Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulgrön spindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius xanthochlorus
Gulgrön spindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna spindelskivling har en 5–8 cm bred, inväxt trådig hatt med olivgul till olivgrön färg, som äldre oxiderande till mera olivbruna färger. Lamellerna är gula med olivstick. Den citrongula foten har en bulb som är tydligt kantad. Foten är 5–8 x 8–12 cm. Köttet är vitt i mitten av fruktkroppen och citrongult mot kanterna. Svampen har mycket stora sporer, 13–15 x 7,5–8,2 µm, grovt vårtiga, nästan citronformiga. Lukten är något gräsartad eller brödluktande.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulgrön spindling Observationer i Sverige för gulgrön spindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Svampen är mycket sällsynt i Sverige. 2 kända aktuella lokaler i landet, på Öland och i Uppland (2005). En syd- och mellaneuropeisk art med utpostlokaler i Norden på ytterst få, synnerligen exklusiva lokaler. Närmaste växtlokaler är i schweiziska Jura och i Ungern. Arten är huvudsakligen mediterran med preferens för betade ekskogar Quercus cerris-skogar i Italien. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 10, vilket motsvarar ungefär 20 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 200 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i ädellövskog.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Bildar mykorrhiza med ek i luckig ädellövskog på kalkrik mark. I landet endast känd från 5 lokaler, en på Öland och fyra i Uppland. En syd- och mellaneuropeisk art med utpostlokaler i Norden på ett fåtal, synnerligen exklusiva lokaler. Mycket liten population. Svårt att bedöma ev. minskning på så få observationer. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (2496-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (24-50) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med ek, oftast grov, och möjligen med hassel i ädellövskog på kalkrik mark. Den växer i luckor med gynnsamt lokalklimat i ädellövskog med lång kontinuitet, och den kan ibland bilda stora häxringar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser eller häxringar. Varje plats eller häxring rymmer en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius xanthochlorus Rob. Henry - gulgrön spindling Synonymer Cortinarius olivascentium Rob. Henry ss. auct.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek i luckig ädellövskog på kalkrik mark. I landet endast känd från 5 lokaler, en på Öland och fyra i Uppland. En syd- och mellaneuropeisk art med utpostlokaler i Norden på ett fåtal, synnerligen exklusiva lokaler. Mycket liten population. Svårt att bedöma ev. minskning på så få observationer. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (2496-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (24-50) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Denna spindelskivling har en 5–8 cm bred, inväxt trådig hatt med olivgul till olivgrön färg, som äldre oxiderande till mera olivbruna färger. Lamellerna är gula med olivstick. Den citrongula foten har en bulb som är tydligt kantad. Foten är 5–8 x 8–12 cm. Köttet är vitt i mitten av fruktkroppen och citrongult mot kanterna. Svampen har mycket stora sporer, 13–15 x 7,5–8,2 µm, grovt vårtiga, nästan citronformiga. Lukten är något gräsartad eller brödluktande.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulgrön spindling

Länsvis förekomst och status för gulgrön spindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulgrön spindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Svampen är mycket sällsynt i Sverige. 2 kända aktuella lokaler i landet, på Öland och i Uppland (2005). En syd- och mellaneuropeisk art med utpostlokaler i Norden på ytterst få, synnerligen exklusiva lokaler. Närmaste växtlokaler är i schweiziska Jura och i Ungern. Arten är huvudsakligen mediterran med preferens för betade ekskogar Quercus cerris-skogar i Italien. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 10, vilket motsvarar ungefär 20 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 200 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i ädellövskog.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius xanthochlorusRob. Henry - gulgrön spindling
  Synonymer
  Cortinarius olivascentium Rob. Henry ss. auct.

Bildar mykorrhiza med ek, oftast grov, och möjligen med hassel i ädellövskog på kalkrik mark. Den växer i luckor med gynnsamt lokalklimat i ädellövskog med lång kontinuitet, och den kan ibland bilda stora häxringar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser eller häxringar. Varje plats eller häxring rymmer en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Det främsta hotet mot arten är avverkning av de värdträd som den är helt beroende av. Igenväxning kommer att missgynna arten, då solvarma öppna och halvöppna miljöer förändras till helt slutna. Om igenväxningen fortskrider så att lövträden med tiden ersätts av barrträd, innebär det ett direkt hot mot artens fortlevnad i området. Även körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara ödesdigert för artens markmycel.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skydda ädellövskogen och sörj för dess kontinuitet. En långsiktig tillgång till värdträd säkras genom att växtplatserna undantas från trakthyggesbruk. På lokaler där arten förekommer undviks plantering av gran, och spontant inväxande granar huggs bort. Värdträd och lämpliga blivande värdträd sparas på artens växtplatser. Arten är beroende av naturvårdsinriktade skogliga åtgärder i syfte att upprätthålla en viss luckighet. Skogsbete eller slåtter är gynnsamt. Marken på växtplatsen utsätts inte för kraftiga störningar av typen dikning, markberedning eller körning med skogsfordon. Markägare, brukare och myndigheter uppmärksammas på att arten är hotad. Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer. Dess utveckling bör övervakas genom floraväkteri.

Brandrud, T., Knutsson, T. & Soop, K. 1996. En fantastisk säsong på Öland. Jordstjärnan 17(3): 27–42. BILD Moser, M. 1983. Die Röhrlinge und Blätterpilze. Kleine Kryptogamenflora. Band II b/2 sid. 379.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius xanthochlorus, Rob. Henry - gulgrön spindling
  Synonymer
  Cortinarius olivascentium Rob. Henry ss. auct.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.