Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulbandsknopp

Organismgrupp Manteldjur Styela atlantica
Gulbandsknopp Manteldjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En äggformig, upprätt, brun till gulaktig art med djupt rynkad mantel. Den lever på djupa bottnar och sitter fast på bl.a. svampdjur, döda koraller och armfotingar.

En solitär sjöpung som blir upp till 4 cm hög, har en diameter på upp till 1,5 cm och växer upprätt. Kroppen är brun till gulaktig och äggformig. Den fäster mot underlaget med hela nedre delen, och ibland finns även en gulare, sandfärgad fästhinna nedtill. Manteln är grov med karakteristiska, djupa rynkor. Sifonerna sitter tydligt åtskilda på djurets översida och pekar lite snett utåt från varandra. De är små, knappt upphöjda och gulare eller mer sandfärgade än övriga kroppen (ibland är endast sifonkanterna ljusare gula). Gulbandsknopp påminner mycket om taggsjöpung Styela rustica, men skiljer sig normalt från denna art genom att den saknar tagg mellan sifonerna. Hos S. rustica är sifonerna också tydligare utsträckta från kroppen. För att skilja gulbandsknopp från individer av S. rustica som saknar tagg måste man studera skillnader i den inre anatomin.
Inre anatomi: Gälkorgen har 10-20 små, slanka muntentakler och fyra väl utvecklade veck på vardera sidan. Magen är långsträckt, dubbelt så lång som bred och har upp till 20 längsgående veck på utsidan. Flimmerorganet är hästskoformigt. Normalt finns det två gonader på vardera sidan om magen (dvs. totalt fyra), men det förekommer individer som saknar en eller två gonader. Gonaderna sitter fästade något diagonalt i mantelväggen och består av rörformiga, slingriga, tunna och sladdriga ovarier som mynnar vid atrialsifonens öppning. Vid den nedre delen av ovarierna ligger testiklarna som små, ljusare klumpar.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulbandsknopp Observationer i Sverige för gulbandsknopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I svenska vatten har gulbandsknopp påträffats i Kosterfjorden och Skagerrak på mellan 100 och 750 meters djup. Den finns vidare utanför Norges kust norrut till Bergen, längs Nordamerikas östkust och längs Japans kuster.
I Kosterfjorden är arten funnen på brachiopoder, sten och annat fast underlag samt vid Säcken på revet av ögonkorall Lophelia pertusa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
En solitär sjöpung med kulformad eller cylindrisk kropp. Är mkt snarlik släktingen Styela rustica, men saknar dess karakteristiska tagg mellan in- och utströmningsöppningarna. Gråbrun - mörkbrun till färgen, med sandgula sifonkanter. Blir omkring 25 mm hög och ca 15 mm i omkrets. Artens totala kända utbredning är begränsad, och den är såvitt är känt endast rapporterad från Bergenområdet i Norge samt Koster-Väderöområdet i Bohuslän. Djuputbredning ca 100-750 meter. I Kosterfjorden är arten funnen på brachiopoder, sten och annat fast underlag samt vid Säcken på revet av ögonkorall (Lophelia pertusa). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (200-300) km² och förekomstarean (AOO) till 150 (100-150) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)).
Ekologi
Gulbandsknopp har påträffats på sand- eller mjukbotten med inslag av skal eller stenar, på korallrev (som påväxt på svampdjur och döda koraller) samt på armfotingar, stenar och andra fasta underlag.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· armfotingar
· armfotingar
· Ögonkorall
· Ögonkorall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Ordning Stolidobranchiata, Familj Styelidae (sjöknoppar), Släkte Styela, Art Styela atlantica (van Name, 1912) - gulbandsknopp Synonymer Tethyum atlanticum Van Name, 1912

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation En solitär sjöpung med kulformad eller cylindrisk kropp. Är mkt snarlik släktingen Styela rustica, men saknar dess karakteristiska tagg mellan in- och utströmningsöppningarna. Gråbrun - mörkbrun till färgen, med sandgula sifonkanter. Blir omkring 25 mm hög och ca 15 mm i omkrets. Artens totala kända utbredning är begränsad, och den är såvitt är känt endast rapporterad från Bergenområdet i Norge samt Koster-Väderöområdet i Bohuslän. Djuputbredning ca 100-750 meter. I Kosterfjorden är arten funnen på brachiopoder, sten och annat fast underlag samt vid Säcken på revet av ögonkorall (Lophelia pertusa). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (200-300) km² och förekomstarean (AOO) till 150 (100-150) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)).
En äggformig, upprätt, brun till gulaktig art med djupt rynkad mantel. Den lever på djupa bottnar och sitter fast på bl.a. svampdjur, döda koraller och armfotingar.

En solitär sjöpung som blir upp till 4 cm hög, har en diameter på upp till 1,5 cm och växer upprätt. Kroppen är brun till gulaktig och äggformig. Den fäster mot underlaget med hela nedre delen, och ibland finns även en gulare, sandfärgad fästhinna nedtill. Manteln är grov med karakteristiska, djupa rynkor. Sifonerna sitter tydligt åtskilda på djurets översida och pekar lite snett utåt från varandra. De är små, knappt upphöjda och gulare eller mer sandfärgade än övriga kroppen (ibland är endast sifonkanterna ljusare gula). Gulbandsknopp påminner mycket om taggsjöpung Styela rustica, men skiljer sig normalt från denna art genom att den saknar tagg mellan sifonerna. Hos S. rustica är sifonerna också tydligare utsträckta från kroppen. För att skilja gulbandsknopp från individer av S. rustica som saknar tagg måste man studera skillnader i den inre anatomin.
Inre anatomi: Gälkorgen har 10-20 små, slanka muntentakler och fyra väl utvecklade veck på vardera sidan. Magen är långsträckt, dubbelt så lång som bred och har upp till 20 längsgående veck på utsidan. Flimmerorganet är hästskoformigt. Normalt finns det två gonader på vardera sidan om magen (dvs. totalt fyra), men det förekommer individer som saknar en eller två gonader. Gonaderna sitter fästade något diagonalt i mantelväggen och består av rörformiga, slingriga, tunna och sladdriga ovarier som mynnar vid atrialsifonens öppning. Vid den nedre delen av ovarierna ligger testiklarna som små, ljusare klumpar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulbandsknopp

Länsvis förekomst och status för gulbandsknopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulbandsknopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I svenska vatten har gulbandsknopp påträffats i Kosterfjorden och Skagerrak på mellan 100 och 750 meters djup. Den finns vidare utanför Norges kust norrut till Bergen, längs Nordamerikas östkust och längs Japans kuster.
I Kosterfjorden är arten funnen på brachiopoder, sten och annat fast underlag samt vid Säcken på revet av ögonkorall Lophelia pertusa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Tunicata - manteldjur 
 • Organismgrupp
  Ascidiacea - sjöpungar 
 • Ordning
  Stolidobranchiata  
 • Familj
  Styelidae - sjöknoppar 
 • Släkte
  Styela  
 • Art
  Styela atlantica(van Name, 1912) - gulbandsknopp
  Synonymer
  Tethyum atlanticum Van Name, 1912

Gulbandsknopp har påträffats på sand- eller mjukbotten med inslag av skal eller stenar, på korallrev (som påväxt på svampdjur och döda koraller) samt på armfotingar, stenar och andra fasta underlag.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· armfotingar - Brachiopoda (Har betydelse)
· Ögonkorall - Lophelia pertusa (Har betydelse)
Arten är mycket sällsynt i svenska vatten och har en begränsad utbredning. De områden där arten finns är generellt negativt påverkade av omfattande sedimentation till följd av övergödning och bottentrålning. Det är dock oklart huruvida gulbandsknopp
är särskilt utsatt.
Då hotbilden inte är klarlagd är det svårt att föreslå några specifika åtgärder.
Namngivning: Styela atlantica (Van Name, 1912). Originalbeskrivning: Tethyum atlanticum. Proceedings of the Boston Society of Natural History 34: 552, pl. 59, 60, 68.
Etymologi: atlanticus (lat.) = atlantisk, från Atlanten. Ursprungligen betecknar atlanticus anknytning till Atlas[bergen] (enligt grekisk mytologi den förstenade titanen Atlas), vilket även inkluderade havet intill, oceanus atlanticus = Atlanten.
Uttal: [Styela atlántika]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Lansettfiskar-broskfiskar. Branchiostomatidae-Chondrichthyes. 2011. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hansson, H. G. 1998. Sydskandinaviska marina flercelliga evertebrater utgåva 2. Länsstyrelsen Västra Götaland.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Stach & Hans G. Hansson 2011 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Anna Karlsson (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Tunicata - manteldjur 
 • Organismgrupp
  Ascidiacea - sjöpungar 
 • Ordning
  Stolidobranchiata  
 • Familj
  Styelidae - sjöknoppar 
 • Släkte
  Styela  
 • Art
  Styela atlantica, (van Name, 1912) - gulbandsknopp
  Synonymer
  Tethyum atlanticum Van Name, 1912
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Stach & Hans G. Hansson 2011 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Anna Karlsson (naturvårdsinformation).