Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulvingad saltlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Pogonus luridipennis
Gulvingad saltlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–8,5 mm lång jordlöpare med helt omisskännlig färgteckning. Framkroppen är metalliskt grön, täckvingar och extremiteter ljust halmgula (täckvingarna kan stundtals vara diffust förmörkade).
Utbredning
Länsvis förekomst för gulvingad saltlöpare Observationer i Sverige för gulvingad saltlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från en svensk lokal, vid Ödsmåls Kile i Bohuslän. Den påträffades där första gången 1943 och är senare återfunnen vid upprepade tillfällen. Närmast utanför Sverige förekommer arten i Norge (Østfold) och Danmark (sydvästra Jylland). Världsutbredningen sträcker sig från Nordafrika över Västeuropa, samt från Centraleuropa till västra Sibirien, Kazakstan och Mongoliet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett rovdjur som lever på flacka, lersandiga/gyttjiga tidvattensstränder eller marskland med gles vegetation av saltkrävande växter. Endast känd från en svensk lokal, vid Ödsmåls kile i Bohuslän. Lokalen är beteshävdad. Den svenska populationen är känd sedan 1940-talet och har åtminstone tidigare varit mycket individrik, men är ändå genom sitt isolerade läge sårbar för såväl biotopförändringar som rena slumpfaktorer. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (10-500) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Någon kvantitativ övervakning av populationen finns dock inte. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever på flacka, lersandiga/leriga tidvattensstränder eller marskland med gles vegetation av saltkrävande växter. Arten är saltkrävande (halobiont) och påträffas i Norden uteslutande vid havskusten. I andra delar av utbredningsområdet finns fynd även på salthaltiga inlandslokaler. Arten påträffas vid växtrötter eller under tångflak och stenar. Den övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas dels under fortplantningstiden på försommaren, dels under sensommaren.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Pogonus, Art Pogonus luridipennis (Germar, 1823) - gulvingad saltlöpare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på flacka, lersandiga/gyttjiga tidvattensstränder eller marskland med gles vegetation av saltkrävande växter. Endast känd från en svensk lokal, vid Ödsmåls kile i Bohuslän. Lokalen är beteshävdad. Den svenska populationen är känd sedan 1940-talet och har åtminstone tidigare varit mycket individrik, men är ändå genom sitt isolerade läge sårbar för såväl biotopförändringar som rena slumpfaktorer. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (10-500) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Någon kvantitativ övervakning av populationen finns dock inte. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
En 6–8,5 mm lång jordlöpare med helt omisskännlig färgteckning. Framkroppen är metalliskt grön, täckvingar och extremiteter ljust halmgula (täckvingarna kan stundtals vara diffust förmörkade).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulvingad saltlöpare

Länsvis förekomst och status för gulvingad saltlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulvingad saltlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från en svensk lokal, vid Ödsmåls Kile i Bohuslän. Den påträffades där första gången 1943 och är senare återfunnen vid upprepade tillfällen. Närmast utanför Sverige förekommer arten i Norge (Østfold) och Danmark (sydvästra Jylland). Världsutbredningen sträcker sig från Nordafrika över Västeuropa, samt från Centraleuropa till västra Sibirien, Kazakstan och Mongoliet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Pogonini  
 • Släkte
  Pogonus  
 • Art
  Pogonus luridipennis(Germar, 1823) - gulvingad saltlöpare

Ett rovdjur som lever på flacka, lersandiga/leriga tidvattensstränder eller marskland med gles vegetation av saltkrävande växter. Arten är saltkrävande (halobiont) och påträffas i Norden uteslutande vid havskusten. I andra delar av utbredningsområdet finns fynd även på salthaltiga inlandslokaler. Arten påträffas vid växtrötter eller under tångflak och stenar. Den övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas dels under fortplantningstiden på försommaren, dels under sensommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Den svenska populationen förefaller vara livskraftig, men är ändå genom sitt isolerade läge sårbar för såväl exploatering av biotopen som rena slumpfaktorer. Den svenska lokalen hävdas genom bete med nötboskap. Lokalen är dessutom fågelskyddsområde med beträdandeförbud under försommaren, vilket ger arten ett visst skydd från okontrollerad insamling.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Hävden av lokalen måste upprätthållas.

Landin, B.-O. 1945. Några intressanta skalbaggsfynd. Ent. Tidskr. 66: 57–64.

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandia and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Pogonini  
 • Släkte
  Pogonus  
 • Art
  Pogonus luridipennis, (Germar, 1823) - gulvingad saltlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.