Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  guldfläckspraktmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Decantha borkhausenii
Guldfläckspraktmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 9-11 mm. Framvingarnas grundfärg är mörkt grå med fyra stora, vitkantade, gulorange fläckar. Bakvingarna är ljust brungrå. Huvud och nacke har blyglänsande fjäll, mellankroppen är gul och bakkroppen ljust gråbrun. Antenner är cilierade och ringlade i mörkt grått och vitt. Benen är mörkt grå med vita ringar. Detta är en mycket vacker, iögonfallande och lätt igenkännlig art. Guldfläckpraktmalen finns avbildad i Palm (1989).
Utbredning
Länsvis förekomst för guldfläckspraktmal Observationer i Sverige för guldfläckspraktmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Guldfläckpraktmalen förekommer mycket lokalt i Nordeuropa: Fennoskandien, Ryssland, Baltikum utom Litauen, Tyskland och Polen. I Lettland var arten känd från 1800-talet och återupptäcktes först 1977 (Sulcs & Sulcs, 1981). I Estland är arten endast känd i enstaka exemplar från några lokaler (Jürvite et al. 2000). Vidare är den uppgiven från Ingermanland och Leningradområdet. I Norge är den mycket sällsynt funnen vid Oslofjorden liksom i Finland där den påträffats i de sydligaste delarna. I Sverige har den sina bästa förekomster på Öland, Gotland och Gotska Sandön, där den vid några tillfällen påträffats i något större antal. På fastlandet påträffas den mera enstaka på framför allt tallhällmarker. Den är funnen i Blekinge, Östergötland, Södermanland, Uppland och Värmland. Nordligaste lokalen ligger på mellersta Gräsö i Uppland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Guldfläckpraktmal har aktuella förekomster i östra delen av landet norrut till Uppland, i Mälarområdet samt på Öland och Gotland. Flertalet av de kända lokalerna ligger kustnära i östra Göta- och Svealand. Den förekommer på varma-torra lokaler, exempelvis sanddyner och hällmarker med gamla eller mycket gamla tallar. Fjärilen förekommer på de träd som blivit så gamla att barken bildar lamellartade strukturer vid basen. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (17-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (68-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Guldfläckpraktmalen förekommer på solexponerade gamla tallar (Pinus silvestris) som växer på sand- eller hällmarker. Fjärilen har påträffats sittande på trädstammar, men även setts flygande i skymningen kring kronan på kullfallna tallar (Palm, 1989). Flygtiden infaller under juli månad. Larven lever under barken på tall i juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Oecophoridae (praktmalar), Släkte Decantha, Art Decantha borkhausenii (Zeller, 1839) - guldfläckspraktmal Synonymer guldfläckpraktmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Guldfläckpraktmal har aktuella förekomster i östra delen av landet norrut till Uppland, i Mälarområdet samt på Öland och Gotland. Flertalet av de kända lokalerna ligger kustnära i östra Göta- och Svealand. Den förekommer på varma-torra lokaler, exempelvis sanddyner och hällmarker med gamla eller mycket gamla tallar. Fjärilen förekommer på de träd som blivit så gamla att barken bildar lamellartade strukturer vid basen. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (17-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (68-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Vingbredd 9-11 mm. Framvingarnas grundfärg är mörkt grå med fyra stora, vitkantade, gulorange fläckar. Bakvingarna är ljust brungrå. Huvud och nacke har blyglänsande fjäll, mellankroppen är gul och bakkroppen ljust gråbrun. Antenner är cilierade och ringlade i mörkt grått och vitt. Benen är mörkt grå med vita ringar. Detta är en mycket vacker, iögonfallande och lätt igenkännlig art. Guldfläckpraktmalen finns avbildad i Palm (1989).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för guldfläckspraktmal

Länsvis förekomst och status för guldfläckspraktmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för guldfläckspraktmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Guldfläckpraktmalen förekommer mycket lokalt i Nordeuropa: Fennoskandien, Ryssland, Baltikum utom Litauen, Tyskland och Polen. I Lettland var arten känd från 1800-talet och återupptäcktes först 1977 (Sulcs & Sulcs, 1981). I Estland är arten endast känd i enstaka exemplar från några lokaler (Jürvite et al. 2000). Vidare är den uppgiven från Ingermanland och Leningradområdet. I Norge är den mycket sällsynt funnen vid Oslofjorden liksom i Finland där den påträffats i de sydligaste delarna. I Sverige har den sina bästa förekomster på Öland, Gotland och Gotska Sandön, där den vid några tillfällen påträffats i något större antal. På fastlandet påträffas den mera enstaka på framför allt tallhällmarker. Den är funnen i Blekinge, Östergötland, Södermanland, Uppland och Värmland. Nordligaste lokalen ligger på mellersta Gräsö i Uppland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Oecophoridae - praktmalar 
 • Släkte
  Decantha  
 • Art
  Decantha borkhausenii(Zeller, 1839) - guldfläckspraktmal
  Synonymer
  guldfläckpraktmal

Guldfläckpraktmalen förekommer på solexponerade gamla tallar (Pinus silvestris) som växer på sand- eller hällmarker. Fjärilen har påträffats sittande på trädstammar, men även setts flygande i skymningen kring kronan på kullfallna tallar (Palm, 1989). Flygtiden infaller under juli månad. Larven lever under barken på tall i juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Slutavverkning av gamla tallbestånd, borthuggning av solitärt stående solexponerade tallar.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Tallbestånd som hyser guldfläckpraktmalen bör skyddas, så att framtida avverkningar inte utrotar lokala populationer. Viss slyröjning kan också möjligen behövas där arten förekommer på låga martallar efter kusterna. Artens förekomster i landet borde noggrannare undersökas för att få en bättre uppfattning om artens status.

Aarvik, L., Berggren, K. & Hansen, L. O. 2000. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Zoologisk Museum. Oslo.

Palm, E. 1989. Nordeuropas Prydvinger. Danmarks Dyreliv Bind 4. Fauna Bøger. København.

Jürvite, U., Kaitila, J., Kesküla, T., Nupponen,. Viidalepp, J. & Õunap, E. 2000. Eesti Liblikad Kataloog. Estonian Lepidoptera catalogue. Tallinn.

Kullberg, J., Albrecht, A., Kaila, L. & Varis, V. 2001. Checklist of Finnish Lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. Sahlbergia Vol. 6: 45-190. Naturhistoriska Museet.

Lvovsky, A. 1996. Oecophoridae. In: Karsholt, O. & Razowsky, J. (eds). The Lepidoptera of Europe: 78-83. Apollo Books.

Toll, S. 1964. Klucze Do Oznaczania Owadów Polski. XXVII, 35, Lepidoptera, Oecophoridae. Warszawa.

Sulcs, A. & Sulcs, I. 1981. Neue und wenig bekannte Arten der Lepidopteren-Fauna Lettlands. 8. Mitteilung. Notulae Entomologicae 61: 91-102.

Svensson, I., Elmquist, H., Gustafsson, B., Hellberg, H., Imby, L., & Palmqvist, G. 1994. Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Naturhistoriska Riksmuseet & Entomologiska Föreningen. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jan Olov Björklund & Göran Palmqvist 2002. © ArtDatabanken, SLU 2003

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Oecophoridae - praktmalar 
 • Släkte
  Decantha  
 • Art
  Decantha borkhausenii, (Zeller, 1839) - guldfläckspraktmal
  Synonymer
  guldfläckpraktmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jan Olov Björklund & Göran Palmqvist 2002. © ArtDatabanken, SLU 2003