Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulbandsgräsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Elachista chrysodesmella
Gulbandsgräsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvinge svartbrun med ett avgränsat blekgult tvärband på mitten av framvingen som är bredare mot vingens bakkant. Bakvingen är mörkbrun. Vingfransar är gråbruna. Huvud och mellankropp glansigt gråbruna och bakkropp är mörkbrunt glänsande. Vingspann är 7-8 mm. Guldbandgräsminerarmalen skulle närmast kunna förväxlas med bergrörminerarmal, Elachista bisulchella, men denna är gulblek på huvudet och det breda tvärbandet har vitaktiga vingfjäll i den inre delen och gulaktiga vingfjäll utåt. Bland de gulbandade gräsminerarmalarna finns ytterligare några närstående arter som skulle kunna förväxlas med guldbandgräsminerarmalen, men för artskillnader till dessa hänvisas till Traugott-Olsen & Schmidt-Nielsen 1977.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulbandsgräsmal Observationer i Sverige för gulbandsgräsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Guldbandsgräsminerarmal är i Norden bara känd från Gotland och där endast från ett fåtal platser. Den upptäcktes första gången 1950 men är säkerligen en gammal medlem av den svenska fjärilsfaunan. Fjärilen har med säkerhet påträffats i Anga, Ardre, Buttle, Hammars, Hangvars, Norrlanda, Rute, Sundre, Vallstena och Vamlingbo socknar. Nyligen gjorda undersökningar har visat, att några tidigare kända lokaler har växt igen och fjärilen har därmed försvunnit från dessa platser. I övrigt finns den i Estland, Polen samt i Mellan- och Sydeuropa österut till Turkiet. Den är allmänt förekommande på många ställen i södra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Guldbandgräsminerarmal är i Norden endast känd från Gotland. Under senare decennier huvudsakligen norra och mellersta delen av ön men även tidigare från Sudret (Vamlingbo 1977). Arten förekommer på solexponearde torrmarker med backskafting (Brachypodium pinnatum). Inte påträffad vid eftersök 2006-2008, vilket kan bero på minskningstrend eller fluktuationsnedgång. Habitatminskning på grund av habitatförsämring och igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1700 (1200-1900) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Guldbandsgräsminerarmalen förekommer lokalt på öppna soliga lokaler som ängar med glesa träd- och buskskikt och i bryn och gläntor på grusiga karstalvarmarker gärna på eller i anslutning till solbelysta sluttningar. Fjärilen flyger från senare delen av maj in i juni och i en andra generation i juli till början av augusti. Den är mest aktiv om kvällarna, då hanarna svärmar under någon timme kring värdväxten, där också honorna kläcks och skickar ut lockande doftämnen. Senare på natten flyger fjärilarna omkring inom området och kommer till ljus. Larven lever på backskafting, Brachypodium pinnatum, och lundskafting, Brachypodium sylvaticum, men troligen också på andra gräs som hundäxing, Dactylis glomerata, luddtåtlar, Holcus sp.,och gröen, Poa sp. Larven lever i en grön gångmina i bladen och förpuppar sig senare på marken.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backskafting
· backskafting
· gröen
· gröen
· kärrgröe
· kärrgröe
· lundskafting
· lundskafting
· lundstarr
· lundstarr
· mjuktåtlar
· mjuktåtlar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Elachistidae (gräsmalar), Släkte Elachista, Art Elachista chrysodesmella Zeller, 1850 - gulbandsgräsmal Synonymer guldbandgräsminerarmal

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Guldbandgräsminerarmal är i Norden endast känd från Gotland. Under senare decennier huvudsakligen norra och mellersta delen av ön men även tidigare från Sudret (Vamlingbo 1977). Arten förekommer på solexponearde torrmarker med backskafting (Brachypodium pinnatum). Inte påträffad vid eftersök 2006-2008, vilket kan bero på minskningstrend eller fluktuationsnedgång. Habitatminskning på grund av habitatförsämring och igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1700 (1200-1900) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)c(iv)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Framvinge svartbrun med ett avgränsat blekgult tvärband på mitten av framvingen som är bredare mot vingens bakkant. Bakvingen är mörkbrun. Vingfransar är gråbruna. Huvud och mellankropp glansigt gråbruna och bakkropp är mörkbrunt glänsande. Vingspann är 7-8 mm. Guldbandgräsminerarmalen skulle närmast kunna förväxlas med bergrörminerarmal, Elachista bisulchella, men denna är gulblek på huvudet och det breda tvärbandet har vitaktiga vingfjäll i den inre delen och gulaktiga vingfjäll utåt. Bland de gulbandade gräsminerarmalarna finns ytterligare några närstående arter som skulle kunna förväxlas med guldbandgräsminerarmalen, men för artskillnader till dessa hänvisas till Traugott-Olsen & Schmidt-Nielsen 1977.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulbandsgräsmal

Länsvis förekomst och status för gulbandsgräsmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulbandsgräsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Guldbandsgräsminerarmal är i Norden bara känd från Gotland och där endast från ett fåtal platser. Den upptäcktes första gången 1950 men är säkerligen en gammal medlem av den svenska fjärilsfaunan. Fjärilen har med säkerhet påträffats i Anga, Ardre, Buttle, Hammars, Hangvars, Norrlanda, Rute, Sundre, Vallstena och Vamlingbo socknar. Nyligen gjorda undersökningar har visat, att några tidigare kända lokaler har växt igen och fjärilen har därmed försvunnit från dessa platser. I övrigt finns den i Estland, Polen samt i Mellan- och Sydeuropa österut till Turkiet. Den är allmänt förekommande på många ställen i södra Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Elachistidae - gräsmalar 
 • Underfamilj
  Elachistinae  
 • Släkte
  Elachista  
 • Art
  Elachista chrysodesmellaZeller, 1850 - gulbandsgräsmal
  Synonymer
  guldbandgräsminerarmal

Guldbandsgräsminerarmalen förekommer lokalt på öppna soliga lokaler som ängar med glesa träd- och buskskikt och i bryn och gläntor på grusiga karstalvarmarker gärna på eller i anslutning till solbelysta sluttningar. Fjärilen flyger från senare delen av maj in i juni och i en andra generation i juli till början av augusti. Den är mest aktiv om kvällarna, då hanarna svärmar under någon timme kring värdväxten, där också honorna kläcks och skickar ut lockande doftämnen. Senare på natten flyger fjärilarna omkring inom området och kommer till ljus. Larven lever på backskafting, Brachypodium pinnatum, och lundskafting, Brachypodium sylvaticum, men troligen också på andra gräs som hundäxing, Dactylis glomerata, luddtåtlar, Holcus sp.,och gröen, Poa sp. Larven lever i en grön gångmina i bladen och förpuppar sig senare på marken.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backskafting - Brachypodium pinnatum (Viktig)
· gröen - Poa (Viktig)
· kärrgröe - Poa trivialis (Har betydelse)
· lundskafting - Brachypodium sylvaticum (Viktig)
· lundstarr - Carex montana (Har betydelse)
· mjuktåtlar - Holcus (Har betydelse)
Igenväxning av ängsmark. Detta har skett på en av artens lokaler, nämligen Liste ängar vid Hammars på Gotland. Även de öppna karstalvaren och brynen och gläntorna i anslutning till dessa riskerar att långsamt växa igen. Exploatering av områden för friluftsliv, stugbebyggelse, vägdragning, etc är ett annat hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Länsstyrelsen på Gotland bör ha kännedom om alla nutida lokaler och i några fall speciellt bevaka miljön, så att guldbandsgräsminerarmal gynnas av riktade åtgärder eller åtminstone inte hotas av utrotning på platsen. Ofta är det fråga om impediment utan stort ekonomiskt värde för lantbruket, men exploatering för turism eller dylikt kan vara en konfliktrisk. Skötsel av ängsmark bör ske genom traditionell fagning och efterbete med nötboskap. Om får används bör fållning ske så att ytorna betas av vid olika tidsintervall. Viss röjning bör ske på alvarmarkerna för att hålla bryn och gläntor öppna och även extensivt nöt- eller fårbete är en önskvärd åtgärd.

Biesenbaum, W. 1995. Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. Band 4. Familie: Elachistidae Bruand, 1850. Unterfamilie: Elachistinae Swinhoe & Cotes, 1889. ISSN 0941-3189. Leverkusen. 198 s. och 10 färgplanscher.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. Apollo Books, Stenstrup.

Mossberg, B. & Stenberg, L. 2003. Den nya nordiska floran. W & W

Svensson, I., Elmquist, H. Gustafsson, B. Hellberg, H., Imby, L. & Palmqvist, G. 1994. Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Naturhistoriska Riksmuseet & Entomologiska Föreningen. Stockholm

Traugott- Olsen, E. & Schmidt- Nielsen, E. 1977. The Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark. Faunan Entomologica Scandinavica. Volume 6. Scandinavian Science Press Ltd.

[http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa), besökt i november 2011.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson, 2011 och Göran Palmqvist, 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Elachistidae - gräsmalar 
 • Underfamilj
  Elachistinae  
 • Släkte
  Elachista  
 • Art
  Elachista chrysodesmella, Zeller, 1850 - gulbandsgräsmal
  Synonymer
  guldbandgräsminerarmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson, 2011 och Göran Palmqvist, 2012.