Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gyllenspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius aureofulvus
Gyllenspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gyllenspindling är en typisk Phlegmacium-art med vackra färger, slemmig hatt med i början inrullad kant och torr fot med kantad bulb vid basen. Hatten är ganska liten till medelstor, först citrongul men snart varmt orangebrun och bara närmast kanten gul. Lamellerna är citrongula och foten gulvit. Köttet är vitaktigt med gröngul zon närmast ytan.
Utbredning
Länsvis förekomst för gyllenspindling Observationer i Sverige för gyllenspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En boreal barrskogsart. I Sverige finns kända växtplatser från Gotland till Västerbotten. 45 kända aktuella lokaler i landet(2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 900 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 9 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkningar. Även andra skogliga åtgärder som markberedning missgynnar arten. Minskningen bedöms fortgå framöver. Den är funnen även i Norge (hänsynskrävande enligt rödlistan) och Finland. Utanför Skandinavien är den utbredd i Mellaneuropas bergstrakter, t.ex. Alperna och Karpaterna (anses som hotad i Polen).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran i ängsgranskog på kalkrik mark, mer sällan med tall i kalktallskog. Huvudsaklig förekomst i äldre kontinuitetsskogar, sparsamt funnen i 40-50 åriga planteringar. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta minska p.g.a. slutavverkning av äldre kalkbarrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1600-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (400-1200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med gran i ängsgranskog på kalkrik mark. Mer sällan med tall, i kalktallskog t.ex. vid Rättvik. I Sverige har arten bara påträffats på kalkrik mark, men i Alperna uppges den också kunna växa på relativt sura jordar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius aureofulvus M. M. Moser - gyllenspindling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i ängsgranskog på kalkrik mark, mer sällan med tall i kalktallskog. Huvudsaklig förekomst i äldre kontinuitetsskogar, sparsamt funnen i 40-50 åriga planteringar. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta minska p.g.a. slutavverkning av äldre kalkbarrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1600-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (400-1200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Gyllenspindling är en typisk Phlegmacium-art med vackra färger, slemmig hatt med i början inrullad kant och torr fot med kantad bulb vid basen. Hatten är ganska liten till medelstor, först citrongul men snart varmt orangebrun och bara närmast kanten gul. Lamellerna är citrongula och foten gulvit. Köttet är vitaktigt med gröngul zon närmast ytan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gyllenspindling

Länsvis förekomst och status för gyllenspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gyllenspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En boreal barrskogsart. I Sverige finns kända växtplatser från Gotland till Västerbotten. 45 kända aktuella lokaler i landet(2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 900 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 9 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkningar. Även andra skogliga åtgärder som markberedning missgynnar arten. Minskningen bedöms fortgå framöver. Den är funnen även i Norge (hänsynskrävande enligt rödlistan) och Finland. Utanför Skandinavien är den utbredd i Mellaneuropas bergstrakter, t.ex. Alperna och Karpaterna (anses som hotad i Polen).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius aureofulvusM. M. Moser - gyllenspindling

Bildar mykorrhiza med gran i ängsgranskog på kalkrik mark. Mer sällan med tall, i kalktallskog t.ex. vid Rättvik. I Sverige har arten bara påträffats på kalkrik mark, men i Alperna uppges den också kunna växa på relativt sura jordar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Rationellt skogsbruk med kalavverkning, markberedning etc. är ogynnsamt för arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
På kända växtplatser bör ett modifierat skogsbruk bedrivas som innebär att avverkning sker utan att kontinuiteten i trädskiktet bryts. Barrskog på kalkrik mark är en synnerligen skyddsvärd biotop varav fler områden behöver skyddas. I sådana biotoper bör skogsbruk bedrivas skonsamt och med stor hänsyn till växtligheten. Markberedning och markavvattning bör inte förekomma.
Utländska namn: NO: Gullslørsopp, FI: Oranssinuppiseitikki.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1994. Cortinarius, Flora Photographica. Blad C36. Härnösand.

Moser, M. 1960. Die Pilze Mitteleuropas Band IV. Die Gattung Phlegmacium. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn.

Soop, K. 1992. Ovanliga Cortinarius-arter – en bildserie, del VI. Jordstjärnan 13(1): 19–22.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius aureofulvus, M. M. Moser - gyllenspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.