Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gullmurkling

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Neolecta vitellina
Gullmurkling Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gullmurkling är en fingersvampsliknande ascomycet som numera förs till en egen ordning bland sporsäcksvamparna. Fruktkropparna är 1–3 cm höga, ojämnt klubbformade och lysande gula. Den skulle kunna förväxlas med klubbmurkling (Mitrula paludosa) som dock har det gula huvudet skarpt avgränsat mot en vit fot och dessutom växer blött. Den skulle också kunna misstas för en spadmurkling (Spathularia) men har inte så tydligt spatellika fruktkroppar. En mikroskopering utesluter alla möjligheter till förväxling med fingersvampar.
Utbredning
Länsvis förekomst för gullmurkling Observationer i Sverige för gullmurkling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gullmurkling har en nordlig utbredning och förekommer sällsynt från norra Götaland och norrut inom granens utbredningsområde. Den är funnen i 16 landskap. Den är vidare funnen i Norge och Finland men tycks inte ha påträffats i andra delar av Europa. Gullmurkling förekommer också i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Parasit på rötter av gran, bland barr och mossa i frisk barr- och blandskog och i bäckmiljöer, på rikare mark. Spridd i större delen av landet, men överallt sällsynt trots iögonfallande fruktkroppar. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. avverkning av gran i fuktiga sluttningar eller i direkt anslutning till små vattendrag och körskador som förändrar hydrogeologin. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (200-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (50-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (412-4000) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 20 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1).
Ekologi
Svampen växer bland barr och mossa i granskog eller blandskog. Arten parasiterar på granrötter. Den tycks inte ha några särskilda krav på markförhållanden eller på skogens ålder.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Levande träd
Levande träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Neolectomycetes, Ordning Neolectales, Familj Neolectaceae, Släkte Neolecta, Art Neolecta vitellina (Bres.) Korf & J.K.Rogers - gullmurkling Synonymer Mitrula vitellina (Bres.) Sacc., Geoglossum vitellinum Bres., Ascocorynium vitellinum (Bres.) S.Ito & S.Imai, Spragueola vitellina (Bres.) Nannf.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Parasit på rötter av gran, bland barr och mossa i frisk barr- och blandskog och i bäckmiljöer, på rikare mark. Spridd i större delen av landet, men överallt sällsynt trots iögonfallande fruktkroppar. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. avverkning av gran i fuktiga sluttningar eller i direkt anslutning till små vattendrag och körskador som förändrar hydrogeologin. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (200-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (50-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (412-4000) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 20 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Gullmurkling är en fingersvampsliknande ascomycet som numera förs till en egen ordning bland sporsäcksvamparna. Fruktkropparna är 1–3 cm höga, ojämnt klubbformade och lysande gula. Den skulle kunna förväxlas med klubbmurkling (Mitrula paludosa) som dock har det gula huvudet skarpt avgränsat mot en vit fot och dessutom växer blött. Den skulle också kunna misstas för en spadmurkling (Spathularia) men har inte så tydligt spatellika fruktkroppar. En mikroskopering utesluter alla möjligheter till förväxling med fingersvampar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gullmurkling

Länsvis förekomst och status för gullmurkling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gullmurkling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gullmurkling har en nordlig utbredning och förekommer sällsynt från norra Götaland och norrut inom granens utbredningsområde. Den är funnen i 16 landskap. Den är vidare funnen i Norge och Finland men tycks inte ha påträffats i andra delar av Europa. Gullmurkling förekommer också i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Taphrinomycotina  
 • Klass
  Neolectomycetes  
 • Ordning
  Neolectales  
 • Familj
  Neolectaceae  
 • Släkte
  Neolecta  
 • Art
  Neolecta vitellina(Bres.) Korf & J.K.Rogers - gullmurkling
  Synonymer
  Mitrula vitellina (Bres.) Sacc.
  Geoglossum vitellinum Bres.
  Ascocorynium vitellinum (Bres.) S.Ito & S.Imai
  Spragueola vitellina (Bres.) Nannf.

Svampen växer bland barr och mossa i granskog eller blandskog. Arten parasiterar på granrötter. Den tycks inte ha några särskilda krav på markförhållanden eller på skogens ålder.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Vattendrag

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Gullmurkling missgynnas av markberedning, körning med tunga maskiner och andra åtgärder som påverkar mark- och rotskiktet samt av kalavverkning.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Kända växtplatser bör inte kalavverkas eller markberedas och tunga, terränggående maskiner bör inte användas. Några populationer av gullmurkling bör följas under en följd av år så att ståndortskrav och populationsekologi blir bättre belysta.

Ohenoja, E. 1975. Leotia, Cudonia, Spathularia and Neolecta (Ascomycetes) in Finland. Ann. Bot. Fenn. 12: 123–130.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Taphrinomycotina  
 • Klass
  Neolectomycetes  
 • Ordning
  Neolectales  
 • Familj
  Neolectaceae  
 • Släkte
  Neolecta  
 • Art
  Neolecta vitellina, (Bres.) Korf & J.K.Rogers - gullmurkling
  Synonymer
  Mitrula vitellina (Bres.) Sacc.
  Geoglossum vitellinum Bres.
  Ascocorynium vitellinum (Bres.) S.Ito & S.Imai
  Spragueola vitellina (Bres.) Nannf.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.