Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gyllensopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Aureoboletus gentilis
Gyllensopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gyllensopp är en relativt liten sopp med upp till 5 cm bred, smutsrosa eller rödbrun, klibbig hatt, lysande guldgula porer och slät, gul till rosabrun fot.
Utbredning
Länsvis förekomst för gyllensopp Observationer i Sverige för gyllensopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gyllensopp förekommer främst i norra Götaland och södra Svealand ungefär upp till ekens nordgräns. Den är funnen i flera landskap men tycks vara sällsynt även om den kan vara något förbisedd. Det är dock anmärkningsvärt att den inte påträffats i t.ex. Halland, Blekinge och Småland. I Norge och Danmark är den bara känd från enstaka lokaler. Längre söderut i Europa är den något vanligare. Arten är rödlistad i Danmark (akut hotad), Polen (akut hotad) och Tyskland (stark gefährdet)
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med ek. Växer på lerig mark i skogsbryn, löväng och beteshage. Värmekrävande. Total population i landet bedöms ha minskat huvudsakligen p.g.a. igenväxning, beskuggning och förändrat lokalklimat. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (500-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (25-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (240-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Arten växer i gläntor eller bryn i ekskog, gärna i betade ekhagar. Troligen är den kalkgynnad, men dess ekologi är dåligt känd. Troligen bildar den mykorrhiza med ek.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Aureoboletus, Art Aureoboletus gentilis (Quél.) Pouzar - gyllensopp Synonymer Pulveroboletus gentilis (Quél.) Singer, Aureoboletus cramesinus (E.-J. Gilbert) Watling

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek. Växer på lerig mark i skogsbryn, löväng och beteshage. Värmekrävande. Total population i landet bedöms ha minskat huvudsakligen p.g.a. igenväxning, beskuggning och förändrat lokalklimat. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (500-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (25-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (240-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Gyllensopp är en relativt liten sopp med upp till 5 cm bred, smutsrosa eller rödbrun, klibbig hatt, lysande guldgula porer och slät, gul till rosabrun fot.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gyllensopp

Länsvis förekomst och status för gyllensopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gyllensopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gyllensopp förekommer främst i norra Götaland och södra Svealand ungefär upp till ekens nordgräns. Den är funnen i flera landskap men tycks vara sällsynt även om den kan vara något förbisedd. Det är dock anmärkningsvärt att den inte påträffats i t.ex. Halland, Blekinge och Småland. I Norge och Danmark är den bara känd från enstaka lokaler. Längre söderut i Europa är den något vanligare. Arten är rödlistad i Danmark (akut hotad), Polen (akut hotad) och Tyskland (stark gefährdet)
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Aureoboletus  
 • Art
  Aureoboletus gentilis(Quél.) Pouzar - gyllensopp
  Synonymer
  Pulveroboletus gentilis (Quél.) Singer
  Aureoboletus cramesinus (E.-J. Gilbert) Watling

Arten växer i gläntor eller bryn i ekskog, gärna i betade ekhagar. Troligen är den kalkgynnad, men dess ekologi är dåligt känd. Troligen bildar den mykorrhiza med ek.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Avverkning av ek, nedläggning av bete med åtföljande igenväxning samt plantering av gran i hagmark är negativt för arten. På längre sikt kan försurning av marken missgynna arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Ekskogar och ekhagar får inte avverkas eller tillåtas att växa igen eller planteras med barrskog. Artens ekologi och behovet av skötselåtgärder behöver utredas ytterligare.
Utländska namn – NO: Gullrørsopp, DK: Guldrørhat.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1985. Norstedts stora svampbok. 2:a uppl. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Aureoboletus  
 • Art
  Aureoboletus gentilis, (Quél.) Pouzar - gyllensopp
  Synonymer
  Pulveroboletus gentilis (Quél.) Singer
  Aureoboletus cramesinus (E.-J. Gilbert) Watling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1992.