Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gult porskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lindtneria trachyspora
Gult porskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gult porskinn är en mjuk skinnsvamp med stora, oregelbundna, ibland grunda porer. Den är som färsk gul till gulröd men mörknar något vid torkning och blir då tegelröd till rödbrun. Sporerna är mycket karakteristiska, runda och med långa, skarpa, taggar och åsar. Runt sporens bas bildar taggarna en sammanhängande krage. Arten kan bara förväxlas med den närstående L. leucobryophila som skiljer sig främst genom att ha elliptiska sporer med mindre framträdande taggar, genom att fruktkroppen sällan bildar porer och genom att behålla sin gula färg även vid torkning.
Utbredning
Länsvis förekomst för gult porskinn Observationer i Sverige för gult porskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är denna art bara anträffad på Öland, Gotland i Skåne, Uppland, Västmanland och Närke. Den är funnen sällsynt i Danmark och i södra Finland. Den är utbredd över en stor del av Europa men tycks överallt vara mycket sällsynt. Den förekommer i östra Nordamerika men är även där sällsynt. Fynd finns också från Costa Rica och Tanzania. Arten är rödlistad i bl.a. Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nebrytare i förna och på starkt murken ved som ligger tryckt mot marken, i ädellövskog på kalkhaltig mark. Växer ofta på s.k. "hotspots" tillsammans med en lång rad andra hotade svampar som små fingersvampar, vaxskivlingar m.fl. En iögonfallande art, använd som signalart för skyddsvärd ädellövskog och väl eftersökt. Liten population, exklusiva miljökrav och uppenbart en mycket ovanlig art. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 850 (170-1700). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (85). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 85 (17-170). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (96-300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Gult porskinn växer på starkt förmultnad lövved i ädellövskogar. Samtliga svenska lokaler ligger på kalkberggrund. Veden på vilken svampen växer ligger i regel tätt tryckt mot marken och fruktkroppen kan växa även på omgivande jord och på förna. Det är möjligt att arten inte är vednedbrytande utan istället ingår i marksvampsfloran som symbiont eller parasit.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· hassel
· hassel
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Stephanosporaceae, Släkte Lindtneria, Art Lindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Rauschert - gult porskinn Synonymer Mycolindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Rauschert, Lindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Pilát

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nebrytare i förna och på starkt murken ved som ligger tryckt mot marken, i ädellövskog på kalkhaltig mark. Växer ofta på s.k. "hotspots" tillsammans med en lång rad andra hotade svampar som små fingersvampar, vaxskivlingar m.fl. En iögonfallande art, använd som signalart för skyddsvärd ädellövskog och väl eftersökt. Liten population, exklusiva miljökrav och uppenbart en mycket ovanlig art. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 850 (170-1700). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (85). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 85 (17-170). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (96-300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Gult porskinn är en mjuk skinnsvamp med stora, oregelbundna, ibland grunda porer. Den är som färsk gul till gulröd men mörknar något vid torkning och blir då tegelröd till rödbrun. Sporerna är mycket karakteristiska, runda och med långa, skarpa, taggar och åsar. Runt sporens bas bildar taggarna en sammanhängande krage. Arten kan bara förväxlas med den närstående L. leucobryophila som skiljer sig främst genom att ha elliptiska sporer med mindre framträdande taggar, genom att fruktkroppen sällan bildar porer och genom att behålla sin gula färg även vid torkning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gult porskinn

Länsvis förekomst och status för gult porskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gult porskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är denna art bara anträffad på Öland, Gotland i Skåne, Uppland, Västmanland och Närke. Den är funnen sällsynt i Danmark och i södra Finland. Den är utbredd över en stor del av Europa men tycks överallt vara mycket sällsynt. Den förekommer i östra Nordamerika men är även där sällsynt. Fynd finns också från Costa Rica och Tanzania. Arten är rödlistad i bl.a. Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Stephanosporaceae  
 • Släkte
  Lindtneria  
 • Art
  Lindtneria trachyspora(Bourdot & Galzin) Rauschert - gult porskinn
  Synonymer
  Mycolindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Rauschert
  Lindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Pilát

Gult porskinn växer på starkt förmultnad lövved i ädellövskogar. Samtliga svenska lokaler ligger på kalkberggrund. Veden på vilken svampen växer ligger i regel tätt tryckt mot marken och fruktkroppen kan växa även på omgivande jord och på förna. Det är möjligt att arten inte är vednedbrytande utan istället ingår i marksvampsfloran som symbiont eller parasit.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten är ytterst sällsynt och hotas främst av förändringar på växtplatsen som torkar ut mark och vedrester och av minskad tillgång på starkt förmultnad ved.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända lokaler bör säkerställas, men även inventeras noggrant för att fastställa artens ståndortskrav och populationernas storlek. Fler områden med ädellövskog bör generellt skyddas för att artens långsiktiga överlevnad skall klaras. Äldre träd liksom döda och döende träd skall lämnas vid avverkning.
Utländska namn – FI: Kultasopikka.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Hansen, L. 1960. Lindtneria trachyspora. A poriate corticiaceous fungus with coronate spores. Bot. Tidsskr. 55: 277–81.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Stephanosporaceae  
 • Släkte
  Lindtneria  
 • Art
  Lindtneria trachyspora, (Bourdot & Galzin) Rauschert - gult porskinn
  Synonymer
  Mycolindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Rauschert
  Lindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Pilát
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.