Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  guldkortvinge

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Dinothenarus pubescens
Guldkortvinge Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 12–17 mm lång kortvinge med slank kroppsbyggnad. Kroppen är svart, översidan är spräcklig i svart, guld och mässingsgult av en raggig, virvlad behåring. Bl.a. är huvudet ljusare behårat, liksom trekantiga fläckar längs mitten av vart och ett av bakkroppssegmenten. Ben och antenner är brunaktiga, lår ljusare. En jämnstor och snarlik art som också påträffas i spillning är Ontholestes murinus, som dock har halssköldens framhörn spetsigt framskjutande.
Utbredning
Länsvis förekomst för guldkortvinge Observationer i Sverige för guldkortvinge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från de flesta landskap från Skåne till Medelpad (endast från Blekinge, Gotland och Bohuslän saknas fynd), och därutöver i Ångermanland och Lycksele lappmark. Sentida fynd endast från några landskap i Sydsverige. Känd från alla våra grannländer inklusive Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever som rovdjur i och vid spillning i torra, öppna betesmarker. Tidigare utbredd från Skåne till Lycksele lappmark. Sentida fynd endast från några landskap i Sydsverige. Som rovdjur med huvudsaklig förekomst i spillning påverkas arten negativt både av ändringar i betesdriften (minskad areal välhävdade magra naturbetesmarker) och av ändringar i dyngfaunans sammansättning (minskad tillgång på bytesdjur förorsakad av bl.a. påverkan från avmaskningsmedel). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (24-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (96-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur, som påträffas på och vid spillning. Främst på spillning av nöt eller häst, såväl på öppen mark som i skog. Är i Halland funnen på fårbetad hedmark omgiven av skog, i Småland bl.a. i hästspillning på en torr slåtteräng med efterbete, och på Öland på torr, helt öppen sandmark. Också larven är ett rovdjur knutet till spillning. Den fullbildade skalbaggen påträffas dels under våren-försommaren, dels under sensommaren-hösten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
· ryggradsdjur
· ryggradsdjur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Dinothenarus, Art Dinothenarus pubescens (De Geer, 1774) - guldkortvinge Synonymer silverhårig storkortvinge, Staphylinus pubescens De Geer, 1774

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever som rovdjur i och vid spillning i torra, öppna betesmarker. Tidigare utbredd från Skåne till Lycksele lappmark. Sentida fynd endast från några landskap i Sydsverige. Som rovdjur med huvudsaklig förekomst i spillning påverkas arten negativt både av ändringar i betesdriften (minskad areal välhävdade magra naturbetesmarker) och av ändringar i dyngfaunans sammansättning (minskad tillgång på bytesdjur förorsakad av bl.a. påverkan från avmaskningsmedel). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (24-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (96-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 12–17 mm lång kortvinge med slank kroppsbyggnad. Kroppen är svart, översidan är spräcklig i svart, guld och mässingsgult av en raggig, virvlad behåring. Bl.a. är huvudet ljusare behårat, liksom trekantiga fläckar längs mitten av vart och ett av bakkroppssegmenten. Ben och antenner är brunaktiga, lår ljusare. En jämnstor och snarlik art som också påträffas i spillning är Ontholestes murinus, som dock har halssköldens framhörn spetsigt framskjutande.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för guldkortvinge

Länsvis förekomst och status för guldkortvinge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för guldkortvinge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från de flesta landskap från Skåne till Medelpad (endast från Blekinge, Gotland och Bohuslän saknas fynd), och därutöver i Ångermanland och Lycksele lappmark. Sentida fynd endast från några landskap i Sydsverige. Känd från alla våra grannländer inklusive Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Dinothenarus  
 • Art
  Dinothenarus pubescens(De Geer, 1774) - guldkortvinge
  Synonymer
  silverhårig storkortvinge
  Staphylinus pubescens De Geer, 1774

Ett rovdjur, som påträffas på och vid spillning. Främst på spillning av nöt eller häst, såväl på öppen mark som i skog. Är i Halland funnen på fårbetad hedmark omgiven av skog, i Småland bl.a. i hästspillning på en torr slåtteräng med efterbete, och på Öland på torr, helt öppen sandmark. Också larven är ett rovdjur knutet till spillning. Den fullbildade skalbaggen påträffas dels under våren-försommaren, dels under sensommaren-hösten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· häst - Equus caballus (Viktig)
· nötkreatur - Bos taurus (Viktig)
· ryggradsdjur - Vertebrata (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens tillbakagång står i samband med den kraftiga minskningen av betet på magra, torra utmarker, möjligen också upphörande skogsbete. Också användandet av avmaskningsmedel kan påverka arten, då det kan slå ut de dynglevande insekter som är dess huvudsakliga bytesdjur.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd av hedar, torrängar och sandmarker, samt skogsbeten. Minimera användandet av avmaskningsmedel.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Dinothenarus  
 • Art
  Dinothenarus pubescens, (De Geer, 1774) - guldkortvinge
  Synonymer
  silverhårig storkortvinge
  Staphylinus pubescens De Geer, 1774
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.