Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gul strandlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Bembidion ruficolle
Gul strandlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3–3,5 mm lång jordlöpare med karakteristisk färgteckning. Grundfärgen är blekt gul, med framkropp, en diffus fläck i täckvingarnas mittparti samt deras punktrader något mörkare, med ett grönaktigt metallskimmer. På en fuktig sandyta är arten väl kamouflerad.
Utbredning
Länsvis förekomst för gul strandlöpare Observationer i Sverige för gul strandlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Västerbotten, med stora luckor. Fynd efter 1990 finns från Skåne, Småland, Öland, Gotland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten. Dessutom funnen i vinddrift på havsstränder i Sydsverige. Arten är troligen till viss del förbisedd, och trenden är därför svårbedömd. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från de östra delarna av Mellaneuropa till västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Ett rovdjur som lever på stränder av ren sand, helt vegetationslösa eller med mycket gles vegetation. Vanligen vid rinnande vatten men också vid sjöstränder och vid dammar i grustag. Utbredningen är starkt splittrad, med fynd på enstaka lokaler från Skåne till Västerbotten. Hot mot artens miljö är vattenregleringar, restaurering av grus- och sandtäkter, exploatering av stränder samt eutrofiering. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever på stränder av ren sand, helt vegetationslösa eller med mycket gles vegetation. Den påträffas på fast, fuktig sand nära vattenlinjen, såväl vid rinnande vatten (älvar, åar) som vid sjöstränder – i sydligaste Sverige (Skåne, Gotland) dessutom vid dammar i grustag. I norra Tyskland påträffas arten också på sandiga havsstränder. Arten är aktiv på markytan i solsken, medan den nattetid och vid mulet väder gräver ner sig i sanden. Den övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Bembidion, Art Bembidion ruficolle (Panzer, 1797) - gul strandlöpare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på stränder av ren sand, helt vegetationslösa eller med mycket gles vegetation. Vanligen vid rinnande vatten men också vid sjöstränder och vid dammar i grustag. Utbredningen är starkt splittrad, med fynd på enstaka lokaler från Skåne till Västerbotten. Hot mot artens miljö är vattenregleringar, restaurering av grus- och sandtäkter, exploatering av stränder samt eutrofiering. Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 3–3,5 mm lång jordlöpare med karakteristisk färgteckning. Grundfärgen är blekt gul, med framkropp, en diffus fläck i täckvingarnas mittparti samt deras punktrader något mörkare, med ett grönaktigt metallskimmer. På en fuktig sandyta är arten väl kamouflerad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gul strandlöpare

Länsvis förekomst och status för gul strandlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gul strandlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Västerbotten, med stora luckor. Fynd efter 1990 finns från Skåne, Småland, Öland, Gotland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten. Dessutom funnen i vinddrift på havsstränder i Sydsverige. Arten är troligen till viss del förbisedd, och trenden är därför svårbedömd. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från de östra delarna av Mellaneuropa till västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Bembidion  
 • Art
  Bembidion ruficolle(Panzer, 1797) - gul strandlöpare

Ett rovdjur som lever på stränder av ren sand, helt vegetationslösa eller med mycket gles vegetation. Den påträffas på fast, fuktig sand nära vattenlinjen, såväl vid rinnande vatten (älvar, åar) som vid sjöstränder – i sydligaste Sverige (Skåne, Gotland) dessutom vid dammar i grustag. I norra Tyskland påträffas arten också på sandiga havsstränder. Arten är aktiv på markytan i solsken, medan den nattetid och vid mulet väder gräver ner sig i sanden. Den övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
I norra och mellersta Sverige är vattenregleringar det främsta hotet, antingen genom att onaturliga vattenståndsfluktuationer dränker artens biotoper under fortplantningsperioden, eller genom att den naturliga erosions- och sedimentationsaktiviteten minskar eller upphör, vilket leder till att biotopen växer igen. I Sydsverige kan restaurering av grus- och sandtäkter utgöra ett hot, liksom eutrofiering av sjöar samt exploatering av stränder.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Sjöar och vattendrag med förekomst av arten bör undantas från regleringar som medför att för arten lämpliga biotoper sätts under vatten eller växer igen. Vid täktrestaureringar bör hänsyn tas till artens biotoper, vilka ofta hyser en även i övrigt rik och skyddsvärd insektfauna.

Berglind, S.-Å., Ehnström, B. & Ljungberg, H. 1997. Strandskalbaggar, biologisk mångfald och reglering av småvatten – exemplen Svartån och Mjällån. Ent. Tidskr. 118: 137–154.

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandiae and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Nilsson, A. N. 1991. Strandlöparen Bembidion ruficolle, utbredning i Sverige och första fyndet i Västerbotten.

Natur i Norr 10: 33–36.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Bembidion  
 • Art
  Bembidion ruficolle, (Panzer, 1797) - gul strandlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.