Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gul snäppfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Rhagio immaculatus
Gul snäppfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gul snäppfluga är en medelstor, smärt fluga ca 10 mm lång med stora breda vingar. Huvudet har stora, hos hanen sammanstötande ögon och ett framåtriktat sugrör. Mellankroppen är på sidorna gul medan ryggen är svart med två gulbruna längsstrimmor. Bakkroppen är gul liksom de långa smala benen.
Utbredning
Länsvis förekomst för gul snäppfluga Observationer i Sverige för gul snäppfluga
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Ursprungligen rapporterades arten från Göteborgstrakten 1842 och den samlades även i flera exemplar 1855, men därefter är arten inte påträffad i Sverige. Från Danmark är endast två exemplar tagna på 1800-talet. Den är varken känd från Norge eller Finland, men förekommer sällsynt i Väst- och Mellaneuropa inom ett område från Frankrike och Italien till f.d. Tjeckoslovakien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Bara gamla fynd från mitten av 1800-talet från Västergötland och Bohuslän. Några sannolikt svenska 1800-talsexemplar utan lokaluppgifter finns även i Stenhammars samling i ZMU. De upprepade fynden under 1800-talet tolkas som att arten varit reproducerande i landet. Torde förekomma i skyddade soliga lägen, kanske lövskogsbryn. Besöker flockblomstriga växter. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1900.
Ekologi
Artens biologi är föga känd. Den fullbildade flugan är påträffad i blommor (Angelica, Pastinaca) i juli–augusti. I f.d. Tjeckoslovakien är den funnen i skyddade soliga lägen vid dammar. Larven är okänd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Rhagionidae (snäppflugor), Släkte Rhagio, Art Rhagio immaculatus (Meigen, 1804) - gul snäppfluga Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Bara gamla fynd från mitten av 1800-talet från Västergötland och Bohuslän. Några sannolikt svenska 1800-talsexemplar utan lokaluppgifter finns även i Stenhammars samling i ZMU. De upprepade fynden under 1800-talet tolkas som att arten varit reproducerande i landet. Torde förekomma i skyddade soliga lägen, kanske lövskogsbryn. Besöker flockblomstriga växter. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1900.
Gul snäppfluga är en medelstor, smärt fluga ca 10 mm lång med stora breda vingar. Huvudet har stora, hos hanen sammanstötande ögon och ett framåtriktat sugrör. Mellankroppen är på sidorna gul medan ryggen är svart med två gulbruna längsstrimmor. Bakkroppen är gul liksom de långa smala benen.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för gul snäppfluga

Länsvis förekomst och status för gul snäppfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gul snäppfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ursprungligen rapporterades arten från Göteborgstrakten 1842 och den samlades även i flera exemplar 1855, men därefter är arten inte påträffad i Sverige. Från Danmark är endast två exemplar tagna på 1800-talet. Den är varken känd från Norge eller Finland, men förekommer sällsynt i Väst- och Mellaneuropa inom ett område från Frankrike och Italien till f.d. Tjeckoslovakien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Rhagionidae - snäppflugor 
 • Släkte
  Rhagio  
 • Art
  Rhagio immaculatus(Meigen, 1804) - gul snäppfluga

Artens biologi är föga känd. Den fullbildade flugan är påträffad i blommor (Angelica, Pastinaca) i juli–augusti. I f.d. Tjeckoslovakien är den funnen i skyddade soliga lägen vid dammar. Larven är okänd.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Eventuella hot är svåra att precisera på grund av bristfälliga kunskaper om artens levnadssätt och miljökrav.
Arten bör eftersökas i anslutning till de gamla fyndlokalerna i Västsverige varefter dess hotstatus får bedömas.

Krizelj, S. 1971. Diptéres Rhagionides de Belgique et dEurope occidentale. Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. 47: 13.

Lyneborg, L. 1960. Tovinger 2. Danmarks fauna 2: 147.

Rozkosny, R. & Spitzer, K. 1965. Schnepfenfliegen (Diptera, Rhagionidae) in der Tschechoslowakei. Acta ent. bohemoslov. 62: 340–386.

Zetterstedt, J. W. 1842. Diptera Scandinaviae. I: 218–219.

Zetterstedt, J. W. 1859. Diptera Scandinaviae. XIII: 4973.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Rhagionidae - snäppflugor 
 • Släkte
  Rhagio  
 • Art
  Rhagio immaculatus, (Meigen, 1804) - gul snäppfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.