Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  guldgräshoppa

Organismgrupp Hopprätvingar Chrysochraon dispar
Guldgräshoppa Hopprätvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hane och hona ser helt olika ut. Honan är ljust grå över hela kroppen förutom på bakbenen som delvis har röd-rosa teckning. Hennes vingar är rudimentära (22–30 mm). Hanen är metalliskt grönskimrande och vingarna når nästan bakkroppsspetsen (16–19 mm). Halssköldens sidolister är påfallande raka och parallella (rakast bland svenska rätvingar).
Utbredning
Länsvis förekomst för guldgräshoppa Observationer i Sverige för guldgräshoppa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är väl spridd på Gotland, och på Öland finns goda förekomster kring Egby. På fastlandet förekommer arten i små isolerade populationer i Norrbotten och Västerbotten, längs norra Upplandskusten samt i Mälarregionen i både Västmanland (Åke Sandhall, muntl.) och Södermanland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
En speciell gräshoppa som framförallt förekommer i strandängsmiljö. Nya förekomster upptäcks lite då och då men det är helt klart en sällsynt art som verkar ha speciella krav på miljön. Det är endast på norra Gotland som arten lokalt är någorlunda vanlig. Biotopytorna där arten påträffas är ofta ganska små och avgränsade vilket ofta gör att de inte omfattas av naturvårdande skötsel. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 130 (120-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Eftersom artens biotoper är igenväxningskänsliga, och att arten dessutom är extremt svårspridd, är en successiv tillbakagång ofrånkomlig utan hävd eller adekvat skötsel av dess livsmiljöer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii)).
Ekologi
Arten förekommer på Gotland i en rad olika biotoptyper, allt ifrån agkärr och strandägar till torrare miljöer såsom friskängar och torrängar. Anledningen till den breda biotoppreferensen på Gotland kan förmodas vara den forfarande täta förekomsten av optimala biotoper, det vill säga agmyrar och dess omgivningar. I övriga områden i landet tycks arten vara knuten till tämligen fuktiga miljöer; strandägar, diken och kärrmarker. Arten lägger till skillnad från övriga svenska markgräshopor sina ägg i växtdelar.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
· gräsordningen
· gräsordningen
· halvgräs
· halvgräs
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Orthoptera (hopprätvingar), Familj Acrididae (gräshoppor), Släkte Chrysochraon, Art Chrysochraon dispar (Germar, 1831-35) - guldgräshoppa Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation En speciell gräshoppa som framförallt förekommer i strandängsmiljö. Nya förekomster upptäcks lite då och då men det är helt klart en sällsynt art som verkar ha speciella krav på miljön. Det är endast på norra Gotland som arten lokalt är någorlunda vanlig. Biotopytorna där arten påträffas är ofta ganska små och avgränsade vilket ofta gör att de inte omfattas av naturvårdande skötsel. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 130 (120-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Eftersom artens biotoper är igenväxningskänsliga, och att arten dessutom är extremt svårspridd, är en successiv tillbakagång ofrånkomlig utan hävd eller adekvat skötsel av dess livsmiljöer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii)).
Hane och hona ser helt olika ut. Honan är ljust grå över hela kroppen förutom på bakbenen som delvis har röd-rosa teckning. Hennes vingar är rudimentära (22–30 mm). Hanen är metalliskt grönskimrande och vingarna når nästan bakkroppsspetsen (16–19 mm). Halssköldens sidolister är påfallande raka och parallella (rakast bland svenska rätvingar).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för guldgräshoppa

Länsvis förekomst och status för guldgräshoppa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för guldgräshoppa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är väl spridd på Gotland, och på Öland finns goda förekomster kring Egby. På fastlandet förekommer arten i små isolerade populationer i Norrbotten och Västerbotten, längs norra Upplandskusten samt i Mälarregionen i både Västmanland (Åke Sandhall, muntl.) och Södermanland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Orthoptera - hopprätvingar 
 • Underordning
  Caelifera - gräshoppor 
 • Familj
  Acrididae - gräshoppor 
 • Underfamilj
  Gomphocerinae  
 • Släkte
  Chrysochraon  
 • Art
  Chrysochraon dispar(Germar, 1831-35) - guldgräshoppa

Arten förekommer på Gotland i en rad olika biotoptyper, allt ifrån agkärr och strandägar till torrare miljöer såsom friskängar och torrängar. Anledningen till den breda biotoppreferensen på Gotland kan förmodas vara den forfarande täta förekomsten av optimala biotoper, det vill säga agmyrar och dess omgivningar. I övriga områden i landet tycks arten vara knuten till tämligen fuktiga miljöer; strandägar, diken och kärrmarker. Arten lägger till skillnad från övriga svenska markgräshopor sina ägg i växtdelar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Havsstrand, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Människoskapad miljö på land, Sötvattensstrand, Havsstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Viktig)
· gräsordningen - Poales (Viktig)
· halvgräs - Cyperaceae (Har betydelse)
Igenväxning av lämpliga biotoper.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor positiv effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Motverka igenväxning. Förbättra kunskapen om vilken typ av hävd som bäst gagnar arten.

Bellman, H. 1985. Heuschrecken: beobachten, bestimmen. Verlag J. Neumann-Neudamm GmbH & Co., Melsungen. p. 196.

de Jong, J. & Kindvall, O. 1991. Cikadavårtbitaren Metrioptera roeseli - nykomling eller hotad relikt? Fauna och Flora 86: 214–221.

Holst, K. 1986. The Saltatoria (Bush-crickets, crickets and grasshoppers) of Northern Europe. Fauna Ent. Scand. 16: 108–110.

Ivarsson, T. 1995. Guldgräshoppan funnen i Västerbotten. Natur i Norr 14: 16.

Kindvall, O. & Denuel, A. 1987. Sveriges Vårtbitare och Gräshoppor (Orthoptera). Fältbiologerna, Sollentuna.

Sandhall, Å. & Ander, K. 1978. Gräshoppor, syrsor och deras släktingar. Interpublishing.

Wallin, L. 1979. Svenska gräshoppors och vårtbitares sångläten. Kassettband med texthäfte. Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Oskar Kindvall 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Orthoptera - hopprätvingar 
 • Underordning
  Caelifera - gräshoppor 
 • Familj
  Acrididae - gräshoppor 
 • Underfamilj
  Gomphocerinae  
 • Släkte
  Chrysochraon  
 • Art
  Chrysochraon dispar, (Germar, 1831-35) - guldgräshoppa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Oskar Kindvall 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.