Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulfläckig praktbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Praktbaggar Buprestis novemmaculata
Gulfläckig praktbagge Skalbaggar, Praktbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vacker, gulbrokig skalbagge som är 14–21 mm lång. Ovansidan är mörkt bronsfärgad, ibland med grön eller blå anstrykning. På huvud, halssköld och täckvingar finns oregelbundna gula fläckar som främst på täckvingarna kan variera starkt från djur till djur. Ibland förenar sig täckvingefläckarna till ett längsband. Även på undersidan av djuret finns små gula fläckar.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulfläckig praktbagge Observationer i Sverige för gulfläckig praktbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Småland, Gotland, Öster- och Västergötland samt Södermanland. Reproducerande populationer har under de senaste decennierna enbart observerats i östra Småland och på Gotland. Larver har även införts med importvirke till Sverige, bl. a. till Norrbotten. Arten är i äldre tid tagen i Norge. De exemplar som är kända från Danmark antas vara inkomna med importerat virke. Arten förekommer i Finland, Baltikum, Ryssland till Sibirien, Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i död barrträdsved, i Sverige förmodligen enbart i tallved. Gärna i brända träd, men också funnen i en ganska klen torrtall på hällmark. Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Småland, Gotland, Öster- och Västergötland samt Södermanland. Reproducerande populationer har under de senaste decennierna enbart observerats i östra Småland och på Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i död solexponerad barrträdsved, i Sverige förmodligen enbart i tallved. Arten föredrar tydligt liggande grovt tallvirke men har även hittats på klen stående ved. Den visar en stark attraktion till bränd skog och bränd ved. Larvutvecklingen, som vara under flera år, sker ofta djupt in i veden på träd som varit döda under olika långa tider. Förpuppningen sker i juni och den fullbildade skalbaggen visar sig framme i juli och augusti. Den attraheras till nysågat virke vid sågverk samt till nyligen brända träd. Vid varm väderlek är arten mycket flygg, och den har sannolikt en god spridningsförmåga.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Buprestidae (praktbaggar), Släkte Buprestis, Art Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1767 - gulfläckig praktbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i död barrträdsved, i Sverige förmodligen enbart i tallved. Gärna i brända träd, men också funnen i en ganska klen torrtall på hällmark. Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Småland, Gotland, Öster- och Västergötland samt Södermanland. Reproducerande populationer har under de senaste decennierna enbart observerats i östra Småland och på Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En vacker, gulbrokig skalbagge som är 14–21 mm lång. Ovansidan är mörkt bronsfärgad, ibland med grön eller blå anstrykning. På huvud, halssköld och täckvingar finns oregelbundna gula fläckar som främst på täckvingarna kan variera starkt från djur till djur. Ibland förenar sig täckvingefläckarna till ett längsband. Även på undersidan av djuret finns små gula fläckar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulfläckig praktbagge

Länsvis förekomst och status för gulfläckig praktbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulfläckig praktbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Småland, Gotland, Öster- och Västergötland samt Södermanland. Reproducerande populationer har under de senaste decennierna enbart observerats i östra Småland och på Gotland. Larver har även införts med importvirke till Sverige, bl. a. till Norrbotten. Arten är i äldre tid tagen i Norge. De exemplar som är kända från Danmark antas vara inkomna med importerat virke. Arten förekommer i Finland, Baltikum, Ryssland till Sibirien, Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Buprestinae  
 • Tribus
  Buprestini  
 • Släkte
  Buprestis  
 • Art
  Buprestis novemmaculataLinnaeus, 1767 - gulfläckig praktbagge

Larvutvecklingen sker i död solexponerad barrträdsved, i Sverige förmodligen enbart i tallved. Arten föredrar tydligt liggande grovt tallvirke men har även hittats på klen stående ved. Den visar en stark attraktion till bränd skog och bränd ved. Larvutvecklingen, som vara under flera år, sker ofta djupt in i veden på träd som varit döda under olika långa tider. Förpuppningen sker i juni och den fullbildade skalbaggen visar sig framme i juli och augusti. Den attraheras till nysågat virke vid sågverk samt till nyligen brända träd. Vid varm väderlek är arten mycket flygg, och den har sannolikt en god spridningsförmåga.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Arten hotas av bristen av solexponerad död marknära tallved i grövre dimensioner, samt av brist på brandskadad skog. Indirekt hotas arten av att skogen blivit tätare genom avsaknad av bränder och skogsbete.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Fler döda grova tallar måste sparas i solexponerat läge för att arten skall överleva. Uttag av tallvirke i torra tallskogsimpediment bör undvikas, samt så bör vindfällda tallar nära dessa sparas i högre grad. Naturvårdsbränning gynnar arten på både kort och lång sikt.

Åtgärdsprogram Fastställt

Bily, S. 1982. The Buprestidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. Vol. 10: 33–34.

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, Uppsala.

Horion, A. 1955. Faunistik der mitteleuropeischen Käfer Bd IV: 31–32.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Lars-Ove Wikars 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Buprestinae  
 • Tribus
  Buprestini  
 • Släkte
  Buprestis  
 • Art
  Buprestis novemmaculata, Linnaeus, 1767 - gulfläckig praktbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Lars-Ove Wikars 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.