Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gultoppig fingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Ramaria testaceoflava
Gultoppig fingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten, mörkt gulbrun korallfingersvamp som blir ca 10 cm hög och 7 cm bred (sällan större). Fruktkroppen har ofta få huvudgrenig med mer eller mindre rakt uppåtstående grenar som högre upp på stammen grenar upp sig i nya grenar vilka överst avslutas med trubbiga eller syllika spetsar. På unga exemplar är grenspetsarna lysande guldgula-orangegula, men nedåt stammen övergår grenarna i mer gulbruna-rödbruna-gråbruna toner. Som äldre blir hela svampen mörkt chokladbrun-smutsgråbrun. Ytan är ofta rynkad. Fruktköttet är bittert i smaken och brunfärgas tydligt vid skrapning och tumning. Hyferna har söljor till skillnad mot exempelvis taggfingersvamp R. karstenii som förekommer i liknande miljö. Den senare saknar helt gula färgtoner, är ljust brun och mörkfärgas inte vid skrapning.
Utbredning
Länsvis förekomst för gultoppig fingersvamp Observationer i Sverige för gultoppig fingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mindre allmän art som förekommer spridd i Nordeuropa och i större delen av vårt land, från norra Skåne upp till Norrbotten. Arten tycks ha en svagt östlig utbredningstyngdpunkt och de flesta rapporterna är från nordöstra Götaland och östra Svealand. Arten är en av de mest frekventa korallfingersvamparna i landet, men den totala populationen bedöms ha minskat och fortsatt kommer att minska då arten är knuten till en bördig äldre granskogsmiljö som successivt avverkas. Arten ses sällan eller aldrig (?) i anlagda granskogsbestånd. I övriga Europa är arten känd från de flesta länder med naturlig förekomst av gran, t.ex. norra Italien, Österrike och Schweiz.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med gran i örtrik äldre barrskog. Något kalkgynnad. Lokalt fortfarande relativt vanlig i Mellannorrland men populationen har minskat och bedöms fortsatt minska p.g.a. avverkningar av äldre granskog på marker med hög bonitet. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (200-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 892 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med gran och den växer ofta i stora grupper i mossig, frisk eller något fuktig äldre granskog med kontinuitetsskogskaraktär. Skogen är ofta olikåldrig och luckig med inslag av gamla träd. Den föredrar bördiga granskogar av lågörtstyp och i mer kalkpåverkade trakter utgör den en karaktärsart i äldre granskogar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gomphales, Familj Ramariaceae, Släkte Ramaria (korallfingersvampar), Art Ramaria testaceoflava (Bres.) Corner - gultoppig fingersvamp Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i örtrik äldre barrskog. Något kalkgynnad. Lokalt fortfarande relativt vanlig i Mellannorrland men populationen har minskat och bedöms fortsatt minska p.g.a. avverkningar av äldre granskog på marker med hög bonitet. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (200-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 892 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En relativt liten, mörkt gulbrun korallfingersvamp som blir ca 10 cm hög och 7 cm bred (sällan större). Fruktkroppen har ofta få huvudgrenig med mer eller mindre rakt uppåtstående grenar som högre upp på stammen grenar upp sig i nya grenar vilka överst avslutas med trubbiga eller syllika spetsar. På unga exemplar är grenspetsarna lysande guldgula-orangegula, men nedåt stammen övergår grenarna i mer gulbruna-rödbruna-gråbruna toner. Som äldre blir hela svampen mörkt chokladbrun-smutsgråbrun. Ytan är ofta rynkad. Fruktköttet är bittert i smaken och brunfärgas tydligt vid skrapning och tumning. Hyferna har söljor till skillnad mot exempelvis taggfingersvamp R. karstenii som förekommer i liknande miljö. Den senare saknar helt gula färgtoner, är ljust brun och mörkfärgas inte vid skrapning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gultoppig fingersvamp

Länsvis förekomst och status för gultoppig fingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gultoppig fingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mindre allmän art som förekommer spridd i Nordeuropa och i större delen av vårt land, från norra Skåne upp till Norrbotten. Arten tycks ha en svagt östlig utbredningstyngdpunkt och de flesta rapporterna är från nordöstra Götaland och östra Svealand. Arten är en av de mest frekventa korallfingersvamparna i landet, men den totala populationen bedöms ha minskat och fortsatt kommer att minska då arten är knuten till en bördig äldre granskogsmiljö som successivt avverkas. Arten ses sällan eller aldrig (?) i anlagda granskogsbestånd. I övriga Europa är arten känd från de flesta länder med naturlig förekomst av gran, t.ex. norra Italien, Österrike och Schweiz.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria testaceoflava(Bres.) Corner - gultoppig fingersvamp

Arten bildar mykorrhiza med gran och den växer ofta i stora grupper i mossig, frisk eller något fuktig äldre granskog med kontinuitetsskogskaraktär. Skogen är ofta olikåldrig och luckig med inslag av gamla träd. Den föredrar bördiga granskogar av lågörtstyp och i mer kalkpåverkade trakter utgör den en karaktärsart i äldre granskogar.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Svampen hotas främst av skogsavverkning och tycks försvinna efter slutavverkning, markberedning och plantering och det saknas säkra uppgifter om fynd i planterad skog eller sekundär granskog uppkommen på kalmark. Skogsmarksgödsling innebär ett direkt hot.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Kräver normalt inga åtgärder. Ett skonsamt eller tillfälligt skogsbete med nötkreatur kan ibland vara gynnsamt för att bibehålla vegetationens karaktär.
Artens växtmiljö är ofta rik på andra rödlistade mykorrhizasvampar, t.ex. taggsvampar, korallfingersvampar och musseroner.

Christan, J. 2008. Die Gattung Ramaria in Deutschland. IHW-Verlag, Eching. (BILD).

Krieglsteiner, G.J. 2000. Die Grosspilze Baden-Württembergs, Band 2. Ulmer, Stuttgart (BILD).

Nitare, J. (red.) 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. (2:a uppl. 2002, 3:dje uppl. 2005, 4:de uppl. 2010). (BILD)

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm. (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria testaceoflava, (Bres.) Corner - gultoppig fingersvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012