Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gullborste

Organismgrupp Kärlväxter Galatella linosyris
Gullborste Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gullborste är en korgblommig växt. Den är flerårig med kort, tjock upprätt jordstam och 2–3 dm långa stjälkar med talrika, tätt sittande, nästan barrlikt smala och kala blad. Korgarna är trattformade och sitter flera tillsammans i kvast i spetsen av skotten. De är försedda med holkfjäll i flera lager. Dessa är smala och syllika, det yttre med utåtböjda spetsar, de inre spetsiga och med en bred hinnkant. Korgarna innehåller guldgula, enbart rörformade blommor. Frukterna sprids med hjälp av en hårpensel. Gullborste blommar sent: slutet av augusti - oktober.
Utbredning
Länsvis förekomst för gullborste Observationer i Sverige för gullborste
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gullborste finns i vårt land enbart på Öland och Gotland. På Öland finns den på totalt ungefär 50 lokaler, dels på Stora Alvaret, dels i rika förekomster på Långalvaret i Böda socken och dels på ett 10-15-tal mindre förekomster norr om Stora Alvaret. På Gotland finns den på fyra lokaler, av vilka den rikligaste är på Stora Karlsö. Gullborstens europeiska utbredning omfattar huvudsakligen de östra och centrala delarna samt enstaka västliga förekomster (Spanien, England). Utbredningsområdet sträcker sig även in i angränsande delar av västra Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer på Öland och Gotland. Gullborste trivs på soliga lokaler och torr kalk- och humusrik finjord. Växer främst i övergångszonerna mellan fuktängar och torrare eller magrare alvarmark, där det ofta är relativt artfattigt. Gullborste missgynnas av intensivt bete och av konkurrens av högvuxna, kvävegynnade växter. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (7500-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7500 (6000-9000) km² och förekomstarean (AOO) till 248 (175-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Gullborste trivs på soliga lokaler och torr kalk- och humusrik finjord. Framför allt växer den på alvaren i ängshavretorrängar och örtrika älväxingängar samt i jordfyllda sprickor i hällarna.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Galatella (prickastrar), Art Galatella linosyris L.) Rchb. f. - gullborste Synonymer Linosyris vulgaris (L.) Cass. ex DC., Aster linosyris (L.) Bernh., Aster vulgaris, Crinitaria linosyris (L.) Less.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer på Öland och Gotland. Gullborste trivs på soliga lokaler och torr kalk- och humusrik finjord. Växer främst i övergångszonerna mellan fuktängar och torrare eller magrare alvarmark, där det ofta är relativt artfattigt. Gullborste missgynnas av intensivt bete och av konkurrens av högvuxna, kvävegynnade växter. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (7500-15000). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7500 (6000-9000) km² och förekomstarean (AOO) till 248 (175-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Gullborste är en korgblommig växt. Den är flerårig med kort, tjock upprätt jordstam och 2–3 dm långa stjälkar med talrika, tätt sittande, nästan barrlikt smala och kala blad. Korgarna är trattformade och sitter flera tillsammans i kvast i spetsen av skotten. De är försedda med holkfjäll i flera lager. Dessa är smala och syllika, det yttre med utåtböjda spetsar, de inre spetsiga och med en bred hinnkant. Korgarna innehåller guldgula, enbart rörformade blommor. Frukterna sprids med hjälp av en hårpensel. Gullborste blommar sent: slutet av augusti - oktober.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gullborste

Länsvis förekomst och status för gullborste baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gullborste

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gullborste finns i vårt land enbart på Öland och Gotland. På Öland finns den på totalt ungefär 50 lokaler, dels på Stora Alvaret, dels i rika förekomster på Långalvaret i Böda socken och dels på ett 10-15-tal mindre förekomster norr om Stora Alvaret. På Gotland finns den på fyra lokaler, av vilka den rikligaste är på Stora Karlsö. Gullborstens europeiska utbredning omfattar huvudsakligen de östra och centrala delarna samt enstaka västliga förekomster (Spanien, England). Utbredningsområdet sträcker sig även in i angränsande delar av västra Asien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Galatella - prickastrar 
 • Art
  Galatella linosyrisL.) Rchb. f. - gullborste
  Synonymer
  Linosyris vulgaris (L.) Cass. ex DC.
  Aster linosyris (L.) Bernh.
  Aster vulgaris
  Crinitaria linosyris (L.) Less.

Gullborste trivs på soliga lokaler och torr kalk- och humusrik finjord. Framför allt växer den på alvaren i ängshavretorrängar och örtrika älväxingängar samt i jordfyllda sprickor i hällarna.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Gullborste missgynnas av intensivt bete och av konkurrens av högvuxna, kvävegynnade växter.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Bevarandeåtgärderna bör gå ut på att bibehålla en lågvuxen vegetation på gullborstens lokaler utan att de därför betas alltför hårt. Denna gynnsamma balans skulle kunna upprätthållas genom slåtter på friska lokaler som drabbas av igenväxning.
Utländska namn - GB Goldilocks Aster

Ekstam, U., Jacobson, R., Mattsson, M. & Porsne, T. 1984. Ölands och Gotlands växtvärld. Helsingborg.

Ingmansson, G. 1995. Stora Karlsös kärlväxtflora. Rindi 15: 2-3, 55-150.

Lagerberg, T. 1957. Vilda växter i Norden IV, 3:e uppl.

Lundqvist, Å. 1979. Weitere Nachträge zur Flora der Insel Öland. Svensk Bot. Tidskr. 73: 281–325.

Petersson, J. 1990. Nyheter i Gotlands flora 1989. Rindi 10:1, 4-13.

Petersson, J. 1993. Nyheter i Gotlands flora 1992. Rindi 13: 1., 14-26 Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Å. Lundqvist. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2000. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Galatella - prickastrar 
 • Art
  Galatella linosyris, L.) Rchb. f. - gullborste
  Synonymer
  Linosyris vulgaris (L.) Cass. ex DC.
  Aster linosyris (L.) Bernh.
  Aster vulgaris
  Crinitaria linosyris (L.) Less.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2000. © ArtDatabanken, SLU 2005.