Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulprickig vedharkrank

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Ctenophora guttata
Gulprickig vedharkrank Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vedharkrankar är relativt kraftiga, blanka, och stekelliknande i sitt utseende. Den gulprickiga vedharkranken är en kontrastrikt tecknad harkrank, bakkroppens sidor är rödgula med ett svart band på ovan- och undersidan som är omgärdat av parvisa gula fläckar på segment 4–8. Banden bredd varierar stort. Mellankroppen är svart med gula teckningar på sidorna framför vingfästena. Höfterna är gula och benen är därefter brungula samt mörknande mot tarserna. Vingarna är klara med mörkt märke i framkanten. Vinglängd 16–17 mm. Antennerna hos hannen är sågtandade, medan de hos honan är mer trådformiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulprickig vedharkrank Observationer i Sverige för gulprickig vedharkrank
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige känd från Uppland vidare norrut i Västmanland, Dalarna och Hälsingland. Ytterst få fynd är kända, men det finns ett par sentida fynd är från Dalarna (Falun 1968, Mora 1985) och Västerbotten (Degerfors 2012). I Norden är arten funnen i Danmark, Finland, och Norge. Arten är eventuellt försvunnen från Danmark då inget fynd gjorts efter 1901. Arten har en vidare utbredning i Central- och Östeuropa och österut mot Centralasien (Mongoliet).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Utbredningen sträcker sig från västra Götaland och Svealand till mellersta Norrland (Bohuslän - Västerbotten). Larverna utvecklas troligen i murken lövved eller hålträd (bl.a björk) och arten torde kräva lokal kontinuitet i tillgången på lämplig död ved och gamla träd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat (ökande volym död lövved i Mellansverige har ännu inte fått genomslag i populationsrespons) och antalet reproduktiva individer. Antalet fynd under 1900-talet har minskat trots många undersökningar av vedinsekter. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,v)).
Ekologi
Larven är känd från bl.a. en förmultnande pil i Tjeckien (Martinovský, 1968) men förmodas utvecklas i murken lövved generellt. Fynden av vuxna djur i Dalarna är bl.a. från habitat med lämpligt substrat av asp och björk. Arten kräver troligtvis kontinuitet i tillgången på lämpliga gamla träd inom de aktuella skogsbestånden. Vuxna djur är funna i juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Ctenophora, Art Ctenophora guttata Meigen, 1818 - gulprickig vedharkrank Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Utbredningen sträcker sig från västra Götaland och Svealand till mellersta Norrland (Bohuslän - Västerbotten). Larverna utvecklas troligen i murken lövved eller hålträd (bl.a björk) och arten torde kräva lokal kontinuitet i tillgången på lämplig död ved och gamla träd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat (ökande volym död lövved i Mellansverige har ännu inte fått genomslag i populationsrespons) och antalet reproduktiva individer. Antalet fynd under 1900-talet har minskat trots många undersökningar av vedinsekter. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,v)).
Vedharkrankar är relativt kraftiga, blanka, och stekelliknande i sitt utseende. Den gulprickiga vedharkranken är en kontrastrikt tecknad harkrank, bakkroppens sidor är rödgula med ett svart band på ovan- och undersidan som är omgärdat av parvisa gula fläckar på segment 4–8. Banden bredd varierar stort. Mellankroppen är svart med gula teckningar på sidorna framför vingfästena. Höfterna är gula och benen är därefter brungula samt mörknande mot tarserna. Vingarna är klara med mörkt märke i framkanten. Vinglängd 16–17 mm. Antennerna hos hannen är sågtandade, medan de hos honan är mer trådformiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulprickig vedharkrank

Länsvis förekomst och status för gulprickig vedharkrank baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulprickig vedharkrank

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige känd från Uppland vidare norrut i Västmanland, Dalarna och Hälsingland. Ytterst få fynd är kända, men det finns ett par sentida fynd är från Dalarna (Falun 1968, Mora 1985) och Västerbotten (Degerfors 2012). I Norden är arten funnen i Danmark, Finland, och Norge. Arten är eventuellt försvunnen från Danmark då inget fynd gjorts efter 1901. Arten har en vidare utbredning i Central- och Östeuropa och österut mot Centralasien (Mongoliet).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Ctenophora  
 • Undersläkte
  Ctenophora (Ctenophora)  
 • Art
  Ctenophora guttataMeigen, 1818 - gulprickig vedharkrank

Larven är känd från bl.a. en förmultnande pil i Tjeckien (Martinovský, 1968) men förmodas utvecklas i murken lövved generellt. Fynden av vuxna djur i Dalarna är bl.a. från habitat med lämpligt substrat av asp och björk. Arten kräver troligtvis kontinuitet i tillgången på lämpliga gamla träd inom de aktuella skogsbestånden. Vuxna djur är funna i juni.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av gammal lövskog. Borttagande av död ved eller gamla och sjuka lövträd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara områden med gamla och döende lövträd liksom död ved, och sörj för god återväxt och kontinuitet.

Bygebjerg, R. & Munk, T. 2005 Tanyptera nigricornis (Meigen, 1818) new to the Danish fauna, and new records of other species of wood-living ctenophorine craneflies (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae).Entomologiske Meddelelser 73: 39-46

Catalogue of Craneflies of the World, Oct 2005 http://ip30.eti.uva.nl/ccw/

Martinovský, J. 1968. Beschriebung der Entwicklungsstadien von Ctenophora guttata Weid. Und Übersicht der tschechoslowakischen Arten der Gattung Ctenophora (Dipt., Tipulidae). Acta Entomologica Bohemoslowaca 65: 319-324.

Nielsen, P. 1925. Stankelben. Danmarks Fauna 28. Dansk Naturhistorisk Forening., Köpenhamn.

Oosterbroek, P., Bygebjerg, R. & Munk, T. 2006 The west palaearctic species of Ctenophorinae (Diptera: Tipulidae); key, distribution and references. Entomologische Berichten, Amsterdam 6: 138-149.

Sorensen, L. 2002. Status of wood-living ctenophorine craneflies (Diptera: Tipulidae) in Denmarks old forests. Entomologiske Meddelelser 70: 129-142.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008 © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Ctenophora  
 • Undersläkte
  Ctenophora (Ctenophora)  
 • Art
  Ctenophora guttata, Meigen, 1818 - gulprickig vedharkrank
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008 © ArtDatabanken, SLU 2008.