Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gult jodskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Amylocorticium subsulphureum
Gult jodskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fruktkropparna är mjuka och utbredda och växer tätt mot underlaget. Hymeniet är slätt till aningen knottrigt med gulaktig färgton. Hyferna har söljor. Cystider sticker ut ovanför basidieskiktet. De är smala, hyflika och har en eller ett par söljeförsedda tvärväggar. Basidierna är cylindriska och har fyra sterigmer. Sporerna är smalt cylindriska, 5–7 × 2–2.5 µm och med amyloida sporväggar. Arten är lik Amylocorticium subincarnatum (rosa jodskinn) och skiljer sig främst genom den mer gulaktiga färgen hos hymeniet samt genom att ha längre sporer (4.5–5 µm hos subincarnatum).
Utbredning
Länsvis förekomst för gult jodskinn Observationer i Sverige för gult jodskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har rapporterats från ca 20 platser i landet, de sydligaste i Småland och de nordligaste i Norrbotten. Flest fynd har gjorts i Stockholmstrakten men dessa är alla av äldre datum. Inga insamlingar har gjorts efter 1994. Arten är beskriven från Finland och där sedd tre gånger. I Norge har arten påträffats nio gånger och i Danmark en gång. Arten är spridd över stora delar av Europa men är överallt sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare av död ved, lågor och grenar, av tall, ibland gran, i barrskog. Bildar fruktkroppar både på tunna grenar och grova lågor, gärna på solexponerad, hård och torr ved. Känd från ett 20-tal lokaler från Småland upp till Norrbotten, men endast 2 fynd är gjorda efter 1985. Status och hotbild oklar men uppenbarligen en sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Nedbrytare och orsakar en form av brunröta i ved av såväl lövträd som barrträd. Fynduppgifterna ger inte en tydlig bild av artens ekologi. Arten är funnen i många typer av miljöer och på ved av olika dimensioner. Flera fynd har gjorts på multnande stängselvirke.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Amylocorticiales, Familj Amylocorticiales, genera incertae sedis, Släkte Amylocorticium, Art Amylocorticium subsulphureum (P. Karst.) Pouzar - gult jodskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare av död ved, lågor och grenar, av tall, ibland gran, i barrskog. Bildar fruktkroppar både på tunna grenar och grova lågor, gärna på solexponerad, hård och torr ved. Känd från ett 20-tal lokaler från Småland upp till Norrbotten, men endast 2 fynd är gjorda efter 1985. Status och hotbild oklar men uppenbarligen en sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Fruktkropparna är mjuka och utbredda och växer tätt mot underlaget. Hymeniet är slätt till aningen knottrigt med gulaktig färgton. Hyferna har söljor. Cystider sticker ut ovanför basidieskiktet. De är smala, hyflika och har en eller ett par söljeförsedda tvärväggar. Basidierna är cylindriska och har fyra sterigmer. Sporerna är smalt cylindriska, 5–7 × 2–2.5 µm och med amyloida sporväggar. Arten är lik Amylocorticium subincarnatum (rosa jodskinn) och skiljer sig främst genom den mer gulaktiga färgen hos hymeniet samt genom att ha längre sporer (4.5–5 µm hos subincarnatum).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gult jodskinn

Länsvis förekomst och status för gult jodskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gult jodskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har rapporterats från ca 20 platser i landet, de sydligaste i Småland och de nordligaste i Norrbotten. Flest fynd har gjorts i Stockholmstrakten men dessa är alla av äldre datum. Inga insamlingar har gjorts efter 1994. Arten är beskriven från Finland och där sedd tre gånger. I Norge har arten påträffats nio gånger och i Danmark en gång. Arten är spridd över stora delar av Europa men är överallt sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Amylocorticiales  
 • Familj
  Amylocorticiales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Amylocorticium  
 • Art
  Amylocorticium subsulphureum(P. Karst.) Pouzar - gult jodskinn

Nedbrytare och orsakar en form av brunröta i ved av såväl lövträd som barrträd. Fynduppgifterna ger inte en tydlig bild av artens ekologi. Arten är funnen i många typer av miljöer och på ved av olika dimensioner. Flera fynd har gjorts på multnande stängselvirke.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas fr.a. av att den är beroende av tillgång på död ved och att den tycks ha glesa populationer vilket kan leda till lokalt utdöende på grund av slumpmässiga faktorer.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Bättre kunskap om artens utbredning och ekologi krävs innan eventuella åtgärder preciseras. Materialet i våra herbarier bör revideras så att eventuella felbestämningar kan elimineras. Några av artens lokaler bör inventeras noggrant.
Utländska namn. FI – rikkivanukka. NO – svaveljodskinn. Gult och rosa jodskinn kan vara svåra att skilja åt och därför måste uppgifter i litteraturen behandlas med försiktighet. Rapporter från nordliga barrskogar och från bergsområden i kontinentala Europa kan eventuellt avse rosa jodskinn.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1973. The Corticiaceae of North Europe, vol 2. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Amylocorticiales  
 • Familj
  Amylocorticiales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Amylocorticium  
 • Art
  Amylocorticium subsulphureum, (P. Karst.) Pouzar - gult jodskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012