Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulbrämad flugsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Amanita franchetii
Gulbrämad flugsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor till stor flugsvamp med gula hyllerester på hatt, ring och fot. Hatten är välvd till utbredd och tätt besatt med små, vårtlika, gula hyllelämningar på ljus, gråvit till grågul botten. Skivorna är vita. Foten är vit med dragning åt gult, vid basen lökaktigt uppsvälld och med gula fjällkransar. Ringen är strimmig på ovansidan, i kanten med gula hyllerester. Äldre fruktkroppar av gulbrämad flugsvamp med hyllerester, som har svagt eller otydligt inslag av gult, kan rätt mycket påminna om rodnande flugsvamp (Amanita rubescens). Köttet hos den senare arten rodnar dock i allmänhet och hattens grundfärg går mera i rött än gult. En varietet av rodnande flugsvamp (var. annulosulphurea), med mindre fruktkroppar, har gul ring men liknar i övrigt huvudformen och bör normalt inte kunna förväxlas med gulbrämad flugsvamp.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulbrämad flugsvamp Observationer i Sverige för gulbrämad flugsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gulbrämad flugsvamp är i Sverige registrerad på ett 35-tal lokaler upp till mälarlandskapen (2005). Fynd föreligger från Blekinge, Öland, Bohuslän, Västergötland, Värmland, Södermanland och Uppland. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300-400. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest som mest mellan 1 000 och 1 500 km2. Svampen förekommer även i Danmark och är där klassad som sårbar på den nationella hotlistan. Förekomsterna är få och spridda också i Mellaneuropa och arten finns upptagen på holländska, tyska och polska rödlistor.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii); C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med lövträd, helst ek och bok, på lerig kalkrik mark. Påträffas huvudsakligen i hagmarker, lövängar och parker. Arten är troligen värmekrävande. Vanligen få 1-2 mycel (svampindivider) på varje område. Artens förekomster i Sverige bedöms vara fragmenterad. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a. att dess växtplatser växer igen till följd av minskat bete eller annan upphörd hävd sedan 1960. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (800-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (40-400). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (200-1500) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C1).
Ekologi
Gulbrämad flugsvamp bildar mykorrhiza med lövträd, helst ek och bok, på lerig kalkrik mark. Påträffas huvudsakligen i halvöppna, leriga och näringsrika hagmarker, lövängar och parker. Arten är troligen värmekrävande. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av gulbrämad flugsvamp bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Amanitaceae, Släkte Amanita (flugsvampar), Art Amanita franchetii (Boud.) Fayod - gulbrämad flugsvamp Synonymer Amanita aspera var. franchetii Boud.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii); C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med lövträd, helst ek och bok, på lerig kalkrik mark. Påträffas huvudsakligen i hagmarker, lövängar och parker. Arten är troligen värmekrävande. Vanligen få 1-2 mycel (svampindivider) på varje område. Artens förekomster i Sverige bedöms vara fragmenterad. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a. att dess växtplatser växer igen till följd av minskat bete eller annan upphörd hävd sedan 1960. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (800-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (40-400). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (200-1500) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C1).
En medelstor till stor flugsvamp med gula hyllerester på hatt, ring och fot. Hatten är välvd till utbredd och tätt besatt med små, vårtlika, gula hyllelämningar på ljus, gråvit till grågul botten. Skivorna är vita. Foten är vit med dragning åt gult, vid basen lökaktigt uppsvälld och med gula fjällkransar. Ringen är strimmig på ovansidan, i kanten med gula hyllerester. Äldre fruktkroppar av gulbrämad flugsvamp med hyllerester, som har svagt eller otydligt inslag av gult, kan rätt mycket påminna om rodnande flugsvamp (Amanita rubescens). Köttet hos den senare arten rodnar dock i allmänhet och hattens grundfärg går mera i rött än gult. En varietet av rodnande flugsvamp (var. annulosulphurea), med mindre fruktkroppar, har gul ring men liknar i övrigt huvudformen och bör normalt inte kunna förväxlas med gulbrämad flugsvamp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulbrämad flugsvamp

Länsvis förekomst och status för gulbrämad flugsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulbrämad flugsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gulbrämad flugsvamp är i Sverige registrerad på ett 35-tal lokaler upp till mälarlandskapen (2005). Fynd föreligger från Blekinge, Öland, Bohuslän, Västergötland, Värmland, Södermanland och Uppland. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300-400. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest som mest mellan 1 000 och 1 500 km2. Svampen förekommer även i Danmark och är där klassad som sårbar på den nationella hotlistan. Förekomsterna är få och spridda också i Mellaneuropa och arten finns upptagen på holländska, tyska och polska rödlistor.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Amanitaceae  
 • Släkte
  Amanita - flugsvampar 
 • Art
  Amanita franchetii(Boud.) Fayod - gulbrämad flugsvamp
  Synonymer
  Amanita aspera var. franchetii Boud.

Gulbrämad flugsvamp bildar mykorrhiza med lövträd, helst ek och bok, på lerig kalkrik mark. Påträffas huvudsakligen i halvöppna, leriga och näringsrika hagmarker, lövängar och parker. Arten är troligen värmekrävande. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av gulbrämad flugsvamp bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas då växtplatserna omvandlas till granskog eller växer igen som en följd av minskat bete eller annan upphörande hävd. Arten hotas också av olämpliga avverkningsmetoder som inte tar hänsyn till att värdträd bör sparas.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Flera av artens växtplatser är naturreservat där kulturmarkerna hävdas på något sätt. Det är dock önskvärt, att även övriga lokaler med gulbrämad flugsvamp bevaras i oförändrat skick med fortsatt hävd så långt detta är möjligt. För att på sikt klara artens överlevnad måste större arealer med trädbärande, kulturskapade ekosystemen bevaras och hävdas på lämpligt sätt.
Utländska namn – DK: Gulrandet fluesvamp, FI: Rikkikärpässieni.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anita & Leif Stridvall 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Amanitaceae  
 • Släkte
  Amanita - flugsvampar 
 • Art
  Amanita franchetii, (Boud.) Fayod - gulbrämad flugsvamp
  Synonymer
  Amanita aspera var. franchetii Boud.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anita & Leif Stridvall 1997.