Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulringad vedharkrank

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Ctenophora flaveolata
Gulringad vedharkrank Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vedharkrankar är relativt kraftiga, blanka, och stekelliknande i sitt utseende. Den gulringade vedharkranken är kontrastrikt tecknad med svart grundfärg och klargula tvärränder på bakkroppens 2:e till 7:e led, både på över- och undersida. Mellankroppen är svart med gula teckningar framtill och framför vingfästena. Benen är brungula och mörknar ut mot tarserna. Vingarna är klara och gulaktiga med ett mörkt märke i framkanten och vid spetsen. Vinglängden är 14–16 mm. Antennerna är gula och svarta, hos hannen är de plymlika, medan de hos honan är sågtandat trådformiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulringad vedharkrank Observationer i Sverige för gulringad vedharkrank
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den historiska utbredningen i Sverige omfattar Skåne till Uppland. Det finns ett flertal fynd från senare tid i samband med inventeringar av vedlevande insekter, främst i sydvästra delen av Götaland. I Norden är den även känd från Danmark, Finland och Norge. Arten bedöms som sårbar i Danmark (Sörensen, 2002) med par sentida fynd (Bygebjerg & Munk, 2005). Arten har en vidare utbredning i Väst-, Central- och Östeuropa. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN) i England.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Den historiska och aktuella utbredningen omfattar Skåne-Uppland. Sentida fynd främst från västra Götaland. Larverna utvecklas troligen i murken lövved. Relativt många sentida fynd föreligger. Artens bedöms ha begränsade spridningsförmåga vilket gör att förekomsterna sannolikt är isolerade från varandra. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-2000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Ökat eftersök har inneburit fler kända lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Den gulringade vedharkrankens larv är okänd, men förmodas att liksom närbesläktade arter utvecklas i murken lövved, troligtvis i grova stammar och grenar. Flera individer har insamlats i direkt anslutning till äldre parkträd och alléer med äldre träd t.ex. lind. En hane sågs riktat patrullera stamhåligheter i ihåliga ekar i ett glest blandlövsbestånd i Kungsör (observation förf BC 2000). Utanför Sverige har vuxna individer insamlats i gammal lövskog, i synnerhet bokskog (Shirt, 1987). Arten kräver troligtvis kontinuitet i tillgången på lämpliga gamla träd i de skogsområden där de förekommer. Sannolikt spelar inte trädarten avgörande roll utan mera nedbrytningsstadiet hos veden. Vuxna individer har observerats på blommor i England, bla hagtorn. Vuxna djur är observerade maj-juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Buskmark
Buskmark
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Ctenophora, Art Ctenophora flaveolata (Fabricius, 1794) - gulringad vedharkrank Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Den historiska och aktuella utbredningen omfattar Skåne-Uppland. Sentida fynd främst från västra Götaland. Larverna utvecklas troligen i murken lövved. Relativt många sentida fynd föreligger. Artens bedöms ha begränsade spridningsförmåga vilket gör att förekomsterna sannolikt är isolerade från varandra. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-2000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Ökat eftersök har inneburit fler kända lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Vedharkrankar är relativt kraftiga, blanka, och stekelliknande i sitt utseende. Den gulringade vedharkranken är kontrastrikt tecknad med svart grundfärg och klargula tvärränder på bakkroppens 2:e till 7:e led, både på över- och undersida. Mellankroppen är svart med gula teckningar framtill och framför vingfästena. Benen är brungula och mörknar ut mot tarserna. Vingarna är klara och gulaktiga med ett mörkt märke i framkanten och vid spetsen. Vinglängden är 14–16 mm. Antennerna är gula och svarta, hos hannen är de plymlika, medan de hos honan är sågtandat trådformiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulringad vedharkrank

Länsvis förekomst och status för gulringad vedharkrank baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulringad vedharkrank

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den historiska utbredningen i Sverige omfattar Skåne till Uppland. Det finns ett flertal fynd från senare tid i samband med inventeringar av vedlevande insekter, främst i sydvästra delen av Götaland. I Norden är den även känd från Danmark, Finland och Norge. Arten bedöms som sårbar i Danmark (Sörensen, 2002) med par sentida fynd (Bygebjerg & Munk, 2005). Arten har en vidare utbredning i Väst-, Central- och Östeuropa. Arten är rödlistad som starkt hotad (EN) i England.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Ctenophora  
 • Undersläkte
  Ctenophora (Ctenophora)  
 • Art
  Ctenophora flaveolata(Fabricius, 1794) - gulringad vedharkrank

Den gulringade vedharkrankens larv är okänd, men förmodas att liksom närbesläktade arter utvecklas i murken lövved, troligtvis i grova stammar och grenar. Flera individer har insamlats i direkt anslutning till äldre parkträd och alléer med äldre träd t.ex. lind. En hane sågs riktat patrullera stamhåligheter i ihåliga ekar i ett glest blandlövsbestånd i Kungsör (observation förf BC 2000). Utanför Sverige har vuxna individer insamlats i gammal lövskog, i synnerhet bokskog (Shirt, 1987). Arten kräver troligtvis kontinuitet i tillgången på lämpliga gamla träd i de skogsområden där de förekommer. Sannolikt spelar inte trädarten avgörande roll utan mera nedbrytningsstadiet hos veden. Vuxna individer har observerats på blommor i England, bla hagtorn. Vuxna djur är observerade maj-juni.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Vattendrag

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Då larvens substrat är dåligt känd kan bara generella hot anges. De främsta hoten torde vara avverkning av gammal lövskog och borttagande av död ved och gamla ihåliga samt döende lövträd. Även avverkning av gamla hålträd i parkmiljöer, kyrkogårdar och alléer (s.k. farliga träd) är ett reellt pågående hot mot artens utvecklingssubstrat.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara områden med gamla hålträd och döende lövträd liksom död ved på marken. Sörj också för god tillgång och kontinuitet i produktionen av mångfald av död ved-substrat. Gör det möjligt att bevara äldre träd med döda vedpartier och stamhåligheter genom att hamla kronan och därigenom minska skaderiskerna med spontant nedfallande grenar. Stoppa hysterin med att avverka och "förnya" äldre alléer av ädellövträd i olika delar av landet främst Skåne.

Alexander, K.N.A. 2002. The invertebrates of living and decaying timber in Britain and Ireland: a provisional annotated checklist. English Nature Research Reports 467: 1-142.

Bygebjerg, R. & Munk, T. 2005. Tanyptera nigricornis (Meigen, 1818) new to the Danish fauna, and new records of other species of wood-living ctenophorine craneflies (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae). Entomologiske Meddelelser 73: 39-46

Catalogue of Craneflies of the World, Oct 2005 http://ip30.eti.uva.nl/ccw/

Nielsen, P. 1925. Stankelben. Danmarks Fauna 28. Dansk Naturhistorisk Forening, Köpenhamn.

Oosterbroek, P., Bygebjerg, R. & Munk, T. 2006 The west palaearctic species of Ctenophorinae (Diptera: Tipulidae); key, distribution and references. Entomologische Berichten, Amsterdam 6: 138-149.

Shirt, D.B. 1987. British Red Data Books: 2. Insects. Nature conservancy council.

Sörensen, L. 2002. Status of wood-living ctenophorine craneflies (Diptera: Tipulidae) in Denmarks old forests. Entomologiske Meddelelser 70: 129-142.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. Rev. Björn Cederberg 2010. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Ctenophora  
 • Undersläkte
  Ctenophora (Ctenophora)  
 • Art
  Ctenophora flaveolata, (Fabricius, 1794) - gulringad vedharkrank
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. Rev. Björn Cederberg 2010. © ArtDatabanken, SLU 2008.