda händelser. Skogsbruk utgör på sikt ett hot mot artens expansion eftersom allt för lite ved lämnas kvar vid rationellt skogsbruk.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
På kända lokaler bör åtgärder vidtas för att säkra tillgången på död ved av lämplig kvalitet över tid. Arten bör eftersökas på lämpliga platser i Norrland och Svealand.
Utländska namn – NO: Hvitgul kjuke, FI: Keltarihmakääpä.

Högholen, E. & Ryvarden, L. 1986. Anomoporia albolutescens (Rom.) Pouz. rediscovered in Europe. Windahlia 16: 145–147

Niemelä, T. 1994. Five species of Anomoporia – rare polypores of old forests. Ann. Bot. Fenn. 31: 93–115.

Romell, L. 1911. Hymenomycetes of Lappland. Arkiv f. Bot. 11(3).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Amylocorticiales  
 • Familj
  Amylocorticiales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Anomoloma  
 • Art
  Anomoloma albolutescens, (Romell) Niemelä & K.H.Larss. - gul mjukporing
  Synonymer
  Anomoloma albolutescens (Romell) Niemelä & K.H. Larsson
  Anomoporia albolutescens (Romell) Pouzar
  Polyporus albolutescens Romell
  Anomoporia myceliosa f. albolutescens (Romell) Bondartseva
  Fibuloporia albolutescens (Romell) Domański
  Poria albolutescens (Romell) Egeland
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.