Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulbent gullhårssnäppfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Chrysopilus asiliformis
Gulbent gullhårssnäppfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten gracil snäppfluga, 5–6 mm lång. Huvudet upptas till stor del av facettögonen som är blågröna på levande, men bruna på torkade exemplar. Kroppen är gröngrå med guldgul behåring på ovansidan, bakkroppen hos hanen ger ett något mörkare och randigt intryck genom att de grå tergiterna har mörk främre del. Vingarna är klara med en liten mörk fläck i framkanten. Benen är gula, långa och smala och utan borst.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulbent gullhårssnäppfluga Observationer i Sverige för gulbent gullhårssnäppfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast påträffad i Skåne. Första fyndet vid Högestad i Skåne tidigt 1800-tal. Därefter fynd vid Benestads backar (2010-2014). Den är utbredd men ej allmän i Danmark, men saknas i Finland och Norge. I övrigt förekommer den i Storbritannien och på den europeiska kontinenten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Gulbent gulhårssnäppfluga var bara känd genom ett belägg under 1800-talets förra hälft i Skåne(Högestad). Arten har sedan 2010-2014 återfunnits på en lokal i Skåne (Benestad) Arten finns utbredd i Danmark men tämligen sällsynt och förekommer i fuktig gräs- och buskmark. Larverna lever gissningsvis i fuktig jord. Ev har en återkolonisation från Danmark ägt rum. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (4-100) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (4-20) km². Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Den fullbildade flugan lever som rovdjur i fuktig gräs- och buskmark. Den uppträder söderut (t.ex. i södra England) inte direkt som habitatspecialist, men är värmeälskande och påträffas i brynmiljöer: skogsbryn, trädgårdar, längs skyddsplanteringar och bryn mot våtmarker. Fynden vid Benestads backar är alla vid rikkärr. Larven är inte känd. Larver av andra Chrysopilus-arter lever som rovdjur i olika miljöer: fuktig jord, murken ved (helst bok och asp) – en del arter lever även i strömmande vatten.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Rhagionidae (snäppflugor), Släkte Chrysopilus, Art Chrysopilus asiliformis (Preyssler, 1791) - gulbent gullhårssnäppfluga Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Gulbent gulhårssnäppfluga var bara känd genom ett belägg under 1800-talets förra hälft i Skåne(Högestad). Arten har sedan 2010-2014 återfunnits på en lokal i Skåne (Benestad) Arten finns utbredd i Danmark men tämligen sällsynt och förekommer i fuktig gräs- och buskmark. Larverna lever gissningsvis i fuktig jord. Ev har en återkolonisation från Danmark ägt rum. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (4-100) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (4-20) km². Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
En liten gracil snäppfluga, 5–6 mm lång. Huvudet upptas till stor del av facettögonen som är blågröna på levande, men bruna på torkade exemplar. Kroppen är gröngrå med guldgul behåring på ovansidan, bakkroppen hos hanen ger ett något mörkare och randigt intryck genom att de grå tergiterna har mörk främre del. Vingarna är klara med en liten mörk fläck i framkanten. Benen är gula, långa och smala och utan borst.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulbent gullhårssnäppfluga

Länsvis förekomst och status för gulbent gullhårssnäppfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulbent gullhårssnäppfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast påträffad i Skåne. Första fyndet vid Högestad i Skåne tidigt 1800-tal. Därefter fynd vid Benestads backar (2010-2014). Den är utbredd men ej allmän i Danmark, men saknas i Finland och Norge. I övrigt förekommer den i Storbritannien och på den europeiska kontinenten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Rhagionidae - snäppflugor 
 • Släkte
  Chrysopilus  
 • Art
  Chrysopilus asiliformis(Preyssler, 1791) - gulbent gullhårssnäppfluga

Den fullbildade flugan lever som rovdjur i fuktig gräs- och buskmark. Den uppträder söderut (t.ex. i södra England) inte direkt som habitatspecialist, men är värmeälskande och påträffas i brynmiljöer: skogsbryn, trädgårdar, längs skyddsplanteringar och bryn mot våtmarker. Fynden vid Benestads backar är alla vid rikkärr. Larven är inte känd. Larver av andra Chrysopilus-arter lever som rovdjur i olika miljöer: fuktig jord, murken ved (helst bok och asp) – en del arter lever även i strömmande vatten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Buskmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Artens naturliga nordgräns tangerar sydligaste Sverige, vilket ger den begränsade möjligheter att hålla en livskraftig population i landet. Det är möjligt att den minskade mängden och kvalitén av bryn i Skåne minskat artens utbredning.
Då inget närmare är känt om artens levnadssätt bör den bli föremål för studier om den återfinns.

Lyneborg, L. 1960. Tovinger 2. Danmarks fauna 66: 151–152.

Rozkosny, R. & Spitzer, K. 1965. Schnepfenfliegen (Diptera, Rhagionidae) in der Tscheckoslovakei. Acta ent. bohemoslov 62: 340–368.

Stubbs, A.E. & Drake M. 2001. British soldierflies and their allies. British Entomological and Natural History Society. Dorset.

Thomas, A. G. B.1978. Diptères torrenticoles peu connus: V. Les Rhagionidae (Genre Chrysopilus) du sud de la France (Brachycera, Orthorrhapha). Bull. Soc. Hist. Nat. Toulose 114: 305–331.

Zetterstedt, J. W. 1842. Diptera Scandinaviae. I: 221.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg & Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Rhagionidae - snäppflugor 
 • Släkte
  Chrysopilus  
 • Art
  Chrysopilus asiliformis, (Preyssler, 1791) - gulbent gullhårssnäppfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg & Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.